Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtenářsko - ochotnický spolek Komenský

20. 1. 2013

 

90. výročí založení čtenářsko-ochotnického spolku „Komenský“ v Úročnici

 image001.gif

 

Úvod:

V „Pamětní knize obce Úročnice“ je uvedeno kronikářem Ladislavem Fraňkem následující, cituji:

„Prameny získány z knihy „Ochotnického spolku „Komenský““, který byl založen dne 8. ledna 1923 na schůzi, která se konala v hostinci Jindřicha Žaby. Předsedou byl zvolen Josef Novák čp. 6, místopředsedkyně Anežka Vašáková čp. 21, jednatelem Jan Havelka čp. 18, pokladníkem Čeněk Kaprálek čp. 52, revisor účtů František Řehák čp. 17, revisorka Marie Žížalová čp. 3, režisér Václav Klenovec čp. 23 a Jan Řehák čp. 14. Na schůzi bylo ujednáno, aby každý člen platil 1,- K měsíčně příspěvek a sice od 1. ledna 1923. Poněvadž spolek neměl vlastního jeviště, bylo toto půjčováno od Ochotnického spolku z Václavic. Na schůzi dne 28. února byly přijaty stanovy spolku. Dne 18. dubna byla na schůzi podána zpráva pokladní. Čistý výnos za 2 sehrané divadelní hry a ze sbírky konané dne 18.IV. 1923 činil 935.70 K.“

image002.jpg

Obr. 1 Fotokopie části listu z „Pamětní knihy obce Úročnice“

A od té doby se započala poměrně aktivní činnost tohoto spolku, která kromě několika výpadků trvala (patrně) až do roku 1951. K tomuto roku totiž končí zápisy o činnosti spolku ve výše uvedené „Pamětní knize“.

Historie spolku:

Spolek byl založen na schůzi dne 8. ledna 1923, kde byli zvoleni i hlavní funkcionáři spolku. Na další schůzi spolku byly přijaty stanovy spolku.

Dne 15. dubna 1924 byly schváleny politickou správou stanovy spolku, které vypracoval Dr. Jan Řehák, čp. 14. Od té doby úřední název spolku zněl „Čtenářsko-ochotnický spolek „Komenský““.

image003.jpg

Na valné hromadě spolku v lednu 1926 byl zvolen novým předsedou spolku Jindřich Žaba, čp. 15. Dne 4. dubna 1926 byla sehrána divadelní hra „Furiant“, která na vstupném vynesla 294 K.

Na valné hromadě spolku konané dne 27. března 1929 byl podán návrh předsedovi Jindřichu Žabovi, aby při stavbě nového sálu u jeho hostince, která se v té době připravovala, bylo pamatováno na postavení stabilního jeviště.  Současně byl pověřen Václav Havelka čp. 2 zakoupením několika paruk.

Od roku 1930 až do roku 1932 byla činnost ochotnického spolku přerušena. Podle zápisu v „Pamětní knize“ to bylo zapříčiněno jednak již zmiňovanou stavbou nového sálu a jednak odchodem starších členů, kteří přestali ve spolku pracovat. Proto bylo na schůzi konané dne 1. prosince 1932 v hostinci Jindřicha Žaby jednáno o obnovení spolkové činnosti. Současně bylo rozhodnuto, aby bylo opraveno jeviště a toto bylo přizpůsobeno rozměrům nově postaveného sálu. Jako zahajovací hra byla zvolena veselohra „Bujná krev“, která se hrála již 26. prosince 1932. To znamená, že hra byla nacvičena za velmi krátkou dobu asi 24 dnů.
Na vstupném bylo vybráno 318 Kč. Hned 31. prosince uspořádal spolek silvestrovský večer, při kterém bylo na vstupném vybráno 91 Kč.

Dne 5. března 1933 sehrál spolek na oslavu 83. narozenin prezidenta T.G. Masaryka a na oslavu 10 let od založení spolku divadelní hru „Diblíkova dceruška“ autorky Elišky Peškové. Před představením promluvil J.U.C. V. Havelka čp. 2, který vzpomněl všech pracovníků. Uvedl, že byli to v roce 1923 členové Sokola ve Václavicích, hoši z Úročnice, kteří přišli s myšlenkou a uvedli spolek v činnost. Při následném představení bylo na vstupném vybráno celkem 261 Kč. Na valné hromadě konané dne 11. března 1933 byl novým předsedou spolku zvolen J. Kolář, čp. 3. Na valné hromadě konané dne 22. prosince bylo kromě jiného rozhodnuto, aby peníze, které byly uloženy v Městské spořitelně v Benešově, byly převedeny do záložního spolku „Kampelička“ ve Václavicích. Na polévkový fond pro nemajetná školní dítka ve Václavicích bylo věnováno 30 Kč.

Na mimořádné slavnostní valné hromadě konané dne 21. dubna 1934 v hostinci Jindřicha Žaby bylo konstatováno, že od založení spolku se uskutečnilo celkem 22 schůzí, z toho 6 valných hromad, 1 mimořádná valná hromada a ostatní byly schůze členské. Za tu dobu bylo sehráno celkem 23 divadelních her. Na této valné hromadě bylo usneseno jmenovat zakládajícími členy spolku následující osoby:

·         Jan Havelka, čp. 18

·         Čeněk Kaprálek, čp. 52

·         František Kaprálek, čp. 46

·         Emil Marek z Hrusic

·         Josef Novák, čp. 6

·         František Řehák, čp. 17

·         Josef Štěpán a Anna Štěpánová, čp. 48

·         Jindřich Žaba, čp. 15

Další pracovníci, kteří do té doby již opustili obec Úročnice, byli za zásluhy jmenováni čestnými členy. Jednalo se o:

·         JUDr. Jan Řehák, Skuteč

·         Václav Klenovec, Praha

·         Josef Máša, Klatovy

·         Václav Vnouček, Říčany

·         M. Kočová, provdaná Žížalová, Postupice

·         A. Vašáková, provdaná Vorlová, Vidlákova Lhota

·         Bohumil Jirák, Bukovany

·         Učitel František Novotný, Benešov

·         Josef Řehák, Benešov

Všem těmto pracovníkům byly z valné hromady zaslány děkovné dopisy.

Od roku 1935 až do roku 1940 spolek následkem nezájmu členů žádnou činnost nevyvíjel. V roce 1940 byla v obci utvořena mládež Národního Souručenství, pod jehož hlavičkou byly sehrány dvě divadelní hry. Byly to hra „Srdce“ a drama „Na selském gruntě“. V listopadu 1940 bylo opět pod hlavičkou Ochotnického spolku „Komenský“ sehráno divadelní představení „Dědkové“. Jako další hra byla lidová opereta vytvořená českým dirigentem a hudebním skladatelem Josefem Vašatou s názvem „Pantáta má sólo“, kdy zpěvy nacvičil Josef Franěk, čp. 58 a hudební doprovod obstaral hudební kroužek „Sokola“ z Václavic.

Na valné hromadě konané dne 8. února 1941 byl kromě jiných funkcí zvolen předsedou Jan Havelka, čp. 18, režisérem Josef Štěpán, čp. 48,  místorežisérem Jaroslav Franěk, čp. 47 a rekvisitérem Ladislav Drábek, čp. 34. V sobotu 5. a v neděli 6. dubna 1941 byla sehrána opereta „Okolo rybníka“, když zpěvy nacvičil Josef Franěk čp. 58, maskoval Jaroslav Kindl z Václavic a režii měl Josef Štěpán, čp. 48. Přestože bylo na vstupném vybráno celkem 1898 K, po zaplacení všech nákladů spolku zůstalo pouze 7 K. V prosinci pak byla sehrána hra „Domov“.

Na začátku roku 1942 byla sehrána dvakrát divadelní hra „Pod naší lipou“, kdy se na vstupném vybralo na tu dobu neuvěřitelných 2 832 Kč a po uhrazení režie zbylo 1 100 K. V sobotu 16. a v neděli 17. května byla sehrána opereta „Románek krásné cikánky“. A to byla do konce 2. světové války poslední spolková činnost. Z důvodu nařízení vystěhování obce byla činnost spolku přerušena a jeviště bylo po dohodě se sborem dobrovolných hasičů v Mokré Lhotě odstěhováno do Mokré Lhoty, aby bylo uchráněno pro příští generace.

V roce 1947 bylo po pětiletém přerušení činnosti obnoveno působení ochotnického spolku divadelní hrou „Zelené království“ poměrně „plodné“ autorky Boženy Rajské-Smolíkové. Hra byla hrána v neděli 30. března 1947 v půl třetí odpoledne a od půl osmé večer. Na Hod Boží Vánoční 25. prosince byla sehrána odpoledne a večer divadelní hra od K. Lužanské „Praha je naše“.  O tom, že divadelní hra byla oblíbena i dalšími ochotnickými divadly, svědčí i následující plakát.

image004.jpg

 

V neděli 11. ledna 1948 se konala v hostinci „U Žabů“ slavnostní schůze na oslavu 25 let trvání spolku. Schůzi zahájil Josef Štěpán, čp. 48, který zhodnotil význam a práci spolku za uplynulých 25 let. Poté Ladislav Franěk, čp. 29 přednesl zprávu o činnosti spolku od jeho založení.

V neděli 20. listopadu 1949 se v hostinci „U Žabů“ konala řádná valná hromada spolku. Zde kromě přednesení jednatelské zprávy byly provedeny volby a jako hlavní funkcionáři spolku byli zvoleni:

·         Předseda: Kaprálek Josef, čp. 54

·         Místopředseda: Havelka Václav, čp. 51

·         Pokladník: Fraňková Věra, čp. 58

·         Jednatel: Novák Jaroslav, čp. 6

·         Režisér: Žaba Josef, čp. 15

·         Místorežisér: Kůt Jaroslav, čp. 12

·         Rekvisitér: Franěk František, čp. 3

V roce 1950 bylo na schůzi čtenářsko-ochotnického spolku konané dne 3. prosince rozhodnuto, že  spolek bude připojen k některé z masových celostátních organizací. Po delší debatě bylo rozhodnuto, že spolek bude připojen k organizaci „Jednotný svaz českých zemědělců“ pod jménem „Vesnický divadelní klub „Komenský“ v Úročnici“.

Podle zápisu v „Pamětní knize“ byly v roce 1951 sehrány dvě divadelní hry a z akce UNRA bylo spolku zakoupeno nové jeviště za 135 000 Kčs. V témže roce dne 24. února v obci sehrálo Oblastní divadlo v Benešově divadelní hru „Tvrdohlavá žena“ od J. K. Tyla.

Protože činnost spolku rokem 1951 patrně zanikla, bylo v obci dne 26. 11. 1955 sehráno závodním klubem Metaz Týnec nad Sázavou divadelní představení „Jedenácté přikázání“. Jak je vidět z následujícího ilustračního obrázku, divadelní hra „Jedenácté přikázání“ se stala oblíbeným dílem v repertoáru i pro další ochotnické divadelníky. Plakát ukazuje, že hru nacvičil a sehrál již v listopadu 1893 „Spolek divadelních ochotníků v Miličíně“.

image005.jpg

I v dalších letech do obce občas zavítala divadla odjinud a sehrála zde v hostinci „U Žabů“ různá divadelní a estrádní představení. Na některá tato představení se nám dochovaly zvoucí plakáty.

 

Divadelní představení:

Za dobu své existence spolek sehrál  poměrně velkou řadu různých divadelních her, také několik operet a uspořádal několik silvestrovských zábavných večerů. Jednalo se o následující akce:

·         1923: sehrány 2 divadelní hry, názvy neznámy

·         1924: divadelní hry „Na statku a v chaloupce“, „Když srdce promluví“ a „Černý kříž v lese“

·         1925: divadelní hry „Dražba na nevěstu“ a „Pojď na mé srdce“

·         1926: sehrána  divadelní hra „Furiant“ a dvě aktovky „Shledání“ a „Den svobody“, uspořádán silvestrovský večer

·         1927: divadelní hra „Hospodář a výměnkář“, uspořádán silvestrovský večer

·         1928: uspořádán silvestrovský večer

·         1929: divadelní hra „Notche a Rézi“

·         1930 – 1932: přerušena činnost spolku – nehrálo se

·         1932: divadelní hra „Bujná krev“, uspořádán silvestrovský večer

·         1933: divadelní hry „Diblíkova dceruška“ (hráno na oslavu 83. narozenin T.G.M. a oslavu 10 let trvání spolku),  „Ta naše Máňa“ a „Tulácká dobrodružství“

·         1934: divadelní hry „Rodné hnízdo“, „Lešetínský kovář“ a „Až vstaneme z mrtvých“

·         1935: uspořádán silvestrovský večer

·         1935 – 1940: činnost spolku přerušena – nehrálo se

·         1940: hry „Srdce“ a „Na selském gruntě“ a opereta „Pantáta má sólo“.

·         1941: opereta „Okolo rybníka“ a hra „Domov“

·         1942: divadelní hra „Pod naší lípou“ a opereta „Románek krásné cikánky“

·         1943 – 1945: činnost spolku přerušena z důvodu vystěhování obce

·         1943: jeviště odstěhováno do Mokré Lhoty

·         1947: divadelní hry „Zelené království“ a „Praha je naše“

·         1948: divadelní hry „Na potoce za mlýnicí“ a „Rozmysli si Mařenko“

·         1949: divadelní hry „Za pantátovými zády“ a „Vesnička pod lipami“

·         1950: divadelní hra „Mlýn na samotě“

·         1951: divadelní hry „Jedenácté přikázání“ a  „Vojnarka“

K činnosti spolku se lze vyjádřit pouze s obdivem. Je totiž nutné si uvědomit, že ochotníci v průběhu roku vykonávali nezbytnou činnost, především zemědělské práce na polích a pouze přes zimu měli více času na zkoušení nových divadelních her. Přesto se jim dařilo v průběhu roku nacvičit většinou 2 až 3 různé divadelní hry. Tyto hry byly sehrány především v obci, ale spolek uspořádal také 2 výjezdová představení. Poprvé sehrál spolek v roce 1948 v Kamenném Přívoze veselohru Václava Bárty „Na potoce za mlýnicí“ a pak v roce 1950 v Tismi hru „Mlýn na samotě“. V Úročnici bývaly hry sehrány většinou vždy dvakrát během dne a to odpoledne a večer.

image006.jpg

 

 

Divadelní opona v obci Kamenný Přívoz: Krajina kamení, vytvořena asi v roce 1920

 

Finanční hospodaření spolku:

Na těchto divadelních představeních se vybíralo vstupné, které sloužilo k zabezpečení činnosti spolku. Finanční zisky byly v jednotlivých letech dle dochovaných informací následující:

·         1923: za dvě představení a ze sbírky získáno 935,70 K.

·         1926: pokladní hotovost v lednu byla 220 K, za hru „Furiant“ získáno na vstupném 294 Kč, za sehrání dvou aktovek získáno 170 Kč.

·         1927: při hře „Hospodář a výměnkář“ vybráno na vstupném 928 Kč.

·         1928: pokladní hotovost v lednu činila 428 Kč, na silvestrovském večeru vybráno 137 Kč.

·         1929: pokladní hotovost v březnu byla 600 Kč.

·         1933: při hře „Diblíkova dceruška“ vybráno na vstupném 261 Kč, pokladní hotovost k 11. březnu byla 693 Kč, při hře „Ta naše Máňa“ vybráno 242 Kč, při hře „Tulácké dobrodružství“ vybráno 282 Kč, pokladní hotovost k 22. prosinci byla 800 Kč.

·         1934: za hru „Rodné hnízdo“ vybráno 208 Kč, po zaplacení účtů zůstalo 85 Kč, za dvě představení hry „Lešetínský kovář“ vybráno celkem 1333 Kč, pokladní hotovost k 21. dubnu byla 524 Kč, za hru „Až vstaneme z mrtvých“ vybráno 261 Kč.

·         1941: při dvojím sehrání operety „Okolo rybníka“ bylo na vstupném vybráno 1898 Kč a po zaplacení obrovské režie zbylo 7 Kč.

·         1942: při dvojím sehrání hry „Pod naší lipou“ bylo na vstupném vybráno 2 832 K a
po zaplacení režie zbylo 1 100 Kč.

·         1947: čistý výnos ze hry „Zelené království“ byl 3 025 Kčs a ze hry „Praha je naše“ byl 3 208 Kč.

·         1948: stav v pokladně ke dni 11. ledna 1948 činil 6 233 Kč a na vázaných vkladech bylo 1 645 Kč, stav na vázaných vkladech ke dni 20. května byl 1 645 Kč.

 Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že činnost čtenářsko-ochotnického spolku „Komenský“ v naší obci byla poměrně rozsáhlá a rozmanitá.  Za hlavní milníky, které ovlivnily činnost spolku lze označit například to, že v roce 1929 se započala v hostinci Jindřicha Žaby (dnes známo jako „U Žabů“) stavba sálu i s jevištěm, která byla dokončena v roce 1932. Tím měl spolek již výrazně lepší podmínky pro svá představení. V letech 1930 až 1932 byla činnost spolku patrně z důvodu, že neměl kde hrát, přerušena. Ta byla obnovena v roce 1933, avšak opět od roku 1935 až do roku 1940 byla činnost spolku z důvodu nezájmu členů přerušena.

Za 2. světové války byla činnost spolku v roce 1940 obnovena a pod hlavičkou Národní Souručenství spolek sehrál dvě divadelní hry. Dokonce si v tomto období troufl (patrně z důvodu zvýšení národního uvědomění obyvatel obce) nacvičit i dvě operety. Ta první opereta byla opereta s názvem „Pantáta má sólo“, když jim hudební doprovod zajistil hudební kroužek Sokola ze sousední obce Václavice, další pak opereta „Okolo rybníka“.

Rokem 1951 zápisy v „Pamětní knize obce Úročnice“, ze které jsem především čerpal informace, o čtenářsko-ochotnickém spolku „Komenský“ končí. Není proto známo, zda činnost spolku pokračovala i nadále, anebo zda spolek zcela zanikl. Je otázkou, zda by si ještě někteří starší občané obce vzpomenuli, zda spolek existoval dál a jakou činnost vyvíjel. Bohužel se mi nepodařilo sehnat žádné dobové fotografie ani divadelní plakáty, které by nám jednotlivá divadelní představení přiblížila.

                                                           Autor: Ing. Čestmír Velíšek

 PS:

Omlouvám se čtenářům tohoto článku za někdy ne vždy jazykově přesné větné formulace, ale v některých případech jsem z důvodu dobové autentičnosti použil vyjadřování tak, jak je uvedeno v „Pamětní knize obce Úročnice“.

 

Ochotnictví v blízkém okolí:

Benešov
1736-1775 divadelní činnost řádu piaristů.
Na zámku Konopiště divadelní síň, v 18. století  zde hráli i studenti piaristické koleje z Benešova.

Záznamy o ochotnících pak až ve 30. letech 19. stol.
1832 s ochotníky hrál i K. H. Mácha, který také pro představení Štěpánkovy hry „Makarónský Čech a Němec“ napsal báseň „Proslov“ (bohužel text je ztracen).

Kolem 1840 založeno Divadelní sdružení (DS) z popudu Hynka Gabriela. V době Bachova absolutismu přerušení činnosti.

1868 navázalo Družstvo ochotníků.
Působili do roku 1881.

1860-1868 hrávali o prázdninách studenti.

1881 byl založen spolek Ochotnické divadlo.
Jeho činnost písemně zaznamenána do 1910.

Patrně koncem 90. let 19. stol. vznikl dramatický odbor při Národně vzdělávací besedě dělnické, která od r. 1898 nesla jméno „Svatopluk Čech“ (existovala od r. 1896 a nebyla ochotnickým spolkem).
Nějaký čas působil její dramatický odbor souběžně se spolkem Ochotnické divadlo (doloženo zápisy o půjčování dekorací a jeviště).
(informace p.Tywoniaková)

1910 zahájilo Loutkové divadlo Akademického klubu.

V době 1. svět. války se nehrálo. Po válce divadelní aktivita obnovena, ale není přesně známo, které soubory hrály. (informace p. Tywoniaková)

1923 zapsáno založení Dramatického kroužku Dalibor (bez dalších informací).

Ve 20. letech splynul spolek Ochotnické divadlo s dramatickým odborem Národně vzdělávací besedy „Svatopluk Čech“. (informace p. Tywoniaková)
1922 zaznamenáno - členem ÚMDOČ Beseda Svatopluk Čech

1925-1935 divadelní aktivitu v místě přebrala Tělovýchovná jednota Sokol (dramatický odbor).
Podle pramenů se jednalo o členy dosavadních souborů (Svatopluk Čech i Ochotnické divadlo).

Ve 20. a 30. letech i loutkové divadlo Sokola.

Od 1935 v zápisech o činnosti jméno i razítko OS Svatopluk Čech (informace p. Rýdlová i p.Tywoniaková).
Během 2. světové války nemohl spolek na plakátech používat své jméno a spolková činnost byla zakázána. Pokračoval tedy pod hlavičkou Místního osvětového sboru.
Po skončení okupace opět pod jménem OS Svatopluk Čech.
1948 Benešov sídlem samostatného okrsku ÚMDOČ (režisérem Stanislav Dvořák).
Od 1951 po zrušení ÚMDOČ (1950) : Svatopluk Čech, divadelní odbor závodního klubu ROH národního podniku Středočeské pivovary v Benešově.
1970 rozpuštěn.

1941 - 1943 v archivech také zaznamenána existence sdružení divadelních ochotníků Svéráz.

Na přelomu 50. a 60. let skupina Malých jevištních forem Osvětového domu.

V 80. letech dětský recitační soubor ZŠ Dukelská.

1988 založeno Divadlo PaT (Poesie a Theatrum).
Žáci literárně dramatického oddělení ZUŠ.

1996 část členů PaT založila Komorní divadelní studio A - Áčko.
Hraje pro dospělé i děti.
Od 1997 organizuje přehlídky amatérských souborů Dny divadla - Začínáme.
2009 aktivní.

Od roku 1997působil Recitační soubor gymnázia.

1999 vznikl Divadelní soubor Svatopluk.
Každoročně organizuje přehlídku Dny Divadla Svatopluk.
2009 aktivní.

Od 2006 hraje BANDA (Benešovské Amatérské Nezávislé Divadlo Autorské)
2009 aktivní.

2008 dramatický kroužek Domu dětí a mládeže.

Václavice

1936-1953 spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl.
Hrál v hostinci „U Čermáků“.

Činnost přerušena 2. světovou válkou, kdy v roce 1943 Němci obec násilně vystěhovali.

Bukovany

1929-1938 Kroužek divadelních ochotníků.

Konopiště

První zpráva: 1736

Na zámku byla divadelní síň, v 18. stol. tu hráli i studenti piaristické koleje z Benešova.
Nejčastěji hráli zámečtí úředníci. Neurozené obecenstvo se smělo zkoušky zúčastnit a zaplatit vstupné ve prospěch chudých. Většinou asi představení německy vedená. Naposledy patrně 1834.

 

1854 síň vyhořela.
----
Po roce 1918 založen divadelní kroužek Národní jednoty pošumavské na Chlistově.
Hrálo se nejprve provizorně v bývalé kovárně, později v zámecké restauraci a několikrát v přírodě - na tenisovém hřišti pod zámkem.
1926 poslední zmínka o souboru.

Divadlo na Konopišti podporoval Konopišťský hudební kroužek vedený pplk. Říhou.

Po roce 1918 zaznamenána i divadelní činnost školní mládeže.
Jako divadelní sál jim sloužila bývalá vojenská strážnice.

 

Zdroj: www.amaterskedivadlo.cz - Databáze českého amatérského divadla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Databáze českého amatérského divadla

(PhDr. Vítězslava Šrámková, 7. 3. 2013 22:28)

Dobrý den.
nemáme nic proti tomu, že jste z naší databáze převzali texty (Benešov ad.) a některé obrázky, jsme rádi že se na webu věnujete divadelní historii své obce. Ale prosím uveďte zdroj konkrétně: Databáze českého amatérského divadla - www.amaterskedivadlo.cz (Nikoli zdroj: Internet)
Text o vašem spolku Komenský rádi zpracujeme do našeho hesla, pochopitelně s přesným odkazem.
Ještě dotaz - nemáte nějaké fotografie z inscenací či další činnosti spolku? Uvítali bychom je k doplnění hesla.
Těším se na vaši odpověď.

PhDr. Vítězslava Šrámková,
Databáze českého amatérského divadla – www.amaterskedivadlo.cz
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Blanická 4, PO BOX 12, 120 21 Praha 2 – Vinohrady
e-mail: sramkova@nipos-mk.cz