Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 29 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 24. dubna 2009

28. 4. 2009
Zápis č. 29 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 24. dubna 2009 Přítomni: pp. Stojánek, paní Nováková, p. Kohout, MVDr. Sedlák, Kontrolou zápisů z minulých jednání OV byly zjištěny následující skutečnosti: 1. Rada města Benešov (dále RM) zamítla žádost TJ Úročnice na bezplatný přístup na fotbalové hřiště s umělým povrchem. K zamítnutí žádosti OV dostal následující vyjádření: „Bezplatný přístup na fotbalový stadion v Benešově mají pouze ty oddíly, které splňují platná Pravidla pro podporu sportu, ve kterých jsou uvedeny podmínky, za kterých je možno podporu poskytovat. Mezi základní podmínky patří to, že oddíl musí být řádně registrován, musí mít v názvu Benešov, musí vyvíjet celoroční činnost. Dále se podpora vztahuje pouze a výhradně na mládežnická mužstva. Návrh na zařazení TJ Úročnice do oddílů, které splňují tyto podmínky, byl předložen RM celkem 2 x, vždy se zápisem z jednání sportovní komise, která se požadavkem zabývala. RM žádost TJ Úročnice a Tenisového klubu Benešov zamítla s tím, že dle vyjádření Ing. Kheka ředitele MSZ Benešov, současné vytížení hřiště z UMT nedovoluje zařazení dalšího oddílu v běžné denní době tak, aby mohlo být využíváno dalšími mládežnickými mužstvy.“ 2. Osazení směrových sloupků u č. p. 13 – trvá. 3. V současné době je zpracováván záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou. Realizace parkové úpravy bude provedena až po vybudování kanalizace. Financování zajistí OMI MěÚ Benešov. Termín: Trvá. 4. Úpravy a vyčištění nezatrubněných částí potoka. Na základě prohlídky bude vyzván správce toku, tj. Povodí Vltavy a.s., k provedení úprav břehů a vyčištění koryta. 5. V loňském roce byl vypuštěn rybník na návsi a byl zkontrolován stav přepadu a hráze. Rybník by měl být obnoven do původního stavu, t.j. stávající panele budou odstraněny a nahrazeny kamennou hrází. V současné době je zpracována dokumentace na opravu, která je k dispozici na odboru majetku a investic u pí. Viktorínové. Náklady na opravu dle rozpočtu činí 600 tis. Kč. Realizace je přislíbena na rok 2009. 6. Úprava cesty k č. p. 64 – zpevnění povrchu kamennou drtí  a oprava vjezdu do dvora k č. p. 48 – zajistí Technické služby. 7. Odvodnění vjezdu k č. p. 38, 44, 45 a 46  zajistí SÚS Benešov. 8. Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov a doplnění třešňové aleje podél silnice k Chlístovu. Zajistí SÚS Benešov. 9. Provedení stavebních úprav autobusové zastávky Na Drahách. 10. Provedení opravy přístupové cesty k vodárně poškozené po překladu telefonního kabelu provedeném před výstavbou komunikace – zajistí Technické služby. 11. Oprava cesty k Šedivým bude řešena s výhledem na budování kanalizace  trvá. 12. Pokračování přípravy realizace kabin a Spolkového domu na hřišti. Dle sdělení OMI (pí. Viktorínové) byla zahájena územní příprava až po vydání územního rozhodnutí na stavbu. Zatím však nejsou k dispozici finanční prostředky na vlastní realizaci. 13. Kanalizace Úročnice  V loňském roce byla zhotovena projektová dokumentace ve stupni DUR. V letošním roce proběhne zemní příprava k realizaci kanalizace a ČOV. 14. OV doporučuje rozšíření veřejného osvětlení o dvě pouliční lampy u domů č. p. 64, 75 a 85. Pro tuto akci bude zřejmě potřeba zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení. 15. OV projedná další rozvoj obce a podmínky pro výstavbu nových domů v katastru obce dle územního plánu. Různé: 1. Opravu místního rozhlasu přislíbil p. Havrlík do konce října 2008 – trvá. 2. Znemožnění využívání pozemků honitby Honebním společenstvím Úročnice Mysliveckým sdružením Buk Úročnice v katastru obce a neoprávněným využíváním této honitby Mysliveckým sdružením farma Žabovřesky projednává právní a majetkový obor MěÚ BN. 3. Do 30. 4. 2009 bude podána žádost na instalaci měřiče rychlosti v obci. 4. OV upozorňuje spoluobčany na množící se stížnosti řidičů autobusů poukazující na ztíženou průjezdnost obcí v důsledku nesprávného a neoprávněného parkování vozidel na místních komunikacích. Pokud se situace nezlepší, nápravu zajistí Městská policie Benešov. 5. Zajištění svozů TKO z chatových osad patřící pod město Benešov. Na tento odpad bude zajištěn velkoobjemový kontejner, který je umístěn na návsi od 15. 4. 2009. 6. Velkoobjemový kontejner na směsný domovní odpad bude instalován na návsi v týdnu od 27.4 do 2.5 2009. Umístění kontejneru na nebezpečný odpad bude projednáno. 7. OV souhlasí s prodejem parcely č. 4361/18 o výměře 98 m2 v katastru obce Úročnice panu M. Šindelářovi z důvodu rozšíření zahrady náležející k jeho domu. 8. Tradiční stavění máje s následným pálením čarodějnic na vrchu Trutinci bude zahájeno 30. dubna 2009 od 19:00 hod. 9. Dne 30. května 2009 od 13:00 hod. pořádá OV, TJ Úročnice a SDH Úročnice na hřišti Dětský den. Na večerní hodiny bude plánováno slavnostní kácení Máje. 10. OV hledá zájemce o placené sekání trávy křovinořezem v katastru obce Úročnice. Zájemci se mohou hlásit u p. Stojánka. 11. OV opět upozorňuje spoluobčany, že každá schůze OV je veřejná a přístupná všem spoluobčanům, kde můžou uplatnit své poznatky, návrhy a připomínky. 12. Dohoda o proplacení práce MVDr. L. Sedláka – úklid klubovny – 20 hodin. Příští schůze OV se koná 29.5 2009 v 19:00 hodin. V Úročnici 24. dubna 2009. Zapsal: MVDr. L. Sedlák. Schválil: Oto Stojánek, předseda OV
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář