Jdi na obsah Jdi na menu
 


Václavice a okolí - pomístní jména (1. doplněk)

5. 10. 2013

Václavice a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Daliborem Lounkem, farářem z Václavic v roce 1963 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.také použito pomístních jmen z kroniky Václavic „Pamětní kniha Václavic“, zpracované Daliborem Lounkem.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

Poznámky a dodatky od faráře Lounka z roku 1963 – Václavice, osada v okrese Benešov, kraj středočeský, někdy královské městečko. Leží v potočním údolí.

 

1.             Chlum (Kopec, les, jméno písemně doloženo roku 1569, jediná hora v okolí, leží jižně Václavic, mezi obcí Přibyšice a mlýnem v Kožlí, ostatní vrcholy jsou jen kopce či návrší, 506 m n. m.)

2.             Hůrka, Hůrky, (Hora, les, vrch, obyvateli Václavic je častěji používáno plurál „Hůrky“, kopec leží jižně od Václavic, uprostřed mezi Václavicemi a Chlumem, směrem k silnici Přibyšice – Vatěkov, 357 m n. m.)

3.             Na Hůrkách (Pole, „Na Hůrkách“ – pole na kopci „Hůrky“, západně od „Za doly“, jižně od „Ve stulimech“.)

4.             Šibinka, V Šibinkách (Kopec, les, název připomíná zaniklé hrdelní právo městečka Vladislavice, dříve i Wadslavice, nyní Václavice, stávaly zde městské šibenice, mezi „Šibinky“ a potokem „na Šibinkách“, přes „Šibinka“, severovýchodní výběžek „Hory“ dnes „Prostřední hora“.)

5.             Na Šibinkách (Pole, leží severně od „Šibinky“ a jižně od „Pod střemchy“.)

6.             Prostřední vrch (Vrch, zalesněný, úřední název a na mapách, dříve „Prostřední hora“, obyvatelé Václavic název nepoužívají, resp. mezi lidem se nevyskytuje, používá se název „Hora“, „do Hory“, „v Hoře“, 404 m n. m, leží vedle „Bílé skály“.)

7.             Vrcha, Na vrchách, Na vrších (Návrší, pole, tereziánský katastr používá název „Na vrších“, ležely zde někdejší chalupnické pozemky, byl to konec „franského“ pruhu pozemků od „Bakosovského gruntu“, leží vpravo i vlevo od polní cesty do Úročnice, západně od „Na krátkom“, vlevo u silnice je trní, kterému se říká „Trníčka“, je to trnkový porost.)

8.             Trníčka (Vrch, trnkový porost na vrchu, leží vlevo od polní cesty do Úročnice, je to část pole „Na vrchách“.)

9.             Vinice, Na Vinici (Návrší, pole, je to část někdejší „Višňové“, šlo nejspíše o městskou vinici městečka Vladislavice, dnes Václavice, dlouho byla obecním pozemkem, vinice zanikla společně s městečkem za husitských válek, leží východně od Václavic směrem ke Zbožnici.)

10.         Lísek, U Lísku (Kopec, pole, les, zřejmě malý les, zbytek lesa tam existuje, lísek ve významu lesík je lidu neznámý, ale nikdo neodvozuje název od lískových keřů, v malém rybníčku tam pramení „Václavický potok“, dnes je tam obora v konopišťské bažantnici, leží východně od Václavic.)

11.         Pod Lískem (Pole, leží západně od „U lísku“,  ve svahu, na obou stranách silnice z Václavic do Konopiště.)

12.         Záduch, Na Záduchu, Přes Záduch (Pole, bývalo zádušním jměním, tj. majetkem kostela od roku 1396, název se nevyskytuje ani v tereziánském katastru, zhotoveném u nás v letech 1714 až 1718, je tedy novější, roku 1865 tu byly vykáceny zbytky asi 4 ha lesa, změněno v role, snad název po této době, do roku 1948 byl kostelním jměním kostela svatého Václava.)

13.         Nad starou Kovárnou (Les, leží vlevo od silnice Václavice – Konopiště, přes cestu je „Konopišťský rybník“.)

14.         Janovický potok, Mezihořský potok, Koželský potok, Václavský potok (Protéká Václavicemi, pramení v Janovicích, za stara zván „Mezihořský“, doloženo v roce 1569, že protékal údolím Mezihořím, název Mezihoří a Mezihořský potok zcela zanikl, název Janovický potok vznikl dle úředního pojmenování na mapách, staří pamětníci užívají názvy „Koželský“, že protéká Kožlím, nebo potok „Václavský“, mladí používají výhradně název „Janovický“.)

15.          Kalcova strouha, Drábova strouha, U Janákovejch struh (Strouha, malý potůček, název podle majitelů chalupy č. p. 1, podél níž teče, název usedlosti u Kalců je doložen již roku 1625, teče za č. p. 1, protéká jí „Zboženský potůček“.)

16.          Rybník pod Václavicemi (Rybník, zaniklý rybník, později zvaný „Dolejší“, doložen roku 1604.)

17.          Rybník Hořejší (Rybník, zaniklý rybník, doložen roku 1715, nad „Rybníkem Dolejší“, rybník patřil konopišťské vrchnosti, v roce 1715 byl ceněn deseti kopami grošů, což byla pětina hodnoty konopišťského „Podzámeckého rybníka“.)

18.         Pod Václavicemi na živé vodě (Rybník, ležel na „Janovickém potoce“, připomíná se v roce 1604.)

19.          Tůň na Parkáně (Tůň, zbytek někdejšího rybníka, dnes prorostlé bahnisko, ale označení „tůň“ se drží.)

20.          Višňová, Na Vyšňovej, Na Višňovém (Pole, louka, doloženo roku 1342, v místě, jež slove „Višňové“, originální název z roku 1342 je latinský, překlad „Višňové“ podle Haase z 15. století, tereziánský katastr nejčastěji uvádí – „Na Višňovejm“, jen jedinkrát „Na Višňovej“, někteří staří dnes říkají také „Na Višňovy“, dnešní „Višňová“ neodpovídá výměře 4 lánů z roku 1342, které král Karel Iv daroval obci, v té době název „Na Višňovém“, část někdejší „Višňové“ je překryta názvem „Na Vinici“, kterýžto název se značně rozšířil, leží východně od obce.)

21.         Pod Višňovým (Pole, leží západně od „Višňová“, jižně od „Na farskom“.)

22.         Na farskom (Pole, leží východně od obce, jižně od silnice do Zbožnice, východně od „Za kostelem“, severně od „Pod višňovým“.)

23.         Za kostelem (Pole, leží hned za obcí, kostelem se hřbitovem, jižně od křižovatky silnic do úročnice a do Zbožnice, západně od „Na farskom“.)

24.          Na Sekerce (Pole, též „Na Sekyrce“, písemně nic nedoloženo, jde bezpochyby o nový název, snad nález sekyrky, ale nikoliv té známé sekyrky václavské pravěké, povrchová tvářnost také sekerku nepřipomíná, je to název pro část území úbočí „Vinice“.)

25.          V struhách (Pole, leží mezi a kolem struh s potůčky.)

26.          Na viništích (Pole, louka, středem je blátivá loučka, poněkud rozšířený název, pole mezi lesíky a strouhami vpravo od cesty z Václavic do Zbožnice, asi uprostřed.)

27.          Na mlynářskom (Pole, název podle toho, že patřilo k mlýnu, který zanikl/vyhořel roku 1678, mlýn nebyl obnoven, název se tedy hezky drží, leží severně od „V rybníčkách“, jižně od „V kalištích“.)

28.         V luvcích (Pole, leží vpravo od silnice Václavice – Chrášťany, za křížkem u silnice, před Chrášťany.)

29.          

