Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru Úročnice ze dne 22. 3. 2016

16. 4. 2016

Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

                                        ze dne 22. 3. 2016

 Přítomni:   V. Klinger, J. Kohout, I. Šejstalová, Dr. L. Sedlák

Omluvil se:  E. Stojánková

Jako host: T. Novák, Ing. L. Balata, T. Čeněk, DiS.

 Osadní výbor projednal následující body programu:

 1. Obecní rozpočet na rok 2016: OsV dosud nebyl informován o celkové výši rozpočtu. Podle dosavadních informací by se měl rozpočet pohybovat kolem 1 290,- Kč na jednoho obyvatele. MěÚ Benešov eviduje v Úročnici 224 obyvatel, což by odpovídalo výši rozpočtu cca 290 tis. Kč. Výsledná částka bude upřesněna podle skutečného počtu obyvatel Úročnice.

 

Podle dosavadních informací bylo na různé opravy z rozpočtu již vyčerpáno 67 tis. Kč. V současné době jsou opravy zastaveny. OsV žádá MěÚ, aby byl o opravách, které budou financovány z jeho rozpočtu předem informován a zamýšlené opravy nebyly bez jeho souhlasu realizovány (např. sanační práce v místní knihovně, které byly realizovány z rozpočtu obce). 

 

 1. Užívání Společensko/sportovního domu v areálu TJ Úročnice: Společensko-sportovní dům (dále jen Spolkový dům), stejně jako celý sportovní areál v Úročnici je ve vlastnictví MěÚ Benešov. Výkonný výbor TJ Úročnice navrhuje, aby sportovní areál včetně Spolkového domu spravovalo Městské sportovní zařízení.

 

Celý sportovní areál se kromě Spolkového domu skládá z dalších částí a zařízení, které nejsou dosud zkolaudovány – jedná se především o tribunu, toalety a terasu. Tyto prostory do doby kolaudace není možno využívat. Aby mohl být areál celý zkolaudován a předán do užívání, je nutné provést dodatečné práce, které si vyžádají další investice. OsV tyto investice odhaduje na minimálně 60 tis. Kč. Tyto investice ale nelze hradit z rozpočtu obce a podle vyjádření zástupců TJ Úročnice, ani TJ takovými finančními prostředky nedisponuje. OsV proto žádá kompetentní složky MěÚ Benešov o vyjasnění situace ohledně financování dokončovacích prací a to nejen pro potřeby kolaudace, ale i prací souvisejících s rozšířením a zatravněním hřiště a dokončením souvisejících terénních prací.

 

V současné době jsou využívány kabiny v 1. patře, kabiny v přízemí využívány nejsou. Společenskou místnost Spolkového domu mohou po předchozím schválení Výkonným výborem TJ Úročnice využívat zájmové organizace vyvíjející svou činnost v Úročnici. V případě zájmu mohou tyto společenské prostory využívat v rámci nevýdělečných akcí i občané Úročnice (např. oslavy).

 

Provoz Spolkového domu se bude řídit provozním řádem, který vypracuje p. T. Novák. OsV se k návrhu provozního řádu vyjádří a jeho případné připomínky budou do provozního řádu zapracovány.

 

 

 1. Autobusová zastávka: Další brigáda na dokončení opravy a finálních úprav vzhledu autobusové zastávky je naplánovaná na 15. dubna 2016. OsV žádá Odbor vnitřních věcí MěÚ o vyjádření se ke škodě způsobené dopravní nehodou, při které došlo k poškození čekárny. Opravy čekárny jsou prováděny formou brigád a podle dostupných informací jsou související potřebné náklady zatím hrazeny z rozpočtu obce, který je touto akcí neúměrně zatěžován.

 

 1. Náves: Vyrovnání travnatého povrchu a výsadba okrasných keřů proběhne formou brigády nejpozději začátkem května 2016.

 

 1. Prostor před hospodou „U Kámíka“ a hasičskou zbrojnicí: V rámci úprav prostoru budou odstraněny stávající poškozené lavičky, srovnán terén, opraveny dlažby a obrubníky. Výhledově bude v prostoru vybudována pergola, oplocení k silnici a případně dětský koutek. Úpravy prostoru provede SDH Úročnice v průběhu dubna 2016.

 

 1. Kontejnery na tříděný odpad: OsV navrhuje přemístit 2 kontejnery na sklo z návsi na prostranství před domy č. p. 24, 14 a 28. Zbylé kontejnery budou přemístěny na cestu Do Hajek mezi č.p. 3 a 77. Pro kontejnery by měla být zbudována stání ze zámkové dlažby krytá dřevěnými ohrádkami.

 

 1. OsV žádá Technické služby Benešov, aby byla komunikace, po opravě a vyčištění propustku pod silnicí před č.p. 53 a č.p.57, uvedena do původního stavu. V místě provedené opravy se vozovka propadá. Zároveň OsV žádá Technické služby o zjištění rozsahu poškození čela (opěry) mostu směřujícího po proudu potoka a zajištění jeho opravy.

 

 1. OsV projednal žádost p. Jankovského, č. p. 63 ze dne 2.11. 2015, o vyčištění příkopu silnice před jeho pozemkem. Při opětovném místním šetření OsV shledal jeho žádost jako oprávněnou a žádá Technické služby o vyčištění propustku a navazujícího příkopu.

 

 1. Nová komunikace Na Drahách: OsV žádá MěÚ o vyjasnění situace kolem budování nové komunikace Na Drahách, zejména u č.p. 64.

 

 1. ČOV a budování kanalizace: V rozpočtu MěÚ je vyčleněno cca 300 tis. Kč na přípravu podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV v Úročnici a Pomněnicích.

 

 1. OsV projednal a schválil žádost pana J. Žížaly na směnu části svého pozemku s částí přiléhajícího pozemku ve vlastnictví MěÚ z důvodu zamýšlené přestavby stodoly.

 

 1. OsV vyzývá spolky působící v Úročnici, aby se více zapojily do dění v obci.

 

 1. Plán předpokládaných akcí v Úročnici na rok 2016 (viz příloha zápisu)

 

Příští schůze OsV se bude konat dne 26. dubna 2016 v 18:00 hod.

 Jednání OsV je veřejné a každý občan má právo se tohoto jednání zúčastnit.

Zápis z každé schůze je prezentován nejen na vývěsce ale i na internetových stránkách        www.urocnice.eu.

 

V Úročnici, 22. 3 2016

 Zapsala: I. Šejstalová                                                Schválil: Libor Sedlák    

                                                                                  předseda  OsV Úročnice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář