Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici ze dne 20. dubna 2012

25. 4. 2012


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru v Úročnici

ze dne 20. dubna 2012

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, p. MVDr. L. Sedlák, p. JUDr. F. Kubánek, p. Ing. L. Balata

 

OV projednal následující body:

 

Dne 2. března 2012 proběhlo místní šetření se zástupci MěÚ Benešov na projednání následujících požadavků OV.

 

Požadavky na MěÚ Benešov:

1.    Hasičská zbrojnice – oprava okapů a šachtíku svodu okapů, oprava poškozené okenní klenby okna knihovny, výroba mříží do okýnek směrem do silnice.

2.    Oprava rybníka – havarijní stav přepadu, oprava břehů rybníka.

3.    Oprava cesty k Šedivým.

4.    Zbudování nástupního chodníku a rekonstrukce zastávky Na Drahách.

5.    Instalace měřiče rychlosti.

6.    Oprava hráze rybníka v Rybníčkách.

 

Požadavky na povodí Vltavy:

1.    Vyčištění náplavy potoka od vjezdu do Hajek po stavení p. Hubínka a podle stavení č. p. 21 a 23.

 

Požadavky na KSÚS:

1.    Vysazení třešňové aleje místo vykácených stromů u silnice z Chlístova do Úročnice.

2.    Vyčištění příkopů kolem silnice z Chlístova do Úročnice.

3.    Vyčištění příkopů kolem silnice v obci od č. p. 62 k č. p. 63.

4.    Zpevnění krajnice vozovky – břehu potoka od mostu k č. p. 16.

5.    Oprava poničeného můstku u č. p. 4.

6.    Oprava roštu kanalizační vpusti v cestě ke stavení p. Potěšila a p. Čeňka (u č. p. 37).

7.    Osazení směrových patníků v průběhu silnice v obci.

 

OV dále projednal:

1.    OV žádá informace o aktuálním stavu přípravy kanalizace, případně zjištění jiných způsobů řešení likvidace odpadních vod v obci Úročnice.

2.    OV žádá MěÚ o upřesnění rozpočtu obce na letošní rok.

3.    Na základě informací od členů SDH Úročnice získaných při čištění potoka OV upozorňuje na nevyhovující stavební stav zatrubněné části potoka a požaduje zjištění aktuálního stavu díla.

 

Různé:

 

1.      OV pořádá brigádu na zvelebení obce. Brigáda bude zahájena na návsi dne 28. dubna v 8:00 hod. Občerstvení pro brigádníky zajistí OV.

 

2.      Při příležitosti poutě OV pořádá soutěž o Úročenské pečené koleno. Podmínka účasti na soutěži je poskytnutí minimálně jednoho pečeného kolena k degustaci hodnotící komisi. Soutěž o poháry proběhne dne 12. května od 14:00 hod. v parčíku před hasičskou zbrojnicí.

 

3.      Po místním šetření společně se zástupci MěÚ Benešov dne 2. 4. 2012 OV projednal žádost o směnu pozemků p. Ing. F. Havlíčka a pí. V. Havlíčkové s MěÚ Benešov o stejných výměrách a zároveň žádost pí. S. Strakové a p. M. Šindeláře o odkup městských pozemků přilehlých k jejich stávajícím pozemkům. OV s předloženými návrhy souhlasí. Žádost je přílohou tohoto zápisu.

 

4.      OV projednal žádost pí. P. Havelkové na zbudování propustku na přehánění dobytka mezi pozemky p. Štěpánka a obecními pozemky. OV nemá proti záměru námitky, s tím, že požaduje předložení projektu pro své konečné rozhodnutí. Žádost je přílohou tohoto zápisu.

 

5.      Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce, ale i na internetových stránkách www.urocnice.eu .

 

6.      V souvislosti s přicházejícím jarem OV opět žádá majitele terénních čtyřkolek, aby dodržovali základní pravidla slušnosti a k jízdám používali cesty a nedevastovali soukromé pozemky, jako jsou pole, louky, pastviny apod.

 

 

Příští schůze OV se bude konat dle potřeby řešení aktuálních problémů. Přesný termín určí předseda OV.

 

 

V Úročnici, dne 20. dubna 2012.

 

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák   

 

 

Schválil: Oto Stojánek, předseda OV


Program 2012:

 

31.3.

Otevírání vody -  rybáři

30.4.

Čarodějnice, stavění Máje

12. 5. 

Posvícení – soutěž „pečené koleno“

2.6.

Kácení Máje

3.6.

Dětský den

30. 6.

Dětský den u vody

31.8.

Loučení s prázdninami (Trutinec, rybník)

7.10.

Posvícení a soutěž o Úročenský koláč

2.12.

Rozsvícení vánočního stromu

15.12.

Posezení s důchodci