30.         Pod Chlumem (Pole, leží mezi vrchem „Chlum“ a Přibyšicemi.)

31.          V zákruží (Pole, louka, leží v prudké zatáčce/zátočině bývalé polní cesty, dnes silnice, poslední zatáčka v obci směrem na Konopiště.)

32.          Na návozech, V návozech, V návozích (Pole, leží jižně pod vsí, u vsi, na levém břehu „Janovického potoka“, název dle toho, že zde původně ležel „Horní rybník“, byl zrušen a zavezen/navezen.)

33.          Pod Hůrky (Pole, nikdo neřekne „Pod Hůrkami“, leží na levém břehu „Janovického potoka“, vlevo od cesty z Václavic do Kožlí.)

34.          Za doly, Za dolcem (Pole, leží za malým dolem, západně od „Na hůrkách“, jihozápadně od „Slouhovo pole“.)

35.          V Hůrce (Pole, pojmenováno tak vzhledem k sousední obci Chrášťany, kamž kdysi pole skutečně patřívalo, pro václavské tu není kopce, polnosti při hranici chrášťanského katastru, pole leží pod silnicí Václavice – Chrášťany, západně od „Na kláskách“.)

36.          V Záchlumí (Pole, patřívalo k sousedním Přibyšicím, tedy za kopcem „Chlumem“, pro václavské však leží před „Chlumem“, na levé straně „Janovického potoka“, přes silnici z Vatěkova do Přibyšic, u cesty z Václavic do Kožlí.)

37.          Slouhovo pole, Na slouhovom poli (Pole, užíval jej obecní pastýř, bylo to část služného, název vznikl po tereziánském katastru, leží severně od „Na hůrkách“ a západně od „ve stulimech“.)

38.          Nad kovárnou (Pole, leží nad obecní kovárnou, dnes zaniklou, tereziánský katastr název nezná.)

39.          Pod vrchy (Pole, název podle polohy pod kopci, vrchy, leží východně od polní cesty do Úročnice, severně od „na dlouhom“, jižně od „Na vrchách“.)

40.         Pod Horou, Pod Hůrou (Pole, leží pod kopcem, název dle kopce „Hory“, dřívější název vrchu, nyní na mapách „Prostřední vrch“, leží mezi vrchem „Prostřední vrch“, „Skalka“ a „Bílá skála“, leží jižně od silnice Václavice – Chrášťany, leží západně od „Ve žlabech“.)

41.         Bílá skála (Vrch, 400 m n. m., leží vedle „Václavického vrchu“, zalesněný vrch mezi Chrášťany a Černíkovicemi.)

42.         Václavický vrch (Vrch, zalesněný vrch vedle „Bílé skály“, leží mezi Chrášťany a Černíkovicemi.)

43.          Na dolíkách (Pole, starší pamětníci a tereziánský katastr uvádí „Na dolích“.)

44.          Ve stulimech, Ve stulimách (Pole, někteří řeknou „Ve stulimách“, tereziánský katastr má „V stulinách“ i „V stulimách“, je to údolí s potůčkem, snad stuleno ke kopci(?), z jedné strany je vysoká stráň kopce.)

45.          Ve skalách (Pole, název dle toho, že jsou tam skály.)

46.         Lumec (Kopec, leží severně od Kožlí, původně název „Chlumec“, neboli „Malý Chlum“.)

47.          Ve skalkách (Pole, snad skalnatá půda, skalky tam nejsou, leží severně od silnice Václavice – Chrášťany, západně od „Na velkom dílu“, jižně od „Ve skalkách“.)

48.          V lufcích, V lužcích (Pole, louka, jen starší řeknou také „V lužcích“, částečně je to vlhká půda, význam luhu lidu není znám, nově „V Luvcích“, severně od silnice do Chrášťan, asi uprostřed za křížkem, spíše „V lužcích“, což bylo místo s loužemi, travou zarostlé, leží západně od „Na velkom dílu“ a od „Ve skalkách“.)

49.          Za zahrady (Pole, název dle polohy, ani staří neřeknou „Za zahradami“, leží severně od obce, na levém břehu „Janovického potoka“, západně od „Pod Dráběčkovi“, východně od polní cesty do Hrusic.)

50.         Nad rybníkem (Louky, leží na pravém břehu „Janovického potoka“, severně od „Za zahrady“, jižně od rybníka „Hamry“.)

51.         V dolíkách (Louky, leží severně od „Za zahrady“, západně od „Nad rybníkem“, východně od polní cesty do Hrusic.

52.          Pod Zbožnicí (Pole, směrem k vedlejší vsi Zbožnice, nad silnicí, východně od „Na dlouhom“.)

53.          U Hamrů, U Hrušic (Pole, leží směrem k vedlejší osadě Hamry, název dle polohy, Hrusice se nazývaly Hrušice i Hamry, leží západně od cesty z Václavic do Hrusic.)

54.          Pod střemchy (Pole, pod střemchy nikoliv střemchami, ale střemcha tu už neroste, střemcha je mandloňovitý divoký keř, leží jižně od „Ve žlabech“, severně od „Na šibinkách“.)

55.         V vrbici, Ve vrbici (Pole.)

56.          Mezi cesty (Pole, lán, leží v klínu cest, nikoli mezi cestami, z Václavic do Chrášťan a polní cesty vedoucí jihozápadním směrem do polí, severně leží lán „Na velkom dílu“ a jižně lán „Ve žlabech“, „Mezi cesty“, připomíná slovanské dělení půdy na „Velké straně“, ve staré vesnici, ještě před vznikem městečka ležely na „Velké straně“ pozemky ve třech lánech a dělilo se o ně dvanáct sedláků stejným dílem.)

57.         Na Velkom dílu, V dílích (Pole, lán, zdá se upomínat na pozemkovou reformu s vyrovnáním půdy a novým dělením v letech 1742 až 1760, leží v klínu cest z Václavic do Chrášťan a do Hrusic/Hamrů, „Na velkom dílu“, připomíná slovanské dělení půdy na „Velké straně“, ve staré vesnici, ještě před vznikem městečka ležely na „Velké straně“ pozemky ve třech lánech a dělilo se o ně dvanáct sedláků stejným dílem, později to byl název jen pro část původního lánu, leží západně od „Na zákopech“, jižně od „Ve skalkách“.)

58.         Ve žlabech (Pole, lán, mělké údolí s potůčkem, název lokálně rozšířen, leží mezi v klínu cest do Černíkovic a jihozápadní polní cestou, severně leží pole „Mezi cestou, jižně leží „Hora“ a Šibinka“, připomíná slovanské dělení půdy na „Velké straně“, ve staré vesnici, ještě před vznikem městečka ležely na „Velké straně“ pozemky ve třech lánech a dělilo se o ně dvanáct sedláků stejným dílem.)

59.          Na kláskách (Pole, leží jižně od silnice Václavice – Chrášťany, přes silnici je „Na Vávrovom kopci“ a křížek, a těsně u silnice „Na neckách“, název podle klasů obilí.)

60.         Na neckách (Pole, leží jižně od silnice Václavice Chrášťany, jižně leží „Na kláskách“, přes silnici je křížek a „Na Vávrovom kopci“.)

61.          

62.          Ve skalách (Louky, leží na výše položených místech na svazích a byla pokryta skalami/kameny.)

63.         Na Vávrovom kopci (Louky, pole, leží severně od silnice Václavice – Chrášťany, na konci katastru, u katastru Chrášťan, západně od „V lužcích“, u silnice stojí křížek.)

64.         Na dílích (Pole, louky, leží jižně od „Velké strany“ a při „Parkáně“, patřívaly ke dvoru a kostelu křížovnického řádu, písemně doloženo v roce 1716, pohusitské době rozděleny mezi sedláky.)

65.          Za lesy, Za lesy v černíkovskejch, U Černíkovic (Pole, název dle polohy směrem k osadě Černíkovice.)

66.          Na zákopách, Na zákopech (Pole, pravděpodobně název z doby, kdy tu probíhaly pruské války a vojáci se zde zakopávali, leží severně od silnice Václavice – Chrášťany, západně od „Na tarase“, jižně od“Na skalkách“.)

67.          U Vojačky (Pole, asi z doby, kdy tu probíhaly pruské války, vojsko tu v okolí leželo několikrát, cizí i domácí, leží jižně od silnice do Chrášťan, západně od „Mezi cesty“, vojačka byla manželka vojáka a v minulosti s ním táhla po bojištích.)

68.          Na tarase (Pole, leží na kamenné podezdívce, zde severně u silnice Václavice - Chrášťany, kamenné zídce se v kraji říká taras, název vznikl až po postavení silnice v polovině XIX. století, tereziánský katastr jej nezná, leží u vsi v jihovýchodním konci bývalého lánu „Na velkom dílu“.)

69.          Za Drábkovi (Pole, název podle gruntovní usedlosti a jejího vlastníka rolníka Drábka, zde se říká jméno po došku, jméno se nejméně od dob tereziánského katastru udrželo, leží jižně od silnice do Chrášťan, u silnice, je to severovýchodní část lánu „Ve žlabech“.)

70.          Za Šachovi, Za Šachem (Pole, podle gruntovní usedlosti a jejího vlastníka rolníka Šacha, zde se říká jméno po došku, jméno se nejméně od dob tereziánského katastru udrželo, leží jižně od silnice do Chrášťan, u silnice, je to severovýchodní část lánu „Ve žlabech“, jižně od „Za Drábkovi“.)

71.          Na Vlčkovom kopci (Pole, podle majitele gruntu ve Václavicích, leží na konci pozemků patřících č. p. 3, byl to pruh pozemků od gruntu až na kopec, pro něž šlo o kopec, pro václavské je pole rovinou, severně od „Pod Zbožnicí“, východně od „Na krátkom“.)

72.         Klinovatka (Louka, leží u potoka, název snad podle klínů, kterými se opatřoval pozemek, nebyl rozrušován potokem, který často měnil tok a narušoval tak břehy.)

73.          Na krátkom (Pole, rolníci vysvětlují název způsobem orání, na krátkom se oralo napříč, aby deště nesnášely z úbočí humus, nově „Na Krátkých“, leží severně od cesty do Zbožnice, asi uprostřed, východně od „Na vrchách“, západně od „Na vlčkovom kopci“.)

74.          Na dlouhom (Pole, rolníci název vysvětlují způsobem orání, na dlouhom se oralo podél, půda dobré bonity, leží v klínu cest do Úročnice a do Zbožnice, do vzniku zemědělského družstva v roce 1948 patři jednotlivé díly chalupníkům, jižně od „Pod vrchy“.)

75.          Na Malé straně (Louka, malé louky, leží na levé straně „Janovického potoka“ směrem k Hrusicím, menší část luk než na druhém břehu potoka „Na velké straně“, dříve název louky „Dolejší“ nebo „Pode vsí“ nebo Malá a Velká louka“.)

76.          Na Velké straně (Louka, velké louky, leží na pravé straně „janovického potoka“ směrem k Hrusicím, větší část luk než na druhém břehu potoka „Na malé straně“, dříve název louky „Dolejší“ nebo „Pode vsí“ nebo Malá a Velká louka“.)

77.          Pod Drábečkovi (Louka, název podle majitele usedlosti rolníka Drábka, gruntovní jméno, leží na levé straně „Janovického potoka“, za obcí, jižně od „Na malé straně“.)

78.          Za palouky (Louka, název dle polohy, dříve chalupnické pozemky, ještě dříve pozemky patřící k „Bakosovskému gruntu“, leží severně od obce, půda dobré bonity, na pravé straně „Janovického potoka“, severně od „Nad kovárnou“.)

79.         Nad kovárnou (Pole, leží u obce, na pravé straně „Janovického potoka“, jižně od „Za palouky“.)

80.          Na postruží, Na podstruží (Louka, jsou tam potůčky/strouhy, název od strouhou, pod potůčkem, leží pod vsí, na obou stranách „Janovického potoka“, severně od „Na farský louce“.)

81.          Na farský louce (Louka, název dle majitele, byl to majetek fary václavické, leží severně od „Pod záduchem“, jihozápadně od „V zákruží“.)

82.          Na klimovce (Louka, leží v klínu potoka a potůčku, či opatřeno klíny proti působení potoka.)

83.          Pod Záduchem (Louka, pod kopcem „Záduch“, leží směrem k osadě Vatěkov, na pravém břehu „Janovického potoka“, západně od „Na záduchu“.)

84.          Na močále (Louka, název dle toho, že je neustále podmáčená.)

85.          U Kalcový strouhy (Louka, název dle toho, že leží poblíž „Kalcový strouhy“.)

86.          V rybníčkách (Louka, pole, snad tam bývaly násadové rybníčky na „Václavickém potůčku“, leží východně od Václavic, resp. mezi „Na Vinici“ a „Lísek“, je to prameniště „Václavického potoka“, severně od silnice Václavice - Konopiště.)

87.          Pastviště (Pastvina, staré pastviny byly při reformě po roce 1742 rozděleny mezi grunty, název je dle tereziánského katastru, jinak se pastviny nezachovaly.)

88.          Na průhoně (Pastvina, staré pastviny byly při reformě po roce 1742 rozděleny mezi grunty a pastvinné názvy se nedochovaly, název je dle tereziánského katastru, název pravděpodobně dle toho, že se tudy na pastviny vodil/proháněl obecní dobytek.)

89.          Malá Strana, Malá václavská Stran (Místní část obce Václavice, resp. dříve městečka Vladislavice, leží na pravém břehu „Janovického potoka“, jméno je dnes málo používáno, je doloženo ještě roku 1880.)

90.          Velká Strana, Velká václavská Strana (Místní část obce Václavice, resp. dříve městečka Vladislavice, leží na levém břehu potoka, jméno je dnes málo používáno, je doloženo ještě roku 1880.)

91.          Na Parkáně, Parkán (Místní část obce Václavice, velmi starý název, opevňovací právo Vladislavice jako městečko jistě nemělo, snad podoba parkánu, možná ochranné oplocení, jde o prudký svah nad někdejším rybníkem, jehož vody zvýšily jeho sráznost, pak rozšířeno i na vypuštěný rybník, nebo prostě prkenný plot(?).)

92.         Nadparkání (Vrch, stráň, kopeček, leží západně od „Na parkáně“, dříve louka, stráň, později zastavěno.)

93.          Na žabárně, Žabárna (Místní část obce Václavice, bažinatá půda, močál název z let okolo roku 1880, kdy se v močále vyskytovala spousta žab.)

94.         K Chrášťanům (Místní část obce Václavice, leží na západním konci obce, jižně od silnice Václavice – Chrášťany.)

95.         Na dílečkách, Na dílích, Na malym dílečku (Místní část obce Václavice, západní část obce, leží na konci polní cesty na „Šibinku“, dříve pole stejného názvu.)

96.          Na Čurandě (Místní část obce Václavice, leží proti hospodě, kde si opilci u oplocení zdejších usedlostí odlehčovali, název je z let okolo roku 1880.)

97.          Na rafandě (Místní část obce Václavice, název vznikl kolem roku 1920, v domech okolo bydlely hádavé ženy, rafaly se.)

98.          Vinice (Místní část obce Václavice, na svahu se v minulosti pěstovala vinná réva, dnes částečně zastavěno.)

99.          Zákruží (Místní část obce Václavice, název podle polohy, leží v prudké zatáčce bývalé polní cesty, dnes silnice, poslední zatáčka v obci směrem na Konopiště.)

100.     V kalištích (Pole, v blátivých místech, leží pod silnicí Václavice – Zbožnice, u katastru Konopiště.)

101.     Ve struhách (Pole, leží pod silnicí do Zbožnice, západně od „V kalištích“, východně od „Na farskom“).

102.      Za palouky (Místní část obce Václavice, podle bývalého názvu zastavěných polností.)

103.      Na dílečkách (Místní část obce Václavice, podle názvu zastavěných polností.)

104.      Hájek (Lesík, leží západně od polní cesty do Hamrů/Hrusic, stojí v něm jeden z německých bunkrů.)

105.      Václavický potok (Potůček, pramení v rybníčku v lese „Lísek“, kousek od „Obory“, vlévá se do „Janovického potoka“ zprava.)

106.      Prostřední potok (Potůček, pramení severně od silnice Vatěkov – Černíkovice, protéká mezi vrchy „Prostřední vrch“ a „Hůrka“, vlévá se do „Janovického potoka“ zleva.)

107.      Luční potok (Potůček, pramení jižně od silnice Vatěkov – Černíkovice, pod křižovatkou s odbočkou do Přibyšic, u dnešní skládky, vlévá se do „Janovického potoka“ zleva.)

108.     Farská louka (Louka, leží západně od křižovatky silnice z Václavic do Konopiště a polní cesty do Vatěkova, východně od „Janovického potoka“.)

109.      V Chlumu (Les, leží jižně od silnice Vatěkov – Černíkovice, mezi vrchem „Chlum“ a „Hůrka“.)

110.      Ferdinandův potok (Potůček, pramení v rybníčku nad osadou Vatěkov, jižně od silnice Konopiště – Václavice, vlévá se do „Janovického potoka“ zprava.)

111.     Zboženský potůček (Potůček, pramení pod Zbožnicí, protéká za č. p. 1, strouha za kterou se vlévá zprava do „Janovického potoka“ se jmenuje „Kalcova strouha“ nebo také „Drábova strouha“.

112.     Kubáskova tůň (Tůň, močál, v dnešní době skoro neznatelná, leží v části obce „Na Parkáně“, za č. p. 9, Kubáskova chalupa“, váže se k ní několik pověstí, mimo jiné o utopeném zvonu z václavského „kláštera“.)

113.     Horní náves (Náves, dříve náměstíčko či tržiště původního městečka Vladislavice, leží na „Velké straně“ obce Václavice, u rybníčka, připomíná se v roce 1772.)

114.     Dolní náves (Náves, leží těsně u „Janovického potoka“ částečně na Malé straně“ a na „Velké straně“, od potoka směrem k „Parkán“, připomíná se v roce 1772.)

115.     Čáhovský statek (Usedlost, statek, č. p. 5, leží na „Malé straně“, u něj bylo vidět „francké“ dělení zemědělské půdy, dříve k č. p. patřily pozemky od potoka až daleko za dům, dnes pozemky protíná cesta, dříve vedla po hranici čáhovských pozemků a končila dřevěným mostem přes „Janovický potok“, patřilo k němu i pole, na němž dnes stojí chalupa č. p. 37.)

116.     Vlčkovský grunt (Usedlost, statek, č. p. 3, leží na „Malé straně“, u něj bylo vidět „francké“ dělení zemědělské půdy, dříve k č. p. patřily pozemky od potoka až daleko za dům, patřilo k němu i pole, na němž dnes stojí č. p. 63.)

117.     Bakosovský statek (Usedlost, statek, č. p. 4, leží na „Malé straně“, u něj bylo vidět „francké“ dělení zemědělské půdy, dodneška si uchoval jednu z největších zahrad.)

118.     Kubáskova chalupa, Kubáskovský statek (Usedlost, statek, č. p. 9, pravděpodobně pozůstatek klášterního statku/řádového dvora, v minulosti ležel mimo centrum osídlení, jižně od východní části „Velké strany“.)

119.     Na dílečkách (Pole, louky, leží jižně u vesnice, na levém břehu „Janovického potoka“, mezi potokem a tržištěm, podle pověsti na nich stál zaniklý kostel svatého Jana Křtitele se hřbitovem, název se písemně připomíná v roce 1782.)

120.     Dolní rybník (Rybník, ležel na „Janovickém potoce“, hráz měl v úrovni č. p. 7 a na konci zahrady u č. p. 30, připomíná se v roce 1742, končil pod hrází „Horního rybníka“, po jeho hrázi vedla cesta z pravé strany potoka na levou stranu.)

121.     Horní rybník (Rybník, ležel na „Janovickém potoce“, hráz měl asi v úrovni školy, tedy co vede dnešní silnice, zda se po hrázi jezdilo, není jasné, od východu byl omezen cestou do Vatěkova, vtékal do něj „Janovický potok“.)

122.     Švehlovská chalupa (Usedlost, statek, č. p. 24, později měla název „Benešova/Benýškova chalupa“.)

123.     Kmochovská chalupa (Usedlost, statek, č. p. 18, dříve měla název „Špinkovská chalupa“.)

124.     Matouškovský grunt (Usedlost, statek, grunt, č. p. 11, svého času jeden z největších ve Václavicích.)

125.     Drábovský statek (Usedlost, č. p. 21, později chalupa.)

126.     Hockovský statek Usedlost, dnešní č. p. 31, také název „Na Palasově“.)

127.     Za Judovi (Pozemek, název podle osedlé rodiny Judů.)

128.     Za kovářovic

129.     Pod Strakovou (Pozemek, podle osedlé rodiny Straků.)

130.     U Tomanových luk

131.     Jiračky (Pozemek, název podle rodu Jiráků.)

132.     U Hauserovej (Chalupy, byly vystavěny někde pod václavskými lesy.)

133.     Za humny

134.     V koutě

135.     U vlčí jámy (Pozemek, název dle toho, že zde byla v minulosti vykopána jáma na odchyt vlků.)

136.     U studýnky (Pozemek, název doložen v roce 1610, pozemek leží na rozcestí „Ve skalách“, kde pramení potůček.)

137.     Po zájezdkem (Pozemek, název podle jezu na potoce.)

138.     Na bahně 

139.     Pustý rybníček (Louka, leží u někdejšího mlýna č. p. 8, dnes za potokem východně od statku.)

140.     Na podmezku

141.     V voboře

142.     Vokrajek

143.     Pod královou loukou (Pole, leželo pod loukou, která byla v majetku panovníka (?).)

144.     Pastviště

145.     Na hrubym kusu (Pole, snad jiný název pro „Na velkom díle“.)

146.     U klobatky

147.     Na stoku (Pozemek, leží u soutoku dvou potoků.)

148.     Ve drahách (Pastvina, rovina, dolina, volné pastviny.)

149.     Na kopanině (Pole, název dle toho, že bylo srovnávané kopáním.)

150.     U stržence (Pozemek, ležel u strženého/vypuštěného rybníka.)

151.     V chobotě pode vsí (Pozemek, chobot byl úzký pozemek zabíhající do rybníka, či konec rybníka/vtok.)

152.     Svatošův mlýn, Svatošovský mlýn (Mlýn, ležel u „Janovického potoka“, na levé straně, pod hrází „Dolního rybníka“/“Dolejšího rybníka“, připomínal se v roce 1550.)

153.     Pastouška (Usedlost, dnešní č. p. 23, pastouška stála v místě bývalé rychty václavické, uprostřed náměstí, tržiště.)

154.     Baštěkův mlýn (Mlýn, připomíná se v roce 1604, ležel na levém břehu „Janovického potoka“, pod hrází rybníka, nad rybníkem „Pod Václavicemi na živé vodě“, později zvaný „Rybník Dolejší“, jižně od obce, byl vystavěn v místě dnešního č. p. 8 jako náhrada za zatopený „Svatošovský mlýn“, doložen mlynář Jan Baštěk.)

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář