Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poříčí nad Sázavou a okolí - pomístní jména (2. část)

8. 9. 2013

1.        Hořejší Hnojnice (Pole, tvar písmene „L“, velmi dobrá bonita půdy, urodilo se tam brambor, jako by bylo naseto na hnojišti.)

2.         Na velkom (Pole, tvar obdélníku, název dle rozměru pole.)

3.         Na bahnivé (Pole, tvar písmene „L“, pokračování názvu ze sousedního katastru.)

4.        Za hvozdeckými skalami (Pole, tvar nepravidelný, nachází se na poli s názvem „U hvozdeckých skal“.)

5.        U tůně (Pole, tvar nepravidelný, pole se nachází u tůně, která je na okolo protékajícím potoce.)

6.        Okrouhlík (Pole, tvar kosodélník, název dle cesty, která pole obcházela.)

7.        Na chalupě (Pole, tvar skosený obdélník.)

8.        Malý kousek, Důl (Pole, tvar obdélníku, název dle rozměru pole, název „Důl“ dle polohy.)

9.        Důl, Malý kousek (Pole, tvar obdélníku, název dle polohy, název „Malý kousek“ dle rozměru pole.)

10.     Nohavice (Pole, tvar nepravidelný, název dle tvaru pole.)

11.     Poustka (Pole, tvar obdélníku, stružky, kterými se pouštěla esová voda a kal na louku nebo se vyháněl dobytek na pastvu.)

12.     Za strouhou (Pole, tvar nepravidelný, název dle polohy.)

13.     U hvozdeckých skal (Pole, tvar nepravidelný, nazývá se podle polohy, v poli se nachází několik ostrovů vystupujících skal na povrch, leží východně od Hvozdce, také pole a les mezi Hvozdcem a řekou Sázavou, též i pole a lesíky jihovýchodně od Hvozdce; jméno uvedeno již ve stabilním katastru.)

14.     Les u mýtka (Les, okolní pozemky vznikly vymýcením lesa.)

15.     Lutov (Vrch a les, č. kat. 1625; jméno uvedeno ve stabilním katastru.)

16.     V baráku (Pole a louka, leží jihozápadně od Hvozdce; jméno uvedeno ve stabilním katastru.)

17.     Za zahradou (Pole, tvar nepravidelný, název dle polohy vzhledem ke statkům č. p. 3 a7.)

18.     Odzemek u mýtka (Les, okolní pozemky vznikly vymýcením lesa.)

19.     Březový les (Les, tvar trojúhelník, název dle porostu lesa.)

20.     V kamení (Pole, tvar nepravidelný, na poli při orbě se nachází množství kamení.)

21.     Vejezd (Pole, tvar obdélníku, špatný vjezd na pole do velikého sklonu.)

22.     Na hůře (Pastvina, tvar nepravidelný, vrch, běžné označení kopce/vršku.)

23.     U hrušky (Pole, tvar čtverec, název dle toho, že u pole stávala obrovská hrušeň.)

24.     U Poříčí (Pole, tvar písmene „L“, dle polohy, u cesty do Poříčí nad Sázavou z Hvozdce.)

25.     U cesty do Nespek (Pole, tvar obdélníku, dle polohy u cesty z Poříčí do Nespek.)

26.     Struha (Pole, tvar nepravidelný, dle polohy u strouhy.)

27.     Rybníček (Louka, tvar nepravidelný, v dřívějších dobách zde byl rybníček.)

28.     Občina Nespeky (Louky, zbytek pastvin obce Nespeky.)

29.     Dlouhé kusy (Pole, tvar obdélníku, název dle tvaru pole.)

30.     U Nespek (Pole, tvar nepravidelný, název dle polohy pole.)

31.     Krátké kusy (Pole, tvar nepravidelný, název dle tvaru pole.)

32.     Poštmistrova skalka, Poštmistr, Farářova skalka (Pole a skalka, dle jejich majitelů, patřilo klášternímu statku v Nespekách, dříve ke statku, který zajišťoval poštu.)

33.     Poštmistr, Poštmistrova skalka, Farářova skalka (Pole a skalka, dle jejich majitelů, patřilo klášternímu statku v Nespekách, dříve ke statku, který zajišťoval poštu.)

34.     Farářova skalka, Poštmistr, Poštmistrova skalka (Pole a skalka, dle jejich majitelů, patřilo klášternímu statku v Nespekách, dříve ke statku, který zajišťoval poštu.)

35.     Drábovka (Les a pole, snad dle majitele rolníka Drába.)

36.     Na panským (Pole, patřilo panskému statku v Nespekách.)

37.     U vrabčího brodu (Brod, pole, louky, lesík, leží okolo brodu přes řeku Sázavu, u vtoku potoka vytékajícího z rybníka Svárov do řeky Sázavy; název uveden již ve stabilním katastru, v tomto místě je řeka velmi mělká a název vznikl z úsloví, že i vrabec by ji přebrodil.)

38.     Hvozdecký potok, Svárovský potok (Potok, potok vytékající ze „Svárovského rybníka“ přes Hvozdec do řeky Sázavy, název „Svárovský potok“ je novější.)

39.     Svárovský potok, Hvozdecký potok (Potok, potok vytékající ze „Svárovského rybníka“ přes Hvozdec do řeky Sázavy, název „Svárovský potok“ je novější; název uveden ve stabilním katastru.)

40.     Fulínova pole (Pole, název dle jejich majitele statkáře Fulína z Nespek.)

41.     Bálkovice (Místní část, východní část Poříčí nad Sázavou, ohraničena „Konopišťským potokem“, řekou Sázavou a železniční tratí Čerčany – Vrané nad Vltavou, všechny domky včetně parcel v tomto prostoru se nazývají „Bálkovice“, což je jedna ze tří samostatných částí/osad, z nichž koncem středověku vzniklo dnešní Poříčí nad Sázavou.)

42.     Březí (Les, tvar nepravidelný, název dle původního porostu, i když je to nyní jehličnatý les, byl to dříve les pravděpodobně březový.)

43.     Čihadla (Pole, nachází se vně katastru při názvech „Pod cestou u Větrova“ a „Hořejší hnojnice“, v blízkosti je les a chytali se zde ptáci.)

44.     Palouky (Louky, tvar nepravidelný, název dle porostu.)

45.     V roudnom (Pole, tvar obdélníku, v poli se nacházela skalka, ze které se lámal kámen, je možné, že to dalo název, neboť v sousední obci Mrač má stráň s kamenolomy stejné pomístní jméno.)

46.     U chaloupek (Místní část, jsou to domky rozseté po obou stranách cesty, parcelní číslo 3060, počínaje č. p. 44 a konče č. p. 74, směrem ke „Křížku“.)

47.     U mlýna (Jsou to dvě čísla popisná č. p. 55 a 67, jedno je chalupa a druhé bylo bývalý mlýn, též název u „Šimáčkova mlýna“ nebo v letech 1942 až 1945 se říkalo „Erogera“, název „Šimáčků“ je podle posledního majitele mlýna, provozu, který zde byl zřízen za okupace, chalupa č. p. 67 patřila ke mlýnu a nazývala se sušárna.)

48.     Na kopečku (Domek, je to domek v oblasti názvu „Na hrázi“, kde skutečný zbytek hráze tvoří kopeček, je to č. p. 40.)

49.     Protivín (Místní část, nachází se na jižním břehu potoka „Konopišťského“, na východě je ohraničen silnicí Praha – Benešov, na západní straně je poslední domek č. p. 201.)

50.     Na hrázi (Místní část, nazývají se tak všechny domky za cestou, číslo parcelní 3003 a 720/1, směrem od potoka počínaje č. p. 43, název je odvozen od hráze historického rybníka.)

51.     Křenčín (Místní část, je část, která sousedí s místní částí „Protivín“, je ohraničena katastrem obce Mrač, prolukou, která sahá skoro až k silnici Praha – Benešov, potokem „Konopišťským“ a železniční tratí, zmíněná proluka se v současné době zastavuje, část dostala název podle polí, na kterých se nachází.)

52.     V uličkách (Bývala to ulička mezi zahradami č. p. 29, 37, 35 a 39, dále polem patřícím č. p. 21 a 3, uličku, jejíž šíře byla asi 1,5 m, lemovaly tarasy, které v současné době nestojí a název zaniká.)

1-       Na Závisti (Místní část, je část, která se táhne od rozcestí cest, parcelní číslo 3078, všechny domky okolo cesty, parcelní číslo 3071/2, také v minulosti pole, leželo západně od severní části Poříčí, západně od řeky Sázavy, také i statek č. p. 50, název dle tohoto, místní obyvatelé si záviděli; jméno je uvedeno již ve stabilním katastru.)

53.     Ve zdích (Bývala to dříve cesta z Poříčí nad Sázavou na Svárov mezi č. p. 3, dříve č. p. 4, a č. p. 6, dříve č. p. 5, cesta byla ohraničena vysokými zdmi, dnes tato cesta neexistuje a i zdi jsou strženy, proto název zaniká.)

54.     V Koutech, V Koutích (Osada, je to další ze třech historických osad, které se koncem středověku spojily s Poříčím v jednu obec, táhne se po levém břehu řeky Sázavy a cestě do Hvozdce, od č. p. 7 až k č. p. 14, dále podle cesty, parcelní číslo 3078, až k č. p. 10 a 117, které bylo cihelnou.)

55.     U chobotu svárovského (Pole a louky, leží východně od Svárovského rybníka až ke statku „Na závisti“, až k Poříčí, jméno dle toho, že konec rybníka měl tvar chobotu; název je uveden ve stabilním katastru.)

56.     Pod Lůtovem (Místní část, nazývají se tak domky postavené na polích se stejným pomístním jménem, jsou to č. p. 180, 192, 224, 238, při cestě z Poříčí do Hvozdce.)

57.     U Petra (Místní část, oblast okolo kostela svatého Petra, jelikož okolo kostela jsou zahrady a donedávna i pole, vztahovalo se toto jméno i na ně, dnes se název vztahuje jen na č. p. 129, že název zaniká, lze usoudit, neboť na nově postavené objekty se nevztahuje.)

58.     Za Platilem (Pole, nacházejí se za č. p. 1 ve Hvozdci, jehož majitel je p. Platil.)

59.     Poříčí (Místní část, jsou všechny domky v prostoru ohraničeném takto, domky po obou stranách silnice Praha – Benešov od železničního přejezdu k mostu, řekou Sázavou od mostu k soutoku s „Konopišťským potokem“, „Konopišťským potokem“ až k železničnímu mostu přes potok, železniční tratí od potoka až ke křižovatce se silnicí Praha – Benešov, je to jedna ze tří samostatných částí/osad, z nichž koncem středověku vzniklo dnešní Poříčí nad Sázavou.)

60.     Za skalama (Pole, pole mají název dle staršího pomístního jména „Za hvozdeckými skalami“.)

61.     Na rafandě (Místní část, říkalo se tak domkům okolo cesty, parcelní číslo 723/6, v předešlých generacích se majitelé mezi sebou hašteřili, nynější majitelé žádných sporů nemají, proto název pomalu zaniká.)

62.     Kopytákovo (Pole, byly v majetku č. p. 11 v Poříčí nad Sázavou, jehož poslední majitel byl rolník Kopyták, starší název těch polí byl „Pod Svárovským rybníkem“.)

63.     V ovčíně (Domek, vztahuje se na č. p. 36, v těchto místech, ještě v polovině minulého století stával ovčín.)

64.     U Ledců, Pod palouky (Pole, leží směrem od Hvozdce k osadě Ledce.)

65.     Velký kus (Pole, dle pomístního jména „Na velkom kuse“ se nazývá severní část honu/pole.)

66.     Pod vrchem (Pole, nacházejí se pod vrchem, který se jmenuje „Chocholouš“.)

67.      Hnojnice (Dle pomístního jména polí se tak nazývá jižní část honu/pole.)

68.     Panské (Hon/pole, patřilo panskému statku v nespekách.)

69.     U pískovny, U Nespek (Hon/pole, dnes je více dřívějších samostatných polí různých majitelů spojeno v jeden hon, část se jmenuje dle těžby písku.)

70.     Za vsí (Hon/pole, je za Hvozdcem směrem k řece Sázavě.)

71.     Za zahradou (Hon/pole, tato část se nachází za zahradou č. p. 8.)

72.     Cikánka, Nad Filipovským (Hon/pole, „Cikánka“ vzniklo ze staršího pomístního jména „Na Cikánce“ a „Nad Filipovským“ je podle toho, že pole leží nad chatou populárního herce Františka Filipovského.)

73.     Díle (Hon/pole, vzniklo ze staršího pomístního jména „Na dílech“.)

74.     U Barochovských (Hon/pole, pole leží vedle č. p. 74, který patří panu Barochovskému.)

75.     Pod hřbitovem (Hon, pole se nacházejí výškově pod hřbitovem směrem k obci.)

76.     Za Pavlíkem (Hon, pole se nacházejí za zahradou a domkem akademického malíře Pavlíka.)

77.     Podroužkovo (Hon, pole patřily k č. p. 1, jehož předešlý majitel se jmenoval Podroužek, dnes je spojeno v jeden hon.)

78.     Lucika, Zadní Lucika, Lán (Hon/pole, „Lán“ název podle rozlehlosti pole.)

79.     Za zádušním (Hon, pole jsou u lesa s pomístním jménem „Zádušní“ také „V zádušním“.)

80.     U zádušního (Hon, pole jsou u lesa s pomístním jménem „Zádušní“.)

81.     Chobota (Hon, pole se nacházejí u vtoku do „Svárovského rybníka“.)

82.     Židáky (Hon/pole, odvozeno od pomístního jména „Na Židáku“.)

83.     Skalka (Hon/pole, odvozeno od staršího pomístního jména „Na skalkách.)

84.     Za rybníkem (Hon, pole se nacházejí za „Svárovským rybníkem“.)

85.     Nad tratí (Hon, pole se nacházejí nad železniční tratí směrem od vsi.)

86.     Dolce, Svárov (Hon, název polí se trochu přesunul do míst, kde dříve bylo pomístní jméno „V dolcích“.)

87.     Pod homolkou (Hon, pole se nazývají dle umístění pod kopcem s pomístním jménem „Homolka“.)

88.     Farské (Hon, pole byly majetkem fary.)

89.     Vlčák (Hon, starší pomístní název pro pole byl „Ve vlčáku“.)

90.     Za Bártlem (Hon, pole se nachází za č. p. 219, ve kterém bydlel pan Bártl.)

91.     Pod Borovíčkem (Hon, pole pod lesem se stejným pomístním názvem.)

92.     Nad kanálem (Hon, pole se nachází za železniční tratí, pod níž vede můstek zvaný kanál.)

93.     Nad cihelnou (Hon, pole jsou nad č. p. 117, které bylo dříve cihelnou.)

94.     U Nováků (Hon, pole leží u č. p. 32, který je na Svárově a bydlí v něm pan Novák.)

95.     U kapličky (Hon, pole se nachází okolo zříceniny kapličky, dnes opravené, vlevo od cesty z Poříčí do Městečka.)

96.     Pod Lůtovem (Hon, název pole se překrývá se starším pomístním jménem „V rybníčkách“.)

97.     Hlína (Hon, název pole odpovídá staršímu pomístnímu jménu „Na hlinách“.)

98.     Na břehách (Hon, pole se nachází na břehu řeky Sázavy.)

99.     Vápenka (Hon, starší název tohoto pole bylo „Na vápenkách.)

100.  Žerňovka (Hon, pole odpovídá staršímu pomístnímu jménu „Na Žarňovce“.)

101.  Milíř (Hon, název pole odpovídá staršímu pomístnímu jménu „Na milíři“.)

102.   Kuberna (Hon, pole se nacházejí u osady Nové Městečko, lidově zvaná „Kuberna“.)

103.  Hubínkovo a spol. (Hon, pole odpovídá části katastrálního čísla 938/1 a patřilo k č. p. 27, které dříve vlastnil pan Hubínek.)

104.  Za sýpkou (Hon, pole leží za sýpkou bývalého státního statku, předtím panského dvora.)

105.  Netušil (Rybník, nachází se na katastru obce Mrač.)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář