Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týnec a okolí - pomístní jména

21. 10. 2013

 

Týnec nad Sázavou a okolí

 

Použito kartotéčních lístků zpracovaných Antonínem Vendrem, důchodcem, Týnec nad Sázavou, Sadová ulice č. p. 82/6, ze dne 21. 7. 1963, Pavlem Chomátem, v roce 1979 a poskytnutých k nahlédnutí Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.  Dále pak vyprávění obyvatel obce Úročnice – Jan Havelka, Úročnice č. p. 5, Marie Havelková, Úročnice č. p. 18, Otto Stojánek, Úročnice č. p. 22, Josef a Marie Velíškovi, Úročnice č. p. 9.

 

Názvy vyhledány i v mapách, stabilním katastru, katastrální mapě a v literatuře.

 

 

1.           Srbínov, U Srbina, Pod Srbinem (Pole, část pole, část louka, též les, svah, jméno je známo již v roce 1715, používá se dosud, pojmenování se uvádí již v roce 1715 v archivu konopišťském, odvozeno od příslušníků polského kmene, kteří zde byli v zajetí, převzato od M. Šafrata.)

2.           U dubu (Památný strom, osamělý státem chráněný dub, název jistě od samotného stromu, u „Janovického potoka“ u silnice z Týnce do Krusičan, po vzrůstu dosud, jméno je všeobecně známé.)

3.           Na vrších (Pole, návrší, poloha na návrší, jméno známé od roku 1715, zaniklo.)

4.           Nad štěpnicí (Pole, mírný svah, pole „Nad Štěpnicí“ patřilo k zámku, zaniklo, název podle polohy nad sadem/štěpnicí.)

5.           Na trubách (Pole, jméno zaniklo, nikdo se nepamatuje.)

6.           V Pískovci, Pískovec, Pískovna (Pastvina, pískoviště, bývalé těžiště písku, ložisko stavebních surovin, půda pískovitá.)

7.           Janovický potok (Potok, v Týnci nad Sázavou se vlévá pod „Janečkovou vilou“ do řeky Sázavy, název podle toho, kde pramení = u Vrchotových Janovic.)

8.           Nad Kozlíkem, Kozlovice (Pole, tvar nepravidelný, svah k jihu, půda jílovitá, bývalá obecní pastvina pro kozy, jméno známé od roku 1715, dnes název pro zastavěnou místní část.)

9.           Višňovka, Pod Kozlíkem, Poršův kopec, Poršák (Les, kopec, v kopcích, pod pastvinou pro kozy, les od roku 1900, „Poršův kopec“ – tam si měl postavit vilu lobkovický úředník z Konopiště jménem Porš/Porch, po zákazu arcivévoda Františka Ferdinanda se usadil hned při parcele, kde byl višňový sad, dříve tedy „Višňovka“, po roce 1900 vysázen les, který trvá podnes, i pojmenování „Poršův kopec“ se již zapomíná.)

10.       Háj (Les, leží východně od obce, v lese je hájovna „Taranka“.)

11.       V hájích, V háji (Pole, ovšem upravuje se na hřbitov, v roce 1715 „V hájích“, při lese „Háj“, jistě pojmenování po něm, pozbývá již pojmenování a příště to bude označováno „hřbitov“.)

12.       Farák, Na Faráku, Nad řekou (Pole, svah, protáhlý tvar, svah k řece Sázavě, v bezprostřední blízkosti je fara, pole patřilo též k faře a od toho povstalo pojmenování, v roce 1715 „Nad řekou“, nyní se tak říká, dnes zastavěno rodinnými domky.)

13.       Sad přátelství (Sad, leží za hotelem, bývalou manufakturou na kameninu, jižně od mostu přes řeku Sázavu.)

14.       Jeptiška, Na jeptišce (Skalka, ostroh, při vtoku/ústí „Janovického potoka“ do Sázavy, půda skála, podle ústního podání starých pamětníků prý byla nalezena při skalce mrtvola jeptišky, rodiče jí nedovolili se provdat za jejího milého, vstoupila do kláštera, ale spokojena nebyla a volila takto ukončení života, bylo to asi kolem roku 1890, tehdy chodil cestou podle řeky Sázavy malíř, který maloval v chrásteckém kostele, vymaloval obraz jeptišky podnes znatelný.)

15.       Na homoli, Mezi cestami (Pole, dnes je zastavěno novou školou otevřenou letos 1. 9. 1963, bude se jistě říkati „U školy“, bylo to pole, podle homolovitého tvaru kopce, mezi cestami k hájence a k Čakovicům, uvedeno v ošacovacím protokole z roku 1715, pojmenováno podle polohy a tvaru pole.)

16.       Soudovka (Les, svah k  „Janovickému potoku“, chářovští sedláci se soudili s konopišťskými pány o jeho vlastnictví, při vyhráli, ale sami se dohodnout nemohli, věnovali tedy les týneckému záduší, název se používá dosud, všeobecně známé.)

17.       V hlinkách (Role, tvar obdélník, na rovině při lese, půda hlinitá, název podle jakosti půdy, dosud, všeobecně známé.)

18.       Na cihelně, Nad potokem (Pole, svahový terén, hlinitá půda, jistě od toho, že tam stávala cihelna, po níž ovšem není dnes památky, ložisko stavebních surovin, jméno známé od počátku 19. století, dosud, všeobecně známé.)

19.       V koutech, V koutě, V koutích (Role, tvar protáhlý trojúhelník, podoby nepravidelného trojúhelníku, leží mezi řekou a lesem v nejzazším koutě katastru obce, název podle polohy v koutech katastru/odvozeno z odlehlé polohy místa, obdoba dříve a nyní, jméno je uvedeno již v ošacovacím protokolu z roku 1715, jméno zaniká.)

20.       Nádvoří Adama Hodějovského (Nádvoří hradu, leží u hradu a rotundy, název podle jednoho z majitelů týneckého panství.)

21.      Na Šiberným (Pole, původně "šibennýů, prý zde v minulosti stávala šibenice, týnecké panství mělo hrdelní právo.)

22.       Pod Rakovcem (Pole, při potoce, hlinitá půda, podle množství raků v přilehlém potoce, jméno se používá dosud, známé od roku 1715, „Rakovec“ již v roce 1715 byla tak pojmenována blízká stráň.)

23.       Rakovec (Les, stráň, svah k „Janovickému potoku“, podle množství raků v přilehlém potoce, dosud od roku 1715, již v roce 1715 byl tak pojmenován.)

24.       Nad Rakovcem (Pole, tvar obdélník, rovina u “Janovického potoka“, podle polohy pole, půda těžká hlinitá, jméno známé od roku 1715.)

25.       Pod Rakovcem (Pole, tvar obdélník, rovina u „Janovického potoka“, podle polohy pole, půda těžká hlinitá, jméno známé od roku 1715.)

26.       Kozlovice, nad Kozlíkem (Role, pole, tvar nepravidelný, svah k jihu, dnes rychle pokračuje jeho zastavování, takže bude v dohledné době tvořit čtvrť, půda hlinitá/jílovitá, bývalá obecní pastvina pro kozy, pojmenování „Nad Kozlíkem“ uvádí se již v roce 1715 v archivu konopišťském, snad pojmenování „Kozlovice“ má původ v něm, dosud, pojmenování se uvádí již v roce 1715, dnes název i pro místní část.)

27.       U kapličky (Pole, tvar trojúhelník, mírný svah při silnici, půda písčito – hlinitá, východní svah u silnice k Benešovu, při silnici kaplička a od toho staří pamětníci tak poli říkali a dosud se pojmenování užívá.)

28.       V Náklí (Louka, pole, oblouk při Sázavě, v ostrém ohybu řeky, na rovině při řece Sázavě, neznámo jak vzniklo, v době plavení dříví po Sázavě tam stavěli vory, stč. "nákel" = vlhké místo porostlé vrbou, říkalo se tak již roku 1715.)

29.       V Náklí (Role, dnes je zastavěno teplárnou, při řece Sázavě, písčitá půda naplavením, neznámo jak vzniklo, v době plavení dříví po Sázavě tam stavěli vory, říkalo se tak již roku 1715, jméno je uvedeno v ošacovacím protokole z roku 1715.)

30.       Na tabuli (Role, pole, tvar čtverce, na rovině, půda písčitá, název podle podoby rovinné tabule – název podle tvaru a povrchu pole, říkalo se již roku 1715, podnes se tak říká, jméno uvedeno v ošacovacím protokole z roku 1715.)

31.       Na rovinách (Role, pole, na rovině na terase pravého břehu Sázavy, půda písčitá, název podle polohy, jméno známo již roku 1715, uvedeno v ošasovacím protokole z roku 1715, dnes je zde sídliště.)

32.       Klín (Role, pole, trojúhelník na rovině, tvar klínu, podle tvaru i pojmenování, jméno je známo již roku 1715.)

33.       Pod Brdci (Pole, dříve role, leží jižně od vršku „Brdce“, jméno odvozeno od polohy, "brda" - vyvýšenina, podobnost s brdem na tkalcovském stavu, dnes je zde sídliště, zastavením domy zaniká i pojmenování.)

34.       Brdce (Lesík, vrch, "brda" - vyvýšenina, podobnost s brdem na tkalcovském stavu, protáhlý tvar vršku se sklonem k jihu, podle polohy, již nejstarší pamětníci tak říkali, podnes se používá také.)

35.       V place (Místní část, pojmenování „V place“ je dosud v povědomí starších lidí, je to část obce pod hradem s přilehlou rotundou, rotunda pochází asi z roku 1086, hradní věž z roku 1242, dnes „Nádvoří Adama Hodějovského“.)

36.       Za Brdci (Role, pole, rovina, tvar protáhlý, nepravidelného tvaru, název podle polohy za vrškem „Brdce“, leží směrem od obce, částečně zastavěno, na části jsou garáže, pojmenování zaniká.)

37.      Pod Brdci (Pole, dříve role, "brda" - vyvýšenina, podobnost s brdem na tkalcovském stavu, dnes sídliště, zastavením domy zajiká pojmenování.)

38.       Sídliště (Místní část, nově postavená část obce, sídliště panelových domů bylo postaveno nákladem průmyslových podniků „Metaz“ v Týnci nad Sázavou a „Závody 9. Května“ v Brodcích.)

39.       Ovčákovo (Pole, bývalý majitel pole byl týnecký ovčák, jméno známé od roku 1715, zaniklo.)

40.       Přední hony (Pole, jméno zaniklo.)

41.       Nad potokem (Pole, dnes pískovna, ale i to jméno zaniká.)

42.       V hlinkách (Role, pole, tvar obdélník, leží na rovině při lese, půda hlinitá, název podle jakosti půdy, charakter půdy,  leží severozápadně od sídliště „Pod Brdci“, dosud, známé všeobecně, název zaniká.)

43.       Vaňovský  (Louka, název zřejmě podle majitele, známé od roku 1715, v obci Krusičanech se jedné části říká „Vanovce“.)

44.       Tarantka, Taranka (Louka, je v katastru obce Bukovany, název podle jména majitele, leží v blízkosti hájenky „Taranka“.)

45.       Farák, Na Faráku, Nad řekou (Pole, tvar protáhlý, svah k Sázavě, pole patřilo k sousední faře stojící u hradu.)

46.       Brdce (Les, tvar protáhlý, sklon k jihu, stč. vrch, hůrka, pojmenování zaniká, "brda" - vyvýšenina, podobnost s brdem na tkalcovském stavu,.)

47.       Chmelnice (Pozemky, břeh řeky, tvar nepravidelný, levý břeh u ústí „Janovického potoka“, název zaniká, v 16. až 18. století se zde pěstoval chmel.)

48.       Na šibrným (Pole, původně „Šibenný“, místo se šibenicí, jméno známé od roku 1715.)

49.       Na trúbách (Pole, název má spojitost s rybníkářstvím, jméno zaniklo.)

50.       Nový hřbitov, Nový, V háji, V hájích, nový, Hřbitov (Hřbitov, původně pole, svah k severozápadu, v sousedství listnatý les, nyní je zde nový hřbitov.)

51.       Taranka (Les a hájovna, jméno odvozeno od příjmení hajnéno pana Taranta.)

52.       Zelená vrata, Vrata (Cesta, svah, půda kamenitá, alej javorů a dubů, jméno je hojně užíváno, alej tvoří „zelená vrata“.)

53.       Zadní hony, Hony (Pole, odlehlé polnosti týneckého statku, název podle polohy.)

54.       Hlinka (Les, leží severně od obce a severovýchodně od osady Chrást, název podle druhu půdy.)

55. Smolinka (Les, místo získávání smoly.)

           56. Sázava (Řeka, podle "flumen Zazoa" zmiňovaném k roku 1045, od praslovanského "sadjati" = usazovat, zde nánosy.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

51.Taranka

(Michal, 19. 5. 2015 18:31)

Jinde se uvádí, že název je odvozen od jména keltského boha hromu Taranise. V lese na kopci bývalo keltské hradiště