Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 35 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 14. května 2010

27. 6. 2010

Zápis č. 35 z jednání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 14. května 2010

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, p. MVDr. L. Sedlák, paní N. Nováková

 

OV projednal výsledky schůzky se zástupci MěÚ Benešov následovně:

 

1. Propustek pod stávající cestou na pozemku 4301/8: V rámci ušetření investic osadní výbor navrhuje vybudování brodu.

 

2. Oprava a rekonstrukce rybníku na návsi: Stav požární nádrže vyžaduje kompletní rekonstrukci. Projektovou dokumentaci zajišťuje odbor majetku pí. Viktorinová. Projektant PVLS Ing. Holeček. V roce 2010 proběhne projektová a stavební příprava. Financování: z dotace MMR. Předpoklad realizace 2011.

 

3. Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad: Požadavek na zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad (asfaltový beton nebo zámková dlažba). Zajistí TS Benešov v rámci oprav komunikací 2010. Termín: 08/2010.

 

4. Stavební úpravy autobusové zastávky u hřiště:  Byla upravena původní projektová dokumentace (Ing. Tichovský). Akce rozšířena o chodník až k cestě k hřišti. Nutná územní a stavební příprava. Zajišťuje odbor majetku (pí. Viktorinová). Termín dokončení přípravy: 10/2010.

 

5. Oprava místní komunikace u hřiště: Vyrovnání a úprava povrchu místní komunikace asfaltovým recyklátem. Zajistí TS Benešov v rámci oprav komunikací 2010. Termín 09/2010.

 

6. Vyčištění příkopů a propustků pod silnicí v průtahu obce: Požadavek na vyčištění příkopů a propustků bude předán SÚS Benešov s požadavkem na zařazení do plánu oprav. Termín: 06/2010. Financování: rozpočet SÚS. OV upozorňuje na propadající se vozovku v místě propustku mezi domy paní Kubánkové a pana Šindeláře.

 

7. Úpravy a vyčištění koryta potoka:  Bude opětovně vyzván správce toku k vyčištění koryta potoka. Je nutná koordinace se SÚS v místě mostu. Zajistí: Ing. Tichovský. Termín: 06/2010.

 

8. Pokácení stromu u č. p. 16 a nová výsadba podél silnice.  Pokácení projedná odbor majetku (pí. Hrušková) s odborem ŽP (Ing. Beranem). Pokácení a výsadba proběhne v 10 -11/2010. Spíše než pokácení OV preferuje provedení výchovného řezu.

 

9. Stavební úpravy sportovního hřiště. V roce 2010 budou pokračovat úpravy. Z rozpočtu osadního výboru bude vyčleněna částka ve výši: 100 tis. Kč. Zodpovídá p. Kohout. V rozpočtovém opatření 03/2010 byla schválena částka na část projektové dokumentace ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu města. Bude projednáno s projektantem.

 

10. Kanalizace Úročnice:  Je dokončena dokumentace ve stupni DÚR a nyní byla zahájena příprava pro získání územního rozhodnutí.  V rámci investiční akce Kanalizace a ČOV Benešov nelze kanalizaci v Úročnici realizovat, protože dle informací z MŽP je pro účely získání dotace stanovena aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Úročnice je však samostatnou aglomerací, protože v rámci jedné aglomerace musí být vzdálenost staveb do 300 m. Z tohoto důvodu se na Úročnici nevztahuje nařízení vlády a EK, a proto jsme museli z investiční akce vyčlenit Úročnici. Kanalizace bude řešena, pokud bude vyhlášeno dotační řízení pro aglomerace velikosti Úročnice. Nutnou přípravou pro dotaci nevydané územní rozhodnutí, což bychom měli letos mít a budeme připraveni. Termín: 10/2010. OV s tímto zdůvodněním opět nemůže souhlasit a také ho nemůže akceptovat vzhledem k tomu, že Úročnice je městskou částí Benešova a vybudování kanalizace je občanům Úročnice dlouhodobě slibováno. 

 

11. OV bere na vědomí odsouhlasení finančního požadavku pro rok 2010 z rozpočtu města ve shodné výši jako v roce 2009, tj. 240 tis. Kč na opravy a údržbu majetku a 10 tis. Kč na společenské akce.

 

OV dále projednal následujíc body:

 

12. Instalace měřiče rychlosti: OV podporuje snahu Ing. Tichovského o opětovné podání žádosti na pořízení měřiče rychlosti a jeho následnou instalaci v Úročnici.

 

13. Realizace pouličního osvětlení: OV žádá o urychlení realizace rozšíření veřejného osvětlení Na Drahách a u č. p. 75.

 

14. OV opětovně žádá Městkou policii Benešov o posílení kontroly dopravních předpisů v obci. Přítomnost nebo činnost Městské policie v obci dosud zaznamenána nebyla.

 

15. OV připomíná svůj požadavek na rozšíření dopoledních autobusových linek ČSAD Benešov. Ve všední dny od 8:00 do 12:00 nejede z Benešova na Úročnici žádný spoj.

 

 

 

Různé:

 

1. Dne 24. dubna OV, TJ a SDH Úročnice pořádali úklidovou akci v obci. Betonování tribuny na hřišti se účastnilo 5 lidí, čištění a úklidu obce (úklid příkopů, parčíku, propustku pod silnicí, řezání větví a křoví u silnice, úklid hasičské zbrojnice, apod. se účastnilo dalších 18 občanů. OV děkuje všem zúčastněným občanům za projevenou iniciativu.

 

2. Ve dnech 24. – 25. 4. byl přistaven kontejner na odvoz odpadu z obecních prostor. Tento kontejner byl částečně využit i občany Úročnice.

 

3. Připravované nové společenské akce:

 

Dne 29. května od 19:30 bude na návsi uspořádáno již tradiční kácení Máje s opékáním buřtů.

Dne 6. června bude na hřišti od 13:00 pořádán SDH Úročnice a OV „Dětský den“.

Dne 19. června bude u rybníka probíhat „Rybářský dětský den“.

Ve dnech 25. – 26. června proběhne „Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici SDH Úročnice“.

 

4. OV s povděkem přijal zprávu MěÚ Benešov, že byla žádost pana M. Potěšila na pronájem nebytových prostor v Úročnici kladně vyřízena.

 

5. Sekání trávy na pozemcích obce je zajištěno p. O. Sedlákem a P. Havelkou.

 

6. OV opět upozorňuje občany, že každá schůze je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. Zápisy ze schůzí jsou nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

 

 

 

 

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici 14. května 2010

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák 

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář