Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úročnice a okolí - pomístní jména 1. část (1. doplněk)

16. 1. 2013

Úročnice a okolí

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Daliborem Lounkem, farářem z Václavic v roce 1963 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru a v literatuře.

Ve stabilním katastru zahrnuje katastr Bukovan i dnešní katastr osady Úročnice, do nějž patří i osady Buková Lhota a Vidlákova Lhota.

Popis obce dle Lounka: Úročnice, obec a osada v okrese Benešov, v kraji středočeském, podle půdorysu a původního názvu „Úročná Lhota“, vznikla v době německé kolonizace.

 

1. Auvary, Na úvarech, V ouvařích, Ouvary (Pole, leží vlevo od cesty do Václavic, naproti lesu „Ve Vysokém“ nebo spíš louka a strouha vlevo od cesty do Žabovřesk, za „Žlábka“.)

2. Brdce, Do Brdců (Návrší, zbytek lesa, pole, louky za „Žabovým lesíkem“, mezi bývalou malorážkovou střelnicí „Na průhoně“ a cestou z „Na návsi“ do Bukovan, my říkáme „Brce“, Tereziánský katastr uvádí „Brčí“, Pod brčí“, též „Za brdčí“, ale tato jména nelze s tímto spojovat, je to na jiném místě.) Odvozeno od "Brdo", tj. "hora se skalnatým přerušovaným hřebenem", taky "Brdec, Brdeček, Brdce, ...). Jinak i !součást tkalcovského stavu" a "vyvýšenina".

3.  Brejlova strouha (Strouha, není známo, kde leží.), Název podle obyvatele obce, asi byla u jeho pole.

4. Brejlovka, Brilovka (Usedlost, č. p. 15, patří pod osadu Buková Lhota, stojí těsně vlevo od silnice Chlístov – Bukovany, mezi odbočkami silnice do Bukové Lhoty.)

5. Cípek (Pole, kousek pole v cípu lesa, poloha není známa.)

6.  Diesnerova paseka (Leží u Bukovan, kde přesně není známo.)

7. Dlouhá skála, Skála (Skála, dlouhé návrší, 384 m n. m., skála zarostlá stromy a křovím, táhne se od „V Březinách“ až k bývalé malorážkové střelnici „Na průhoně“.) Název podle terénní formy.

8.  Dlouhá skála, V dlouhý skále (Pole, leží severně od návrší „Dlouhá skála“.)

9. Dlouhý pole, V dlouhých polích, V dlouhejch polích (Pole, leží vlevo od staré pohřební cesty do Václavic, vpravo od rybníku „V rybníčkách“, vedla tudy „Stará pohřební cesta“ do Václavic.)

10. Dolejška, V Dolejškách (Místní část, jsou to usedlosti okolo „Náves“ a „Na návsi“, je tam i rybníček „Na návsi“, název se již nepoužívá.) Název podle "dolní část obce", ještě v 19. století, poté se obec rozšířila západně a tato část je nyní ve středu obce.

11. Dolínek, U dolíka (Strouha, zarostlá strouha s rybníčkem majitele pana Žaby, vpravo od cesty k bývalé malorážkové střelnici „Na průhoně“, strouha nad „Na sádce“, v minulosti zde bylo obecní koupaliště, dnes je rybníček pronajat.) Odvozenina od "Důl" - údolí, také "Dolek, Dol, Dolec, Dolec, Doleček".

12. Dolní úročenský rybník (Rybník, leží pod obcí na potoce „Úročenský potok“ pod rybníkem „Úročenský horní rybník“, resp. leží na dolní části potoka, který je v katastrální mapě uváděn jako „Hanovský potok“.)

13. Hanovský potok (Potok, pramení „V hajkách“ pod názvem „Úročenský potok“, protéká obcí pod názvem „Úročenský potok“, rybníky „Úročenský horní rybník“ a „Úročenský dolní rybník“ a za ním pod silnicí do Hrusic se vlévá do „Janovického potoka“, jeho dolní části se v minulosti právě říkalo „Hanovský potok“, je to tak uvedeno i na staré katastrální mapě.)

14. Hořejška, V Hořejškách (Místní část, část obce při silnici k Chlístovu, silnice tam stoupá k pomníku padlých a k „U křížku“, dnes se již název nepoužívá.) Propojení s cestou "hořejší cesta".

15. Horní úročenský rybník (Rybník, leží pod obcí na „Úročenském potoce“ nad rybníkem „Úročenský dolní rybník“, pod kopcem a lesem zvaným „Trutinec“, částečně je již na katastru Krusičan.)

16. Hucov, Na Hucově (Kopec, pole, analogicky dle „Brce/Brdce“ asi „Hudcov“, na jméno „Hudec“ jsem v Úročnici nenarazil, ale nedělal jsem historii té obce soustavně, tereziánský katastr má „Hudlov“, jistě omylem, také lesík/háječek nad poli „Na širokých“, snad dříve název pro „Novákova skála“, neboť pod ní leží „Hucov malý“ a „Hucov velký“.)

17. Hucov Malý (Pole, pole leží severně od rybníka „V rybníčkách“, od jeho konce, pod „Novákova skála“, možná dříve „Hucov“ a „Na Hucově“, leží východně od „Hucov Velký“.)

18. Hucov Velký (Pole, pole leží severně od rybníka „V rybníčkách“, od jeho konce, pod „Novákova skála“, možná dříve „Hucov“ a „Na Hucově“, leží východně od „Hucov Malý“.)

19. Chocholouškova strouha (Strouha, leží za „V kopaninách“, leží směrem k lesu „V Březinách“.)

20. Jalovčina, Na Jalovčinách, V jalovčí (Pole, mez, leží vlevo od silnice z Úročnice na Chlístov, hranice katastrů, staří užívají „V Jalovčí“, od slova jalovec nebo jalová půda.), nebo odvozeno od převažujících keřů v lese "jalovce".

21. Jelenice (Pole, leží na západ od „Nad zahradou“, vlevo u cesty na Chlístov a vlevo od cesty z Chlístova do Bukovan.) V minulosti pravděpodobně odvozeno od výskytu jelenů, převažující volně žijící zvířectvo.

22.  Kalčíkův lesík (Lesík, nikdo z pamětníků si nepamatuje, kde leží.)

23.  Kobylice, V Kobylici (Pole, asi totožné s polem „Na díle“, či jeho část.)

24. Kolanda (Pole, leží naproti mlýnu „Na Kolandě“ na okraji Krusičan, přes silnici Úročnice – Krusičany, naproti hrázi rybníka Krčín.)

25. Kolářů lesík (Lesík, lesík leží vpravo od polní cesty z obce k silnici Chlístov – Bukovany, vedoucí přes „V dolínku“ a „Na průhoně“, název podle majitele usedlosti č. p. 3 v obci rolníka p. Koláře, který se při vystěhování z obce v roce 1943 vystěhoval a do obce se již nevrátil.)

26. Kopaniny, V kopaninách (Pole, leží vpravo od silnice do Krusičan, pod kopcem, byl tam lom/pískovna na těžbu kopané žuly, vlevo od cesty z Bukovan do Krusičan.) Také oid způsobu získávání půdy.

27.  K průhonu, Průhon, Na průhoně (Pole, také konec strouhy „V ouvůzku“, v minulosti tudy honili dobytek mezi poli, po válce tam bylo fotbalové hřiště, resp. stála tam poté v 80tých letech malorážková střelnice, ale také pole či konec strouhy, také „U střelnice“.) Průhon - cesta po níž byl honěn pozemek na pastvu.

28. Krček, V krčku (Pole a konec lesíka, leží u turistické cesty z Úročnice do Týnce nad Sázavou, před křižováním s polní cestou Bukovany – Krusičany, před „Srbínovem “.) Název podle umístění, na konci katastru obce, úzký tvar.

29. Kudrnův statek, Kudrnka, Kudrnova zahrada (Usedlost, dnes již neexistuje, zbořeniště, měla č. p. 5, dnes má toto č. p. jiný rodinný domek, původní č. p. 5 patřilo majiteli Františku Mášovi, zakladateli místního SDH, bývalému starostovi okresu Benešov a poslanci Zemského sněmu království českého.)

30. Malá strouha (Strouha, strouha leží vlevo od „V akátí“ k silnici na Chlístov, je zarostlá stromy a keři.)

31.  Malé Žlábka (Pole, louka, leží vlevo od „Malá strouha“ směrem k Úročnici.) Odvozeno od "údolí s potokem, úžlabina", zaké "Žlábek", "Žlíbek".

32. Markovec, Na Markovci (Kopec, les, pole, leží vlevo a vpravo na kopci nad „V rybníčkách“, les patřil rodu statkářů Markových z Hrusic, také podle selského statku v blízkých Hamrech „U Marků“.)

33. Mostka, V mostkách (Návrší, pole, název nejspíše od slova můstky, nepodařilo se zjistit, kde se přesně nachází.)

34. Na Březině, V Březinách (Pole a lesy, leží vpravo a vlevo od cesty do Bukovan, přes cestu „V lomu“, resp. okolo turistické cesty k lesu „Srbínov“.) Název podle převažujícího porostu/stromů - břízy.

35. Na bučinách (Pole, leží vlevo od cesty z Chlístova do Bukovan, nedaleko pramene „Srbínovského potoka“, mezi „Dolce“ a „Kolářův lesík“.) Název podle převažující porostu/stromů - buky.

36.   Na díle (Pole, leží vlevo od staré pohřební cesty z Úročnice do Václavic, před „U vrby“.) Název podle - šlo vždy o dělení majetku, každý hospodář měl svůj díl. Též "Na díle", "Na dílech" a "Díly".

37. Na drahách, Draha (Pole, dříve pole, později zastavěný konec Úročnice směrem ke Krusičanům, název místní části, dnes na jeho konci stojí fotbalový areál, název se stále používá.) Odvozeno od - pozemky, které se dřívr dražily nebo "obecní pastviště".

38. Na Hucově, Hucov (Kopec, pole, analogicky dle „Brce/Brdce“ asi „Hudcov“, na jméno „Hudec“ jsem v Úročnici nenarazil, ale nedělal jsem historii té obce soustavně, Tereziánský katastr má „Hudlov“, jistě omylem, také lesík/háječek nad poli „Na širokých“, snad dříve název pro „Novákova skála“, neboť pod ní leží „Hucov malý“ a „Hucov velký“.)

39. Na Hudcově (Pole, není jasné či je to stejné jako „Na Hucově“.)

40. Na Jalovčinách, Jalovčina,V jalovčí (Pole, mez vlevo od silnice z Úročnice na Chlístov, hranice katastrů, staří užívají „V Jalovčí“, od slova jalovec nebo jalová půda.) Také možná od převažujícího porostu/stromů - jalovců.

41. Na krátkých (Pole, leží vlevo od cesty do Václavic, před „Zazvonilovou strouhou“, jižní svah, název podle způsobu orání, na krátko.)

42. Na Kudrnce (Zbořeniště, upravené, částečně zatravněné, část obce vpravo za mostem přes silnici ke Chlístovu přes „Úročenský potok“, vedle č. p. 16 a 79, bývalý „Kudrnův statek“, tj. původní č. p. 5 majitele Františka Mášy.)

43. Na moklinách, Moklina (Pole, vlevo od polní cesty z Úročnice do Bukovan, za „Stojánkovou zahradou“, po deštích bylo zamokřené, v minulosti bylo Státním statkem Žabovřesky zmeliorováno, dnes i pastviny.)

44. Na obci (Pole, lesík, louka, leží pod bunkrem za fotbalovým hřištěm „Pod drahy“ směrem k Hrusicím, dnes v místní části „Na drahách“.) Název podle "obecní pozemek".

45. Na poděluskejch (Pole, není známo, kde leželo.)

46.  Na průhoně, Průhon, K průhonu (Pole, také konec strouhy „V ouvůzku“, v minulosti tudy honili dobytek na pastvu mezi poli, po válce tam bylo fotbalové hřiště, resp. stála tam poté malorážková střelnice, ale také pole či konec strouhy, také „U střelnice“.)

47. Na Rovině, Rovina (Pole, náhorní plošinka, není známo, kde leží.) Název podle umístění pole.

48. Na sádce (Pole, louka ve svahu, v cípu místních cest k dnešnímu č. p. 5 a k č. p. 86, dnes zde stojí č. p. 56, zbytek louka, volný.) Název podle výtvorů člověka, asi zde vminulosti byly sádky.

49. Na sekerce, U sekerky (Pole, strouha a potůček za prvním stavením č. p. 1 směrem k „Brejlovce“, v kraji dost časté, těžko vykládat nějakou podobou povrchového tvaru půdy se sekerkou, snad nález sekerky, spíž jde tu o stráně nevhodné k hospodaření, kde získávali z porostů dřevo, tedy z činnosti, při výzkumu ve větším měřítku máte možnost sledovat, jedná-li se vždy o neplodné stráně, u nás ano, tj. místa zpracovávané sekerkou.) Také možná podle obecných vlastností - tvaru pozemku.

50. Na skalkách (Pole, leží vpravo od cesty na Chlístov, naproti „Nad zahradou“, vlevo od silnice do Bukovan.) název podle terrénní formy a povrchu - skály, kameny.

51. Na skládce, Skládka (Pozemek, zarostlý náletem, částečně skládka zeminy, vpravo od silnice na Chlístov, na hranici katastrálního území Úročnice – Chlístov, dříve prostor zavezený odpadem z továrny n. p. Metaz Týnec nad Sázavou.)

52. Na širokých (Pole, úzká pole, leží vpravo u polní cesty do Žabovřesk a do Zbožnice, vedle „Staré Vrby“.) Název podle velikosti pozemku - velký/široký.

53. Na Šmídovom (Pole, leží směrem k „Brejlovce“ – stavení majitele pana Kratochvíla, pole vlevo od Chlístova.)

54. Na Trutinci, Trutinec, V Trutinci (Stráň, les, pole, les vlevo od části obce „Na drahách“, směrem k Václavicům, resp. vpravo od bývalé školní cesty do Václavic, hned u obce, neznám, je to ostrá stráň nad potůčkem, nahoře náhorní rovinka, dnes na ní stojí bunkr vybudovaný Němci v roce 1944, místo, kde se tradičně pálí čarodějnice.)

55. Na úvarech, V ouvařích, Ouvary, Auvary (Pole, leží vlevo od cesty do Václavic, naproti lesu „Ve Vysokém“ nebo spíš louka a strouha vlevo od cesty do Žabovřesk, za „Žlábka“.)

56.  Na Vabrovkách, Vávrovka (Les u „Srbínovského potoka“, před Bukovany, vpravo od polní cesty z Úročnice do Bukovan, v době německého cvičiště v letech 1942 až 1945, zde byla vojenská střelnice.)

57. Na verpání (Pole, verpán je modřín a staří tam modříny ještě pamatují, vpravo od „Na průhoně“, pod „Kolářů lesík“.)

58. Na višňovce, Višňovka (Sad, dříve starý višňový sad v lese, vpravo od silnice do Krusičan, za č. p. 85, dnes zarostlý stromy listnatými a jehličnatými, stávala v něm chata č. p. 56 pana Černého z Benešova.)

59.  Na vrchách, Na vrších (Pole, leží vpravo od silnice Úročnice – Chlístov, za „V návozích“.) Název podle terénní forma a umístění.

60. Na základech (Pole, stavební základy nedoloženy, snad nově zakládané pole, kde leželo nezjištěno.)

61. Na Žížalce (Stráň, louka, pastvina, stráň za kravínem u č. p. 4, majitelem je pan Žížala, od začátku 20. století, dříve oblíbený kopec na sáňkování.)

62. Na žlabech (Pole a strouha, leží vlevo od cesty z Úročnice do Žabovřesk, za „Malá strouha“, poblíž je strž.) Název podle "údolí s potokem, úžlabina".

63. Nad háječkem (Pole, blízko lesíka „Háječek“, pole vpravo od silnice na Chlístov, nad „Na skládce“.) Název podle umístění.

64. Nad zahradou (Pole, leží na východ za „Jelenicí“, vlevo u cesty na Chlístov a vlevo od cesty z Chlístova do Bukovan.) Název podle umístění.

65. Novákova skála (Skála, jižní svah, stromy a křovím zarostlá skála, vlevo od staré školní cesty do Václavic, před požární/vodní nádrží/rybníčku „V potůčkách“, „V rybníčkách“, jižní svah.)

66. Ouvary, Na úvarech, V ouvařích, Auvary (Pole, leží vlevo od cesty do Václavic, naproti lesu „Ve Vysokém“ nebo spíš louka a strouha vlevo od cesty do Žabovřesk, za „Žlábka“.)

67.  Ovůzek, V ovúzku, V ouvůzku (Pole, strouha, je tam úvoz, cesta sice dnes vede v jeho stráni, ale mohla být původně dole, lesem zarostlá strouha za č. p 18 a 5, vpravo pod „Žížalovou loukou“.)

68. Pod Brdci, Pod brdčí, Za brdčí (Pole za Dolínkem“, směrem k silnici Chlístov – Bukovany, mezi lesíky „V hajkách“ a „Na sekerce“, nesplést s „Brce“.) Viz "Brdce".

69. Pod Brejlovou (Lesík, konec lesíka „V hajkách“, prameniště „Úročenského potoka“, pod usedlostí „Brejlovka“, název podle polohy.) Brejlovka - usedlosti dlouhodobě obývaná hospodáři Brejlovými.

70. Pode drahy (Pole, asi dnešní fotbalové hřiště v části obce „Na drahách“, na konci obce, název podle polohy.) Viz "Draha".

71. Poděluský Přední (Pole, leží vlevo za „Na průhoně“, vlevo od cesty ke „Kolářů lesík“, v blízkosti „Dlouhá skála“.)

72. Poděluský Zadní (Louka/pastvina, leží před „Dlouhá skála“ směrem k „Žabů lesík“, vedle „Poděluský Přední“.)

73. Potrofkou (Pole, mladí řeknou „Potrofka“, myslel jsem na „Petrovku“, ale všichni mě svorně opravují na „o“, je snad možno vysvětlit „Potrofkou“ jako „Pod rovinou“ nebo „Pod rovinou“.)  

74.  Průhon, Na průhoně, K průhonu (Pole, také konec strouhy „V ouvůzku“, v minulosti tudy honili dobytek mezi poli, po válce tam bylo fotbalové hřiště, resp. stála tam poté malorážková střelnice, ale také pole či konec strouhy, také „U střelnice“.)

75.  Rovina, Na Rovině (Pole, náhorní plošinka, není známo, kde leží.) Název podle terénníh formy.

76. Skála, Dlouhá skála (Skála, dlouhé návrší, 384 m n. m., skála zarostlá stromy a křovím, táhne se od „V Březinách“ až k bývalé malorážkové střelnici „Na průhoně“.)

77. Srbínov (Les, leží vpravo od cesty z Krusičan do Týnce nad Sázavou, vlevo od polní cesty z Krusičan do Bukovan.) Název možná podle "srbských zajatců".

78. Stará pohřební cesta (Cesta, polní cesta z Úročnice do Václavic, vedla strouhou „V akátí“, okolo „Staré vrby“, dnes rozorána, existovaly pokusy ji obnovit.) Tudy v minulosti vedly pohřební průvody z obce na hřbitov do Václavic.

79. Stará vrba, U obrázku, U vrby, U staré vrby (Pole, louka, dnes tlející torzo vrby vysázené p. Klenovcem z Úročnice v roce 1820, u potůčku od Zbožnice, vlevo od „Staré pohřební cesty“ do Václavic, ve strouze od Zbožnice.)

80. Stádla, Ve stádlích (Návrší, pole, obecní les vpravo od staré školní cesty do Václavic, resp. za Hrusicemi, resp. pod „Markovcem“, u dnešního koupaliště „V rybníčkách“, úřední název Hájek“ je prý nový, náš mladej taky říká „Hájek“, kdo si to vymyslil, ale tereziánský katastr má též „Nad Hájky“, také sousední Hrusičtí tam říkají „V háječku“, asi/spíše záměna s „Hájek“, který je vlevo od cesty z Václavic do Hrusic, za „Skopcovi“.)

81. Stojánkova zahrada (Zahrada, leží za č. p. 33, dlouhá zahrada, na konci s chatou, severně od obce, směrem k Bukovanům.) Název podle majitele - hospodář Stojánek z č. p. 22.

82. Stránka (Pole, louka, pole uprostřed stráně „Na Žížalce“ za kravínem u č. p. 4, který patří majiteli panu Žížalovi, od začátku 20. Století, dnes součást jedné pastviny.)

83. Struha (Louky, strouha, lesík, leží u levého přítoku do rybníka „Horní úročenský rybník na potoce „Úročenský potok“, pod obcí, pod kopcem a lesem „Trutinec“.)

84. Široká louka (Pole nebo louka, leží vpravo od staré pohřební cesty do Václavic, před „U staré vrby“.) Název podle velikosti pozemku.

85. Trutinec, Na Trutinci, V Trutinci (Stráň, les, pole, les vlevo od části obce „Na drahách“, směrem k Václavicům, resp. vpravo od bývalé školní cesty do Václavic, hned u obce, neznám, je to ostrá stráň nad potůčkem, nahoře náhorní rovinka, dnes na ní stojí bunkr vybudovaný Němci v roce 1944.)

86.  U Brejlový strouhy (Pole, není známo, kde leží.)

87. U dolíka, Dolínek (Strouha, zarostlá strouha s rybníčkem pana Žaby, vpravo od cesty k bývalé malorážkové střelnici „Na průhoně“, strouha nad „Na sádce“, v minulosti zde bylo obecní koupaliště.)

88. U Kolářů, Kolářův statek (Usedlost, statek č. p. 3, název podle posledního majitele rolníka p. Koláře, který byl při zřizování cvičiště v roce 1943 vystěhován a do obce se již nevrátil, statek leží u mostu přes „Úročenský potok“, později majetek JZD, pak státního statku, dnes opět soukromý.)

89. U Kovárnických (Pole, leží mezi lesy za bývalým č. p. 19, u „Hajek“.)

90. U křížku (Pole, leží za obcí vlevo podél silnice na Chlístov, také „Za křížkem“, leží v cípu silnice Úročnice – Chlístov a polní cesty k „Na sekerce“.) Název podle umístění - leží za křížkem.

91. U líp, V lipách (Stráň, mez, úvoz, leží hned za obcí, vpravo od polní cesty z Úročnice do Zbožnice, na začátku je vpravo křížek, postavený p. Stojánkem, vedla tudy „Stará pohřební cesta“.) Název podle převažujícího porostu - lípy.

92. U pomníku (Prostor, leží u pomníku padlých v 1. světové válce, vlevo od silnice úročnice – Chlístov, na konci osady.) Název podle umístění - pozemek leží za pomníkem padlých v I. světpvé válce, nedaleko "U křížku", je to stejný pozemek.

93. U obrázku, U vrby, U staré vrby, Stará vrba (Pole, louka, dnes tlející torzo vrby vysázené p. Klenovcem z Úročnice v roce 1820, u potůčku od Zbožnice, vlevo od „Staré pohřební cesty“ do Václavic, ve strouze od Zbožnice.)

94. U Piskáčkových švestek (Pole, leží u meze uprostřed polí ležících vpravo od polní cesty z Úročnice k „Kolářů lesík“, pole s mezí prý patřilo rolníkovi Piskáčkovi.) Na mezi dosud rostou ovocné stromy - švestky.

95. U sekerky, Na sekerce (Pole, strouha a potůček, leží za prvním stavením č. p. 1 „U Štěpánků“, směrem k „Brejlovce“, v kraji dost časté, těžko vykládat nějakou podobou povrchového tvaru půdy se sekerkou, snad nález sekerky, spíž jde tu o stráně nevhodné k hospodaření, kde získávali z porostů dřevo, tedy z činnosti, při výzkumu ve větším měřítku máte možnost sledovat, jedná-li se vždy o neplodné stráně, u nás ano, tj. místa zpracovávané sekerkou.) Název podle tvaru pozemku.

96. U Stojánků, Stojánkova hospoda (Hostinec, pekařství, statek, dnes firma OTOS, leží v části obce „Na návsi“, název podle majitele p. Stojánka ze začátku 20. století, který u hostince zřídil i pekařství a pečivo rozvážel do okolních vsí a Benešova.) Usedlost č. p. 22.

97. U suché louky, Suchá louka (Louka, před „Brejlovka“ louka na konci „Dlouhé skály“, vlevo od silnice Chlístov – Bukovany, dnes jsou tam nově vybudovány tři menší rybníčky.) Název podle hodnoty pozemku - nedostatek vody, byl tam i potůček a rybníček, po většinu roku vyschlý.

98. U Tesařů (Usedlost, č. p. 38, leží v části obce „Na drahách“, název podle řemesla jeho původního majitele pana Havelky, kterému se říkalo „Tesař“.)

99.  U třetího (Pole, není známo, kde leží.)

100. U tůně (Pole,u potůčku, dnes tam tůň není, bažinatý kout louky, v cípu struh nad rybníkem „V rybníčkách“.)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář