Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literatura

3. 1. 2012

1. Tomkův Dějepis Prahy.
2. Pelzel'ś Kaiser Karl IV, Urkundenbuch zum I. Theine; originál v archivu kapituly Pražské.
3. Paměti kollegiatů kolleje Karlovy od V. V. Tomka v Musejníku 1847.
4. Čs. Biografický slovník. Praha 1992.
5. Kladno v osobnostech. Kladno 1998.
6. Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha 1988.
7. Česká divadla. Praha. Divadelní ústav 2000.
8. Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1985.
9. Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Díl I. Praha: Rudolf Ryšavý, 1947.
10. Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006.
11. Růžička Matouš, Vlček Tomáš, Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n. p. Praha, 1979.
12. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950- 1998 (II.D – G).
13. Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A – K), 1993.
14. Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, almanach, 1980.
15. Hasičská kronika okresu Benešov, vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov, tisk VAN DRUCK Sedlčany, 1999.
16. Benešov a Konopiště v minulosti, Počátky Benešova, Benešovici, Benešov ve 12. a 13. století, Počátky Konopiště, Benešov a Konopiště v 14. a 15. století, PhDr. Jiří Tywoniak. 1992.
17. Zap, Kronika.
18.  Sedláček August, dr., Hrady, zámky a tvrze království Českého, Díl patnáctý, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r. o., Praha, 1927
19. A. Vavrušková, Desky zemské království Českého, řada I. Kvaterny trhové, svazek 1. Praha 1941.
20. PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku. Sbírka vlastivědných prací z Podblanicka 6, 1965.
21. PhDr. Jiří Tywoniak, Pokusy o těžení rud na Konopišťsku v 16. – 20. století. SVPP 4, 1962.
22. Tržní privilegia města Benešova. Ročenka Městské muzeum v Benešově.
23. PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva.
24. PhDr. Jiří Tywoniak, Panství Konopiště v 16. století.
25. PhDr. Jiří Tywoniak, Benešov a Konopiště v 16. století.
26. Slavík, František: Staré zprávy o špitále Benešovském, Hlasy od Blaníka XXIII, č. 3 – 4.
27. PhDr. Jiří Tywoniak, Panství Konopiště v 17. století.
28. Národní archiv, Desky zemské.
29. T. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Praha 1882.
30. T. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Praha 1882.
31. PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku. Sbírka vlastivědných prací z Podblanicka 6, 1965.
32. Antonín Vlasák, N.: Okres Benešovský.
33. J. Gindely  Geschichte der Gegenreformation in Böhmen. 1884.
34. Jelínek, Břetislav: Die Böhmen im Kampe um ihre Selbständigkeit 1618 – 1648. Praha, 1916.
35. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav I.
36. Josef Růžička: Přehled, rukopis.
37. V. Líva. : Prameny k dějinám třicetileté války. III. 76.
38. A. Matoušková v článku Benešovsko a třicetiletá válka.
39. Benešovský kulturní kalendář, únor 1967.
40. V. Líva: Prameny, 261.
41. Berní rula, svazek 18. Kraj Kouřimský. Vyd. M. Haasová – Jelínková, Praha 1952.
42. DZV 157 C 16. Opis ve Státním oblastním archivu Benešově, Vs Konopiště, sign. VIII A 1.
43. Benešovsko, Podblanicko, Sestavil Josef Petráň s autorským kolektivem, Benešov, 1985.
44. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopiště, zámek a okolí, 1984.
45. Jitka Anderlová, Region Benešov, Města a obce.
46. Berní rula z roku 1654, kraj Berounský.
47. Kosmas II, , ed. B. Bretholz, Cosmae Pragensia Chronica Boemorum, MGH SS rer. Germ, NS II, Berlin 1923.
48. Z. Boháč, Toponomastická mapa, 190, týž, Osídlení středního Povltaví, 193.
49. Antonín Pinkas, Rychta Ouročenská, 1908.
50. Jiří Sláma, K historické problematice raně středověkého osídlení Benešovska a Sedlčanska, Sborník vlastivědných prací Podblanicka, č. 17, 1976.
51. Stanislav Staněk, Osídlení na území mezi Vltavou a Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975.
52. Příručka české genealogie – fragment, Karel Kysilka.
53. Vznik cvičiště zbraní SS na Benešovsku – Neveklovsku, Eva Srdíčková, Pavel Janeček.
54. Vojenské objekty, SS – Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn IV – Chlistow a Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn III – Chleb, Petr Kos, Jan Brůžek, www.brigadyr.ic.cz
55. Eva Procházková, Hrdelní soudnictví města Benešova v 16. až 18. století, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka č. 21, 1980.
56. Bohdan Zilynskyj, Podblanicko v nejstarších knihách kšaftů Nového Města Pražského (1436-1494), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984.
57. Dagmar Hájková, Janečkova slévárna v Týnci nad Sázavou v meziválečném období, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29, 1988.
58. Lubomír Procházka, Zaměřovací akce České Akademie věd a umění na Benešovsku v létech 1941 – 1942 (Příspěvek k dějinám české etnografie za 2. světové války, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29, 1988.
59. Václav Bartůšek, K dějinám piaristické lékárny v Benešově v letech 1725-1769, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 28, 1987
60. Jaroslava Hoffmanová, Poválečná obnova území bývalého cvičiště zbraní SS Benešov, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 28, 1987
61. Josef Pecka, Vzpomínky na socializaci vesnice na Benešovsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
62. Petr Meduna, Pozůstatky středověké militární činnosti u hradu Kostelce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
63. Jitka Lochová, Soupis demografických pramenů (matrik) Benešovského okresu, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
64. Ivana Titěrová, Počátky a vývoj strojních traktorových stanic na Benešovsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 22, 1981
65. Josef Petráň, Některé omyly na Palackého historické mapě Čech, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 22, 1981
66. Stanislav Staněk, Osídlení na území mezi Vltavou a Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16, 1975
67. Ludvík Čichovský, Gabrový lom v Peceradech u Týnce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 15, 1974
68. Vladimír Wolf, Archeologické nálezy v areálu týneckého hradu do výzkumu v roce 1969, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 15, 1974
69. Antonín Hejna, Archeologický výzkum na Chvojně v letech 1969 a 1970, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 13, 1972
70. František Gabriel, Pivovarství v Posázaví a na Podblanicku v minulosti, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 13, 1972
71. F. A. Heber, Böhmen Burgen tec., ed. 1848
72. Vladimír Volf, Historicko – kartografické a ikonografické materiály Týnce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 12, 1972
73. Jiří Tywoniak, Devět století Benešova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 11, 1970
74. Em. Nohejlová – Prátová, nálezy mincí v Čechách, na Moravě a Slezsku II, Praha 1956
75. Rudolf Turek, Příspěvky k historické topografii Středního Povltaví, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 11, 1970
76. Zdeněk Boháč, Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 10, 1969
77. J. Dobiáš, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927
78. Zdeněk Boháč, Postup osídlení středního Povltaví podle stáří církevních staveb, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968
79. Antonín Hejna, Archeologický výzkum na Chvojně u Benešova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968 a také České dějiny I, 5
80. Antonín Hejna, K situační a stavební formaci feudálního sídla v Evropě, PA LVI, 1965
81. Stanislav Kofroň, Ornament na roubených stavbách, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968
82. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 6, 1965
83. Rudolf Turek, Václavické enkolpion, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 5, 1964
84. Dalibor Lounek, Dvojí osídlení ve Václavicích?, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 4, 1962
85. Miroslav Balata, Z historie benešovských škol, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959
86. Jiří Tywoniak, Z dějin zemědělského průmyslu na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959
87. Jiří Tywoniak, Objev kostrového pohřebiště v Brodcích nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959
88. Dobroslava Menclová, České hrady, díl I. a II. Odeon, Praha, 1972
89. Josef Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Nakladatelství Lidové noviny 1997
90. Antonín Hejna, Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 1983
91. Tomáš Durdil, Encyklopedie českých hradů, Praha, 1995
92. Josef Žemlička, Počátky Čech královských (1198-1253), Proměna státu a společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002
93. Karel Kuča, ing. Arch., České, moravské a slezské zvonice, LIBRI, Praha 1995
94. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I., LIBRI, Praha, 2000
95. Tomáš Durdil, Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Academia, Praha, 1998
96. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II, ….Benešovsko…, LIBRI, Praha, 2000
97. 100 let dobrovolné požární ochrany, vydal ČSPO, Praha 1964
98. Jiří Mařík a členové komise historie při OSH SHČMS, Hasičská kronika okresu Benešov, vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov, Sedlčany, 1999
99. J. V. Šimák, České dějiny – Středověká kolonizace v zemích českých, Praha, Jan Laichter, 1938
100. Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách – Jejich vznik, původní význam a změny, Praha, Československá akademie věd, 1957
101. Soňa Straková, Život ve vesnici Úročnice, Absolventská práce, vyšší odborná škola publicistiky, úročnice, 2007
102. Jan Šunda (Šíma), František Novotný, Jaroslav Víšek, Pamětní kniha obce Václavice 1912 – 1975, Václavice, 1975
103. Jaroslav Víšek, Kronika obec Václavice okres Benešov 1976 – 1985, Václavice, 1976
104. Václavice 1904 – 1931, Školní kronika obecní školy Václavické, Václavice, 1931
105. Antonín Pinkas, Rychta Václavická, 1908
106. Soňa Straková,Úročnici lemují válečné bunkry, Mladá fronta Dnes, 12. 9. 2003, ročník XIV, č. 214, s. 03
107. Vyprávění pamětníků – Otto Stojánek, Marie Velíšková, Miloslav Vnouček, Jan Havelka, Josef Hubínek, Alena Kohoutová
108. Registr ekonomických subjektů - http://dw.czso.cz/rswj/
109. Ida Rystonová, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů. Academia, Praha 2007
110. Jan Sommer, Martin Čechura, Praha, Plzeň, 1996-2007
111. Antonín Pinkas, Rychta Ouročnická, 1908
112. Dvořák Miroslav, Mareš Pavel, Povolný Daniel, Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na Benešovsku III (na území někdejšího soudního okresu Neveklov), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 42, 2002
113. Povolný Daniel, Dvořák Miroslav, pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov II (na území někdejšího soudního okresu Benešov), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 39, 1999
114. Povolný Daniel, Mareš Pavel, Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 38, 1998
115. Nusek Jindřich, Svoboda Jan a kolektiv, Příběh kapliček, Drobné sakrální stavby na Podblanicku, Vlastivědný časopis pod Blaníkem, roč. V (XXVII), Benešov, 2001
116. Květ R., Základy nauky o starých stezkách, Moravské zemské muzeum, Brno 2000
117. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatel ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, Federální výbor pro životní prostředí, Praha 1992
118. Procházková Eva, Benešov, Zmizelé Čechy, Paseka, Praha – Litomyšl, 2005
119. Urbář z roku 1601, SOA Praha, pobočka Benešov, Vs Komorní Hrádek i. č. 1
120. SÚA (NA) Praha, Josefinský katastr, Berounsko, 26/I, II
121. Katalog k výstavě, Československé legie v Rusku 1914-1920, Praha 2008
122. David P., Soukup V., Velká turistická encyklopedie Středočeský kraj, Euromedia Group k. s., Knižní klub, Praha 2007
123. Národní archiv, Archiv České Koruny, edice faksimilií V/1,2, Praha 2007
124. Šimek T., Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226 – 1620, Katalog, Praha 2008
125. Podlaha Antonín, Dr., Posvátná místa království českého, Dějiny a popsání - chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a náboženství v království Českém, Řada první – Arcidiecése pražská, Díl I, Praha 1907
126. Synek Jaroslav, RNDr., Ottova obrazová encyklopedie, Česká republika, Ottovo nakladatelství, Praha 2005, 2008
127. Šimák, Zpovědní seznamy
128. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopišťská rebelie roku 1775, 1985
129. Hertl, Jan, Charvát, Jaroslav, Petráň J., Reinštein Č., Tywoniak J., Podblanicko proti okupantům, Benešov, 1966
130. Tywoniak, Jiří, PhDr., Benešov na počátku 18. století, 1992
131. Tywoniak, Jiří, PhDr., Historické památky okresu Benešov – II, 1989
132. Tywoniak, Jiří, PhDr., Léta okupace na Benešovsku I. (1939 – 1942), 1987
133. Tywoniak, Jiří, PhDr., Historické památky okresu Benešov, 1985
134. Tywoniak, Jiří, PhDr., Benešov a Konopiště v minulosti, 1992
135. Pánek, Jaroslav, Jiří Tywoniak (1919 – 1995), 1997
136. Petráň, Josef, a kolektiv, Benešovsko – Podblanicko, 1985
137. Štěpánová, Irena, Lidový oděv na Benešovsku, 1986
138. Okres Benešov, 2000
139. Tywoniaková, Anna, Podblanická čítanka, 1990
140. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopiště, zámek a okolí, 1984
141. Chvojka, Jiří, Benešovsko na starých pohlednicích, 2000
142. Benešov, 1998
143. Podblanicko, 1990
144. Jitka Anderlová, Region Benešov, Města a obce
145. Podblanicko, Nástin přírodního rázu a kulturního života vltavsko-posázavského kraje, 1940
146. PhDr. Eva Procházková, Benešov, Města ČSSR, 1988
147. Týnec nad Sázavou, K historickým kořenům města, 2006
148. Rychta Ouročenská, Antonín Pinkas
149. Příběh kapliček, Drobné sakrální stavby na Podblanicku, Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kolektiv
150. Dějiny zemí koruny české I., od příchodu Slovanů do roku 1740, Praha 1992
151. Dějiny zemí koruny české II., od nástupu osvícenství po naší dobu,  Praha 1992
152. Dr. Karel Doskočil, Berní rula 2, Popis Čech r. 1654, Souhrnný index obcí k berní rule, Praha 1953
153. Josef Petráň, Příběh Ouběnic v Podblanické krajině (do roku 1918)
154. Jan Hertl, Kronika Drahoňovská, 2006
155. Slovník českých dějin, Libor Vykoupil, Brno, 2000
156. Ostředek, 1356 – 2006, Obec Ostředek, 2006
157. Eva Procházková, Benešov, Zmizelé Čechy, Paseka, Praha – Litomyšl, 2005
158. Bořivoj Indra, Tajemství paravánu následníka trůnu, Neznámá sbírka pohlednic arcivévody Františka Ferdinanda z let 1896-1904, Havran, Praha, 2004
159. Jan Bumba, České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, Praha, 2007
160. Jiří Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, Praha 2000
161. Ladislav Černý, Erich Einhorn, Hrady a zámky v srdci Čech, Orbis, Praha, 1968
162. Dobroslava Manclová, České hrady, díl první, Odeon SKLU, Praha, 1972
163. Dobroslava Manclová, České hrady, díl druhý, Odeon SKLU, Praha, 1972
164. Josef Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Nakladatelství Lidové noviny 1997
165. Antonín Hejna, Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 1983
166. T. Durdil, Encyklopedie českých hradů, Praha, 1995
167. Josef Žemlička, Počátky Čech královských (1198-1253), Proměna státu a společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002
168. Karel Kuča, ing. Arch., České, moravské a slezské zvonice, LIBRI, Praha 1995
169. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I., LIBRI, Praha, 2000
170. Tomáš Durdil, Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Academia, Praha, 1998
171. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II, ….Benešovsko…, LIBRI, Praha,
172. Soňa Straková, Život ve vesnici Úročnice, Absolventská práce, Vyšší odborná škola publicistiky, Úročnice, 2007
173. Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš, Dějiny správy v Českých zemích od počátku státu po současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007
174. 100. let sboru dobrovolných hasičů Bukovany, 1895 – 1995
175. 65. let pomoci naším spoluobčanům, Hasičský sbor v Benešově u Prahy, 1947
176. Josef Kratochvíl, akademik, Topografická mineralogie Čech VII (U – Ž), Československá akademie věd, Praha, 1964
177. Josef Kratochvíl, akademik, Topografická mineralogie Čech I (A – G), Československá akademie věd, Praha, 1957
178. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl III, Praha 1859
179. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl II, Praha 1857
180. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl I, Praha 1855
181. Památky místopisecké a archeologické, archeologického sboru Království Českého nákladem Matice české, Díl IV, Praha 1860
182. Dějiny Slovenska v datech, Libri/Slovart, Praha/Bratislava, 2008
183. Müller Helmut, Krieger Friedrich Karel, Vollrath Hanna, Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995
184. Podlaha Antonín., dr., Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Benešovském, Díl XXXV, Nákladem archeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovessnost a umění, Praha, 1911
185. Seznam míst v království Českém, vydalo c. kr. místodržitelství české, Praha, 1872
186. Seznam míst v království Českém, vydalo c. kr. místodržitelství české, Praha, 1878
187. Seznam míst v království Českém, k rozkazu c. k. místodržitelství, tiskem místodržitelstké knihtiskárny, Praha, 1907
188. Seznam míst v království Českém, k rozkazu c. k. místodržitelství, tiskem místodržitelstké knihtiskárny, Praha, 1913
189. Administrativní lexikon obcí v republice Československé, I. díl, Čechy, vydal Státní úřad statistický, Praha, 1927
190. Statistický lexikon obcí v republice Československé, Díl I., Země Česká, Tiskem a nákladem Orbis, tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové, Praha, 1934
191. Kibic Karel, Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, 1. díl, Libri, Praha, 2009
192. Češi a Evropa, Sdílené dějiny, Makrlík Václav, Vydavatelství Ideál, Praha 3, 2007
193. Palacký František, Dějiny národa českého, Díl I.
194. Schmitt Antonín, Obrazy starožitných staveb v Čechách
195. Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 - 1970, díl I, svazek 1, Praha, 1978
196. Mleziva Štěpán, Kuča Karel, Historický lexikon městysů a měst, Baset, 2006
197. Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005, I. díl, český statistický úřad, Praha, 2006
198. Seznam obcí v zemi české podle stavu z počátku roku 1948, Knihtiskárna Práce v Praze, Praha, 1948
199. Darstellung der mit allerhöchster Entschliesung dtto, 4. august 1849 genehmigten politischen Eintheilung des Kronlandes Böhmen, Prag, 1849
200. Zevrubný popis království Českého, Praha, 1854
201. Profous Antonín. Dr., Svoboda Jan Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl IV. S - Ž, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1957
202. Profous Antonín. Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl I., A  - H, Česká akademie věd a umění, Praha, 1947
203. Profous Antonín. Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl II., CH  - L, Česká akademie věd a umění, Praha, 1949
204. Profous Antonín. Dr., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní název a změny, díl III., m  - Ř, Česká akademie věd a umění ve Státním nakladatelství učebnic, Praha, 1951
205. Statistický lexikon obcí v Čechách, vydán Ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým, Praha, 1923
206. Statistická příručka republiky Československé, III, vydal Státní statistický úřad v komisi knihkupectví Bursík - Kohout, Praha, 1928
207. Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, Vydavatel Ústřední statistický úřad v Praze, Praha, 1942
208. Statistický lexikon obcí v republice Československé, I., Země Česká, Tiskem a nákladem Orbis, tiskařské, nakladatelské a novinářské společnosti akciové, Praha, 1934
209. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, 1938
210. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1937
211. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1936
212. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1935
213. Statistická ročenka republiky Československé, vydal Státní úřad statistický, Nakladatel Orbis, tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Praha, Praha, 1934
214. Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, Vydavatel Ústřední statistický úřad v Praze, Praha, 1943
215. Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava, Vydavatel Ústřední statistický úřad v Praze, Praha, 1941
216. Křivka Josef, Nové osady vznikl= na území Čech v letech 1654 - 1854, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha, 1978
217. Geis Imanuel, Dějiny světa v souvislostech, Ivo Železný Praha, Praha, 2002
218. Špiecz Anton, ilustrované dejiny Slovenska na ceste k uvedomeniu, Perfekt a. s. Bratislava, Bratislava, 2000
219. Mihola Rudolf, Sedláčková Jana, Tajemství konopiště, Nakladatelství start Benešov, Benešov, 2007
220. Sborník archivních prací, 2, ročník LVIII, Tiskárna ministerstva vnitra Praha, Praha, 2008
221. Technické památky, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
222. Církevní památky a poutní místa, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
223. Muzea a památníky, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
224. Rekreace na venkově, Středočeský kraj, Vydal Středočeský kraj, Praha, 2008
225. Muzejní expozice Benešovska, vydavatelství LUH Praha pro Muzeum okresu Benešov ve Vlašimi
226. Popis obecného školství v království českém, Pořízen dle úředních dat, Praha, 1889
227. Dějiny klášterů sv. Otce Františka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Zahrádka sv. Františka, Krnov, 1889
228. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Kouřimsko, uspořádala H. Klímová, Praha, 1997
229. Soupis židovských rodin z roku  1793, II. díl. Kraje: Kouřimsko, Bydžovsko, Litoměřicko, editoři kolektiv, praha, 2003
230. Benešovsko, značené turistické cesty, Vydavatelství Enigma, Praha
231. S rodinou na kole, Posázaví, krok od Prahy, vydal Posázaví o.p.s., 2008
232. 50 let školy Benešov, Jiráskova ulice, 1934 - 1984, vydala II. základní škola v Benešově u Prahy, 1984
233. Almanach dobrovolného hasičstva sdruženého v české zemské hasičské jednotě. Macháček Josef a Marek Karel, Praha
234.  Almanach českého dobrovolného hasičstva - 1931, Praha, 1931
235.  Straková Soňa, výstava fotografií, Proměny vesnice Úročnice, Benešov, 2009
236. Durdík Tomáš, Hrady přechodného typu v Čechách, Agentura Pankrác, Praha, 2007
237. Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, 1995
238. Kovařík Václav, Pešout Pavel, 100 let ochrany přírody na Podblanicku, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Muzeum okresu Benešov, 2000
239. Kovařík Václav, Konopišťský park, ZO ČSOP Vlašim, Muzeum podblanicka ve Vlašimi, Vlašim, 2010
240. Kovařík Václav, Pešout Pavel, Zelený Václav, Zámecké parky a památné stromy Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim, 1995
241. Kovařík Václav, Zámecký park v Tvoršovicích, SVPP č. 29/1988
242. Urbánek Fr. A., Vlasák Ant. N., Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, Svazek V., Okres Neveklovský, Nakladatelství Fr. A. Urbánek. Kněhkupec, Praha, 1875
243. Urbánek Fr. A., Vlasák Ant. N., Bibliotéka místních dějepisův, Svazek III., Okres benešovský, Nakladatelství Fr. A. Urbánek. Kněhkupec, Praha, 1874
244. O novostavbě (školy), Okresní věstník politického okresu Benešov, 1934
245. Růžička J., Střední školství v Benešově, Monografie města Benešova, 1938
246. Řeháková J., O vývoji národního školství v Benešově, Monografie města Benešova, 1938
247. Steindler J., Novostavba chlapeckých škol, Náš kraj (Tábor), 1930
248. Stavba nové školní budovy, Hlasy od Blaníka, 1910
249. Kárnik Zdeněk, Malé dějiny československé (1867 - 1939), nakladatelství Dokořán, Praha, 2008
250. Makovský Vladimír, Hledáme své předky, Na pomoc začínajícím badatelům, vydavatel Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, 2010
251. Vlasák N. Antonín, Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, Svazek V., Okres Neveklovský, Nakladatelství Fr. A. Urbánek, knihkupec, Prha, 1875
252. Vlasák N. Antonín, Bibliotéka místních dějepisův, Svazek III., Okres Benešovský, nakladatel Fr. A. Urbánek, kněhkupec, Prha, 1874
253. Řezník Miloš, Dějiny Polska v datech, Nakladatelství Libri, Praha, 2010
254. Kuča Karel, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, I. díl, nakladatelství Libri s. r. o., 2009
255. Čapka František, Dějiny Koruny české v datech, nakladatelství Libri, Praha, 2010
256. Brožovský Miroslav, Konopiště, Památkový ústav středních Čech v Praze ve spolupráci s vydavatelstvím LUH, Praha, 1999
257. Klenovcová Daniela, Karel Hynek Mácha se rád toulal Posázavím, časopis Benešovsko, Benešov, 28. 7. 2004
258. Kárník Zdeněk, Reichlová Tamara, Památky revolučního hnutí Středočeského kraje, vydala Propagační tvorba Praha, Praha, 1975
259. Novotný Pavel, Jawa půlstoletí práce a úspěchů, vydal TEPS ve spolupráci s propagačním oddělením n. p. Jawa, Benešov, 1978
260. Vančura Jiří, Z dějin Janečkovy zbrojovky, vydavatelství Práce, Praha, 1956
261. Benešov, informační zpravodaj města, vydává město Benešov, ročník 2011
262. Benešov, informační zpravodaj města, vydává město Benešov, ročník 2010
263. Benešov, informační zpravodaj města, vydává město Benešov, ročník 2009
264. Pešout Pavel, Urban Jan, Tlustošová Dagmar, Blaničtí rytíři (1999-2008), Přehled držitelů ocenění Blanický rytíř, Nakladatel: ZO ČSOP Vlašim, Vlašim, 2010
265. Jech Karel, Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2008
266. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, I. díl, od pravěkosti až do roku 1253, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
267. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, II. díl, od roku 1253 do roku 1403, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
268. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, III. díl, od roku 1403 do roku 1431, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
269. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, IV. díl, od roku 1431 do roku 1457, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
270. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, V. díl, od roku 1457 do roku 1500, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
271. Palacký František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, VI. díl, od roku 1500 do roku 1526, Nakladatelé Kvasnička a Hampl, Praha, 1939
272. Pacner Karel, Osudové okamžiky XX. století, Události, které zásadně ovlivnily náš svět, Nakladatelství Plus, Praha, 2011
273. Sedláček August, Českomoravská heraldika, II. Část zvláštní, Nákladem České akademie věd, Praha, 1925
274. Horníček Ignác, Dr., Kniha o rodopisu, Praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecných kronikách, Vydal F. Obzina, Vyškov na Moravě, 1939
275. Janda Antonín, dějiny stavu rolnického v Čechách, od nejstarších dob do r. 1949, Nakladatel Ant. Novák, Libochovice, 1914
276. Krofta Kamil, Dějiny selského stavu, 1949
277. Vacek František, Selský stav v Čechách v letech 1419 - 1620, 1927
278. Davídek Václav, Doskočil Karel, Svoboda Jan, Česká jména osobní a rodová, Nákladem rodopisné společnosti v Praze II, Těšnov, Praha, 1941
279. Beneš Josef, O českých příjmeních, Československá akademie věd
280. Kotík Antonín, Naše příjmení, studie, Tiskem Edvarda Baeufirta, Praha, 1894
281. Svoboda Jan, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Československá akademie věd
282. Jednota bratrská, Konfessí Bratrská, www. digiBooks.cz
283. Řád církevní jednoty bratří českých, www. digiBooks.cz
284. Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti, www. digiBooks.cz
285. Dalimil, Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, www. digiBooks.cz
286. Hus Jan, Dcerka, O poznání pravé cesty k spasení, www. digiBooks.cz
287. Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi čeledínu krále Vácslava, www. digiBooks.cz
288. Rukopis zelenohorský, Rukopis hrálovedvorský, www. digiBooks.cz
289. Karel IV., Vita Caroli, vlastní životopis, www. digiBooks.cz
290. Dačický Mikuláš z heslova, prostopravda, www. digiBooks.cz
291. Chelčický Petr, O trojiem lidu, www. digiBooks.cz
292. Kosmas, Kosmova kronika Česká, www. digiBooks.cz
293. Králík Oldřich, Nejstarší legendy přemyslovských Čech, www. digiBooks.cz
294. Václav český, vévoda Lucemburský a brabantský, Netoužím po ráji, www. digiBooks.cz
295. Život svatého Václava, www. digiBooks.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář