Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 2 z mimořádného zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici ze dne 10. 4. 2014.

12. 4. 2014

Zápis č. 2 z mimořádného zasedání Osadního výboru (OsV) v Úročnici

ze dne 10. 4. 2014.

 

Přítomni: p. O. Stojánek, p. J. Kohout, MVDr. L. Sedlák, JUDr. F. Kubánek, Ing. M. Balatová

 

OsV projednal informaci o změně dálničního přivaděče

 

OsV získal informaci o změně situace ohledně dálničního přivaděče v průběhu kontrolního dne konaného v Úročnici dne 9. dubna 2014 od místostarosty Ing. R. Tichovského. Na základě této informace OsV projednal alternativní návrh na umístění dálničního přivaděče Benešov – Václavická spojka.

 

OsV a všichni občané Úročnice byli přesvědčeni o tom, že k žádným změnám v dříve potvrzené trase Varianty č. 2, jižně od obce, nedojde a trasa je tedy neměnná. O to více jsem byli všichni zaskočeni informací zástupce města dne 9. 4. 2014, že Nejvyšší správní soud na základě žaloby obce Václavice rozhodl o zrušení námi doporučené Varianty č. 2 přípojky dálnice Praha – České Budějovice – Linz (D 3). Můžeme říci, že tato informace nás doslova šokovala a vyvolala naprostý nesouhlas občanů. Jsme oprávněni Vás informovat o tom, že občané i všichni členové OsV nesouhlasí s Variantou č. 1 – přivaděč Benešov a nadále prosazují Variantu č. 2 – Václavická spojka, tedy aby přivaděč byl vybudován jižně od obce Úročnice.

 

Když v září 2001 byl naší komisi a občanům předložen návrh tras příjezdů k nově navržené dálnici D 3, okamžitě se zvedla v celé obci vlna odporu k případné Variantě č. 1, tedy severně od obce. Byla doporučena a podporována městem Benešov a hejtmanem Středočeského kraje Ing. P. Bendlem jižní trasa od obce Úročnice, označená jako Varianta č. 2. Tehdejší komise vypracovala k tomuto problému celkem pět dokumentů a to starostovi města Benešov, Městskému zastupitelstvu města Benešov, Odboru regionálního rozvoje a investic Středočeského kraje, hejtmanovi Středočeského kraje Ing. Bendlovi a zápis ze zasedání Komise místní samosprávy v Úročnici se zapracovanými připomínkami občanů Úročnice.

 

Všichni oslovení naše stanoviska a žádosti jednomyslně akceptovali a podpořili. Spoléhali jsme proto, že naše vynaložené úsilí bude úspěšné a do budoucna jsme nepředpokládali žádné změny. Bohužel jsme velice zklamáni a překvapeni nastalou situací a proto opět žádáme dotčené orgány státní správy, aby podpořily naše nesouhlasné stanovisko s navrhovanou variantou přivaděče Benešov (dříve Varianta 1 severně od obce Úročnice) a prosadily spolu s námi variantu Václavické spojky (Varianta č. 2, která vede jižně od obce Úročnice).

 

Přílohy zápisu:

 

1.    Zápis z mimořádného jednáni KMS Úročnice za dne 17. září 2001.

2.    Dopis KMS Úročnice starostovi města Benešov ze dne 17. září 2001.

3.    Dopis KMS Úročnice Městskému zastupitelstvu Benešov ze dne 17. září 2001.

4.    Dopis KMS Odboru regionálního rozvoje a investic Středočeského kraje ze dne 23. září 2001.

5.    Dopis KMS hejtmanovi Středočeského kraje ze dne 23. září 2001.

6.    Odpověď hejtmana Středočeského kraje KMS Úročnice ze dne 4. října 2001.

7.    Kopie mapy plánovaných tras přivaděče z roku 2001.

8.    Podpůrné zdůvodnění k odmítnutí nově navrhované varianty přivaděče.

 

V Úročnici, dne 10. 4. 2014

 

Zapsal: MVDr. L. Sedlák                               Schválil: Oto Stojánek, předseda  OsV Úročnice

 

Podpůrné zdůvodnění k odmítnutí nově navrhované varianty přivaděče:

 

Navržená trasa přivaděče dálnice vede místem, které lze oprávněně označit jako biokoridor, jedná se o prameniště a toky několika potoků (Srbínovský potok, potok protékající obcí Úročnice), na kterých jsou vybudovány drobné nádrže  - rybníčky. V okolí se vyskytují chránění obojživelníci – v současné době jsou kladena vajíčka ropuchy obecné (Bufo bufo – druh ohrožený podle přílohy III vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění) V srpnu roku 2013 byl v blízkosti žluté turistické značky u rozcestí Srbínov viděn mlok skvrnitý (Salamandra salamandra – druh silně ohrožený podle přílohy III vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)

 

Většina tohoto území je zalesněna a poskytuje úkryt ptákům (strakapoud, v blízkosti vody volavka), plazům (užovka, zmije) a savcům (včetně veverky obecné). Bezobratlé živočichy a rostliny nejsme schopni určit. Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť (§ 16 vyhlášky 392/1992 Sb., v platném znění). Navrhovaná stavba může významně ovlivnit současné funkce ekosystémů krajiny. Popisované lesy, vodní toky a rybníky jsou významnými krajinnými prvky, stejně jako přirozené skalní útvary ve významu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 

Navrhovaná stavba bude mít zřejmě negativní vliv na obyvatele vesnic Bukovany, Krusičany, Úročnice, Brejlovka a Chlístov znečištěním ovzduší (ovzduší bude významně ovlivněno emisemi z automobilové dopravy), hlukem a vibracemi (při stavbě i výsledném provozu), stavbou dojde k negativnímu ovlivnění půd, realizací dojde k negativnímu ovlivnění krajiny. V současné době je životní prostředí celkově na uspokojivé úrovni, záměrem může dojít k rozhodující změně životního prostředí ve fázi výstavby i provozu. Další rizika vznikají při haváriích - havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze, možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu, - dopravní nehody, kriminální činnost atd.

 

Dopis (email) předsedy Osadního výboru v Úročnici:

 

  Vážený pane Ing. Hlavničko, starosto města Benešova.

 

V příloze Vám zasílám vyjádření Osadního výboru Úročnice z  mimořádného zasedání ze dne 10.4.2014 k nenadálé informaci, kterou nám předal pan Ing. Tichovský ve středu 9 .4.2014 při společném kontrolním dnu v Úročnici, ohledně rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby obce Václavice k řešení dálničniho přivaděče Praha-České Budějovice-Linz.

V příloze jsou další podpůrné dokumenty vyjadřující nesouhlasná stanoviska k navrhované variantě řešení dálničního přivaděče Benešov.

Použijte prosíme tato vyjádření ku prospěchu obyvatel Úročnice – Benešova.

 

                  S pozdravem Oto Stojánek

 

                  předseda Osadního výboru Úročnice

 

Odpověď místostarosty Města Benešov:

Děkuji za stanoviska, město bude stanovisko občanů Úročnice respektovat a Vaše podněty předáme projektantovi, který nám předložil neoficiálně návrh trasy.

 

S pozdravem

 

Ing.  Roman Tichovský
místostarosta  města

Město Benešov

Tel.: +420 317 754 142|GSM: +420 724 187 713|E-mail: tichovsky@benesov-city.cz

ID: cb4bwan|www.benesov-city.cz|epodatelna@benesov-city.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář