Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 27 z jednání Osadního výboru v Úročnici ze dne 21. listopadu 2008

13. 3. 2009
Přítomni: pp. Stojánek, MVDr. Sedlák, paní Nováková, p. Kohout
 
Kontrolou zápisů z minulých jednání KMS byly zjištěny následující skutečnosti:
 
 
1.         Úprava vjezdu do Hajek – Práce by měly začít do konce září 2008. Finanční prostředky jsou zajištěny přes MěÚ Benešov a Region Posázaví. Úprava by měla být dokončena do konce roku 2008.
 
2.         Technickými službami byla provedena výšková úprava vpusti na návsi. Úprava bude financována z rozpočtu TS Benešov. Zajistí TS Benešov, p. Zderadička.
 
3.         Směrové sloupky u č.p. 13 (u domu paní Kubánkové) zajistí SÚS Benešov.
 
4.         V současné době je zpracováván záměr parkové úpravy prostoru za autobusovou zastávkou. Realizace parkové úprav bude provedena až po vybudování kanalizace. Financování zajistí OMI MěÚ Benešov. Termín: Trvá.
 
5.         Úpravy a vyčištění nezatrubněných částí potoka. Na základě prohlídky bude vyzván správce toku, t.j. Povodí Vltavy a.s., k provedení úprav břehů a vyčištění koryta. Zajistí Ing. Tichovský, do konce roku 2008.
 
6.         Začátkem srpna byl vypuštěn rybník na návsi a byl zkontrolován stav přepadu a hráze pro zabezpečení opravy výpusti a přepadu. Osadní výbor jedná o možnosti odstranění stávajících panelů a obnovení kamenné hráze (obnovení rybníka do původního historického stavu).
 
7.         Čištění příkopů podél silnice od katastru obce Krusičany až k obci Chlístov bude dokončeno po skončení polních prací. Zajistí SÚS Benešov.
 
8.         Oprava cesty k Šedivým bude řešena s výhledem na budování kanalizace.
 
9.         Vysázení aleje podél silnice zajistí do konce roku SÚS Benešov, p. J. Zdvihal.
 
10.      V rámci jednání o „Spolkovém domě“ v Úročnici se setkali zástupci Mysliveckého sdružení Buk Úročnice, Honební společenství Úročnice, Ekologického rybářského spolku, Tělovýchovné jednoty Úročnice, SDH Úročnice a OV v Úročnici. Zástupci zúčastněných spolků a OV se shodli na následujících skutečnostech:
 
a)    Vybudování „Spolkového domu“ podpoří společenské dění v obci a zájem mladé generace o její setrvání v obci.
b)    Na základě dostupných informací je stávající navrhovaný projekt na zbudování „Spolkového domu“ s přilehlým tělovýchovným a kulturně společenským zázemím nejideálnější varianta pro budoucí rozvoj obce a její veřejný život, byť by byla celá akce, v závislosti na finančních prostředcích, rozdělena do několika etap.
c)    V souvislosti s vybudováním „Spolkového domu“ vyplynula otázka hrazení jeho provozních nákladů – lze předpokládat že bude majetkem města provozovaným Městským sportovním zařízením?
 
11.      Kanalizace Úročnice – Probíhají dokončovací práce na projektové dokumentaci pro kanalizaci a ČOV v Úročnici. Provádí Ing. Datel. Financování: Rozpočet města. Na základě podkladů získaných z předběžné PD, OV zajistí seznámení majitelů RD s PD a písemné vyjádření jednotlivých majitelů RD k napojení na kanalizaci a ČOV. Termín: listopad 2008, v návaznosti na PD. Realizace kanalizace bude z důvodu snížení dotačních titulů z krajského úřadu pravděpodobně o rok odložena – na příští rok je uvolněno pouze 50 mil. na rekonstrukci plaveckého stadionu v Benešově.
 
Různé:
 
1.    Osadní výbor nemá námitek proti odkoupení pozemku par. č. 1325/1 v k.ú. Úročnice paní V. Červovou, který je již dva roky oplocen a paní Ćervovou využíván. Z hlediska toho, že pozemek je součástí vodoteče, OV požaduje, aby byl pozemek využíván mimo jiné i v souvislosti s platnými předpisy o vodotečích.
 
2.    OV doporučuje rozšíření veřejného osvětlení o tři pouliční lampy u domů č.p. 64,85,75.
 
3.    OV uspořádá tradiční předvánoční posezení s důchodci v pátek 12. prosince 2008 od 17:00 hod. Občerstvení bude zajištěno.
 
4.    Osadní výbor projednal na MěÚ Benešov výkupy pozemků pro stávající komunikaci z Úročnice do Bukovan. Zajistí majetkový odbor MěÚ Benešov.
 
5.    Opravu místního rozhlasu přislíbil p. Havrlík
 
6.    OV zajistí kontejner na elektroodpady a pneumatiky a ostatní nebezpečný odpad.
 
7.    Na návsi bude uskladněn recyklát pro použití občany na úpravy vjezdů z obecních pozemků.
 
8.    OV projedná další rozvoj obce a podmínky pro výstavbu nových domů v katastru obce dle územního plánu.
 
9.    OV žádá o vysvětlení skutečnosti, že p. František Málek ze Zbožnice vystupuje jako zástupce obce Úročnice při jednání o využívání obecních pozemků k myslivosti, aniž by k tomu byl pověřen. V této souvislosti by OV přivítal podporu odboru Životního prostředí Městského úřadu BN místnímu Mysliveckému sdružení Buk Úročnice v možnosti využívání pozemků honitby Honebního společenství Úročnice v katastru obce proti neoprávněnému využívání této honitby Mysliveckým sdružením farma Žabovřesky.
 
V Úročnici 21. Listopadu 2008  
 
Zapsal: p. MVDr. L. Sedlák   
 
Schválil: Předseda OV p. Oto Stojánek
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář