Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odkazy na literaturu

16. 9. 2009

Odkazy:

 1. Regesta Bohemiae, I. 87, 176.
 2. Ibidem I. 431, 432, 401 – 591.
 3. Tomkův Dějepis Prahy I. 439.
 4. Viz Pelzel'ś Kaiser Karl IV, Urkundenbuch zum I. Theine S. 27, 28, a originál v archivu kapituly Pražské.
 5. Lib. Konfirm. II. 17.
 6. Lib. Erect. VI. P. 9. Louka ta slove podnes farská louka a patří opět k faře.
 7. Paměti kollegiatů kolleje Karlovy od V. V. Tomka v Musejníku 1847. I. 523.
 8. Čs. Biografický slovník. Praha 1992, str. 72.; Kladno v osobnostech. Kladno 1998. str. 21.; Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha 1988. str. 52.; Česká divadla. Praha. Divadelní ústav 2000.; Advenced Rapid library.
 9.  Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1985, s. 144.; Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Díl I. Praha : Rudolf Ryšavý, 1947, s. 165.; Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky. Vyd. 1. Praha : Academia, 2006, s. 170.; Advenced Rapid library.; Růžička Matouš, Vlček Tomáš, Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Praha, 1979.; Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950- 1998 (II.D – G).; Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A – K), 1993.; Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, almanach, 1980.
 10.  Hasičská kronika okresu Benešov, , vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov, tisk VAN DRUCK Sedlčany, 1999.
 11.  Odkaz na slovník……
 12.  Benešov a Konopiště v minulosti, Počátky Benešova, Benešovici, Benešov ve 12. a 13. století, Počátky Konopiště, Benešov a Konopiště v 14. a 15. století, PhDr. Jiří Tywoniak. 1992.
 13.  Zap, Kronika, str. 159 sl.
 14.  PhDr. Jiří Tywoniak, cit. Panství Konopiště, str. 93.
 15.  PhDr. Jiří Tywoniak, cit. Panství Konopiště. Na str. 119 a 120 text listiny krále Jiřího z roku 1469 v opisu a překladu z 16. století.
 16.  A. Sedláček, Hrady XV, str. 123.
 17.  A. Sedláček, Hrady XV, str. 34.
 18.  A. Vavrušková, Desky zemské království Českého, řada I. Kvaterny trhové, svazek 1. Praha 1941, str. 282.
 19.  PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku. Sbírka vlastivědných prací z Podblanicka 6, 1965, str. 93 sl.
 20.  DZ 54, J 21 – K 16.
 21.  PhDr. Jiří Tywoniak, Pokusy o těžení rud na Konopišťsku v 16. – 20. století. SVPP 4, 1962, str. 77 sl.
 22.  Originál uložen v Okresním archivu v Benešově. Novočeský přepis je uveden v práci Pavly Řehákové, Tržní privilegia města Benešova. Ročenka Městské muzeum v Benešově, str. 9 sl.
 23.  PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva, str. 104 sl.
 24.  Národní archiv, SM K 23/2.
 25.  PhDr. Jiří Tywoniak, Panství Konopiště v 16. století.
 26.  PhDr. Jiří Tywoniak, Benešov a Konopiště v 16. století, str. 83 – 111.
 27.  Slavík, František: Staré zprávy o špitále Benešovském, Hlasy od Blaníka XXIII, č. 3 – 4.
 28.  PhDr. Jiří Tywoniak, Panství Konopiště v 17. století.
 29.  Národní archiv, SM K 149/1.
 30.  Smlouva o proměnění statku byla podle císařova povolení z 5. března 1602 vložena do desek zemských.
 31.  Národní archiv, SM K 23/2.
 32.  Národní archiv, Desky zemské 178 N 14; Sedláček v Hradech (XV, 34) omylem uvádí rok 1602.
 33.  Její testament v Deskách zemských 136 O 11. Trhová smlouva byla intabulována až v roce 1609 (Desky zemské 134 K 23).
 34.  Desky zemské 19 H 8; Desky zemské 136 O 11.
 35.  Desky zemské 181 H 11.
 36.  Desky zemské 181 H 14.
 37.  A. Sedláček, v Ottově Slovníku naučném XI, str. 428.
 38.  A. Sedláček, v Ottově Slovníku naučném XXV, str. 58.
 39.  Desky zemské 136 O 11.
 40.  A.Sedláček, Hrady XV, str. 34.
 41.  T. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Praha 1882, str. 147 – 155.
 42.  T. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Praha 1882, str. 150.; Desky zemské 141 B 19.;  Desky zemské 194 C 24 – D 7.
 43.  Desky zemské 263 N 10.
 44.  Hrady XV, str. 35.
 45.  Desky zemské 408 D 11.
 46.  Hrady XV, str. 36.; Desky zemské 116 G 11.
 47.  Jako v odhadu z roku 1569.
 48.  Místní jména jsou ve znění originálu.
 49.  Právo na tzv. plné panství majitele dominia bylo, jak zdůraznila trhová smlouva, omezeno jenom ve čtyřech případech : 1……………., 2. právo obyvatel Benešova i vesnic na svobodný odkaz majetku a právo obyvatel Benešova vařit a šenkovat pivo (výsada z roku 1595 od Arkleba z Kunovic)…..
 50.  Národní archiv, SM K 23/2.
 51.  SA, SM P 128/16 – 3, 4.
 52.  PhDr. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku. Sbírka vlastivědných prací z Podblanicka 6, 1965, str. 120 sl.
 53.  Antonín Vlasák, N. : Okres Benešovský, str. 41.
 54.  J. Gindely: Geschichte der Gegenreformation in Böhmen. 1884, 412. Autorem tradice o Neštětické hoře je patrně Ant. N. Vlasák (Okres Neveklovský, 1875, str. 23). Z něho vycházela i další regionální literatura O Adamu Hodějovském srv. Jelínek, Břetislav : Die Böhmen im Kampe um ihre Selbständigkeit 1618 – 1648. Praha 1916, 2. díl, str. 28 sl.
 55.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav I.
 56.  Josef Růžička : cit. Přehled, rukopis.
 57.  V. Líva. : Prameny k dějinám třicetileté války. III. 76.
 58.  Adam Hodonínský ve svých přípiscích v Postile Petra Chelčického (byl ve službách Hodějovských). Také B. Matoušková v článku Benešovsko a třicetiletá válka. Benešovský kulturní kalendář, únor 1967, str. 3 sl.
 59.  V. Líva: cit. Prameny, 261.
 60.  Cit. Documenta, III, č. 702 .
 61.  Jiří Tywoniak: cit Rebelie, rkp.
 62.  V. Líva: cit Prameny, VI, str. 89.
 63.  Václav Líva: cit. Bouře, str. 66 sl.
 64.  J. Růžička: cit. Přehled.
 65.  Berní rula, svazek 18. Kraj Kouřimský. Vyd. M. Haasová – Jelínková, Praha 1952, str. 258 sl.
 66.  DZV 492 N 21.
 67.  DZV 157 C 16. Opis ve Státním oblastním archivu Benešově, Vs Konopiště, sign. VIII A 1.
 68.  Benešovsko, Podblanicko, Sestavil Josef Petráň s autorským kolektivem, Benešov, 1985.
 69.  Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopiště, zámek a okolí, 1984.
 70.  Jitka Anderlová,  Region Benešov, Města a obce.
 71.  Berní rula z roku 1654, kraj Berounský.
 72.  Kosmas II, , ed. B. Bretholz, Cosmae Pragensia Chronica Boemorum, MGH SS rer. Germ, NS II, Berlin 1923, 106.
 73.  Z. Boháč, Toponomastická mapa, 190, týž, Osídlení středního Povltaví, 193.
 74.  Antonín Pinkas, Rychta Ouročenská, 1908.
 75.  Jiří Sláma, K historické problematice raně středověkého osídlení Benešovska a Sedlčanska, Sborník vlastivědných prací Podblanicka, č. 17, 1976
 76.  Stanislav Staněk, Osídlení na území mezi Vltavou a Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16/1975
 77.  Příručka české genealogie – fragment, Karel Kysilka
 78.  Vznik cvičiště zbraní SS na Benešovsku – Neveklovsku, Eva Srdíčková, Pavel Janeček
 79.  Vojenské objekty, SS – Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn IV – Chlistow a Truppenübungsplatz Beneschau: Kampfbahn III – Chleb, Petr Kos, Jan Brůžek, www.brigadyr.ic.cz
 80.  Eva Procházková, Hrdelní soudnictví města Benešova v 16. až 18. století,  Sborník vlastivědných prací z Podblanicka č. 21, 1980
 81.  Bohdan Zilynskyj, Podblanicko v nejstarších knihách kšaftů Nového Města Pražského (1436-1494), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
 82.  Dagmar Hájková, Janečkova slévárna v Týnci nad Sázavou v meziválečném období, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29, 1988
 83.  Lubomír Procházka, Zaměřovací akce České Akademie věd a umění na Benešovsku v létech 1941 – 1942 (Příspěvek k dějinám české etnografie za 2. světové války, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 29, 1988
 84.  Václav Bartůšek, K dějinám piaristické lékárny v Benešově v letech 1725-1769, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 28, 1987
 85.  Jaroslava Hoffmanová, Poválečná obnova území bývalého cvičiště zbraní SS Benešov, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 28, 1987
 86.  Josef Pecka, Vzpomínky na socializaci vesnice na Benešovsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
 87.  Petr Meduna, Pozůstatky středověké militární činnosti u hradu Kostelce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
 88.  Jitka Lochová, Soupis demografických pramenů (matrik) Benešovského okresu, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 25, 1984
 89.  Ivana Titěrová, Počátky a vývoj strojních traktorových stanic na Benešovsku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 22, 1981
 90.  Josef Petráň, Některé omyly na Palackého historické mapě Čech, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 22, 1981
 91.  Stanislav Staněk, Osídlení na území mezi Vltavou a Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 16, 1975
 92.  Ludvík Čichovský, Gabrový lom v Peceradech u Týnce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 15, 1974
 93.  Vladimír Wolf, Archeologické nálezy v areálu týneckého hradu do výzkumu v roce 1969, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 15, 1974
 94.  Antonín Hejna, Archeologický výzkum na Chvojně v letech 1969 a 1970, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 13, 1972
 95.  František Gabriel, Pivovarství v Posázaví a na Podblanicku v minulosti, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 13, 1972
 96.  F. A. Heber, Böhmen Burgen tec., ed. 1848
 97.  Vladimír Volf, Historicko – kartografické a ikonografické materiály Týnce nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 12, 1972
 98.  Jiří Tywoniak, Devět století Benešova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 11, 1970
 99.  Em. Nohejlová – Prátová, nálezy mincí v Čechách, na Moravě a Slezsku II, Praha 1956

100.  Rudolf Turek, Příspěvky k historické topografii Středního Povltaví, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 11, 1970

101. Zdeněk Boháč, Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 10, 1969

102. J. Dobiáš, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927

103. Zdeněk Boháč, Postup osídlení středního Povltaví podle stáří církevních staveb, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968

104. Antonín Hejna, Archeologický výzkum na Chvojně u Benešova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968 a také České dějiny I, 5

105. A. Hejna, K situační a stavební formaci feudálního sídla v Evropě, PA LVI, 1965

106. Stanislav Kofroň, Ornament na roubených stavbách, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 9, 1968

107. Jiří Tywoniak, Boje za stará práva na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 6, 1965

108. Rudolf Turek, Václavické enkolpion, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 5, 1964

109. Dalibor Lounek, Dvojí osídlení ve Václavicích?, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 4, 1962

110. Miroslav Balata, Z historie Benešovských škol, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959

111. Jiří Tywoniak, Z dějin zemědělského průmyslu na Podblanicku, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959

112. Jiří Tywoniak, Objev kostrového pohřebiště v Brodcích nad Sázavou, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 3, 1959

113. Dobroslava Menclová, České hrady, díl I. a II. Odeon, Praha, 1972

114. Josef Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Nakladatelství Lidové noviny 1997

115. A. Hejna, Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 1983

116. T. Durdil, Encyklopedie českých hradů, Praha, 1995

117.  Josef Žemlička, Počátky Čech královských (1198-1253), Proměna státu a společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002

118.  Karel Kuča, ing. Arch., České, moravské a slezské zvonice, LIBRi, Praha 1995

119. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I., LIBRI, Praha, 2000

120.  Tomáš Durdil, Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Academia, Praha, 1998

121. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II, ….Benešovsko…, LIBRI, Praha, 2000

122. 100 let dobrovolné požární ochrany, vydal ČSPO, Praha 1964

123. Jiří Mařík a členové komise historie při OSH SHČMS, Hasičská kronika okresu Benešov, vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov, Sedlčany, 1999

124.  J. V. Šimák, České dějiny – Středověká kolonizace v zemích českých, Praha, Jan Laichter, 1938

125. Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách – Jejich vznik, původní význam a změny, Praha, Československá akademie věd, 1957

126. Soňa Straková, Život ve vesnici Úročnice, Absolventská práce, vyšší odborná škola publicistiky, Úročnice, 2007

127. Jan Šunda (Šíma), František Novotný, Jaroslav Víšek, Pamětní kniha obce Václavice 1912 – 1975, Václavice, 1975

128. Jaroslav Víšek, Kronika obec Václavice okres Benešov 1976 – 1985, Václavice, 1976

129. Václavice 1904 – 1931, Školní kronika obecní školy Václavické, Václavice, 1931

130. Antonín Pinkas, Rychta Václavická, 1908

131. Soňa Straková,Úročnici lemují válečné bunkry, Mladá fronta Dnes, 12. 9. 2003, ročník XIV, č. 214, s. 03

132. Vyprávění pamětníků – Otto Stojánek, Marie Velíšková, Miloslav Vnouček, Jan Havelka, Josef Hubínek, Alena Kohoutová

133. Registr ekonomických subjektů - http://dw.czso.cz/rswj/

134. Ida Rystonová, Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů. Academia, Praha 2007

135. Jan Sommer, Martin Čechura, Praha, Plzeň, 1996-2007

136. Antonín Pinkas, Rychta Ouročnická, 1908

137. Dvořák Miroslav, Mareš Pavel, Povolný Daniel, Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na Benešovsku III (na území někdejšího soudního okresu Neveklov), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 42, 2002

138. Povolný Daniel, Dvořák Miroslav, pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov II (na území někdejšího soudního okresu Benešov), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 39, 1999

139. Povolný Daniel, Mareš Pavel, Pomníky a pamětní desky obětem první světové války na okrese Benešov, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 38, 1998

140. Nusek Jindřich, Svoboda Jan a kolektiv, Příběh kapliček, Drobné sakrální stavby na Podblanicku, Vlastivědný časopis pod Blaníkem, roč. V (XXVII), Benešov, 2001

141. Květ R., Základy nauky o starých stezkách, Moravské zemské muzeum, Brno 2000

142. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatel ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno, Federální výbor pro životní prostředí, Praha 1992

143. Procházková Eva, Benešov, Zmizelé Čechy, Paseka, Praha – Litomyšl, 2005

144. Urbář z roku 1601, SOA Praha, pobočka Benešov, Vs Komorní Hrádek i. č. 1

145. SÚA (NA) Praha, Josefinský katastr, Berounsko, 26/I, II

146. Katalog k výstavě, Československé legie v Rusku 1914-1920, Praha 2008

147. David P., Soukup V., Velká turistická encyklopedie Středočeský kraj, Euromedia Group k.s., Knižní klub, Praha 2007

148. Národní archiv, Archiv České Koruny, edice faksimilií V/1,2, Praha 2007

149. Šimek T.,  Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226 – 1620, Katalog, Praha 2008

150.  Podlaha Antonín, Dr., Posvátná místa království českého, Dějiny a popsání - chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a náboženství v království Českém, Řada první – Arcidiecese pražská, Díl I, Praha 1907

151. Synek Jaroslav, RNDr., Ottova obrazová encyklopedie, Česká republika, Ottovo nakladatelství, Praha 2005, 2008

152. Šimák, Zpovědní seznamy

153. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopišťská rebelie roku 1775, 1985

154. Hertl, Jan, Charvát, Jaroslav, Podblanicko proti okupantům, 1966

155. Tywoniak, Jiří, PhDr., Benešov na počátku 18. století, 1992

156. Tywoniak, Jiří, PhDr., Historické památky okresu Benešov – II, 1989

157. Tywoniak, Jiří, PhDr., Léta okupace na Benešovsku I. (1939 – 1942), 1987

158. Tywoniak, Jiří, PhDr., Historické památky okresu Benešov, 1985

159. Tywoniak, Jiří, PhDr., Benešov a Konopiště v minulosti, 1992

160. Pánek, Jaroslav, Jiří Tywoniak (1919 – 1995), 1997

161. Petráň, Josef, a kolektiv, Benešovsko – Podblanicko, 1985

162. Štěpánová, Irena, Lidový oděv na Benešovsku, 1986

163. Okres Benešov, 2000

164. Tywoniaková, Anna, Podblanická čítanka, 1990

165. Tywoniak, Jiří, PhDr., Konopiště, zámek a okolí, 1984

166. Chvojka, Jiří, Benešovsko na starých pohlednicích, 2000

167. Benešov, 1998

168. Podblanicko, 1990

169. Jitka Anderlová, Region Benešov, Města a obce

170. Podblanicko, Nástin přírodního rázu a kulturního života vltavsko-posázavského kraje, 1940

171. PhDr. Eva Procházková, Benešov, Města ČSSR, 1988

172. Týnec nad Sázavou, K historickým kořenům města, 2006

173. Rychta Ouročenská, Antonín Pinkas

174. Příběh kapliček, Drobné sakrální stavby na Podblanicku, Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kolektiv

175. Dějiny zemí koruny české I., od příchodu Slovanů do roku 1740, Praha 1992

176. Dějiny zemí koruny české II., od nástupu osvícenství po naší dobu, Praha 1992

177. Dr. Karel Doskočil, Berní rula 2, Popis Čech r. 1654, Souhrnný index obcí k berní rule, Praha 1953

178. Josef Petráň, Příběh Ouběnic v Podblanické krajině (do roku 1918)

179. Jan Hertl, Kronika Drahoňovská, 2006

180. Slovník českých dějin, Libor Vykoupil, Brno, 2000

181. Ostředek, 1356 – 2006, Obec Ostředek, 2006

182. Eva procházková, Benešov, Zmizelé Čechy, , Paseka, Praha – Litomyšl, 2005

183.  Bořivoj Indra, Tajemství paravánu následníka trůnu, Neznámá sbírka pohlednic arcivévody Františka Ferdinanda z let 1896-1904, Havran, Praha, 2004

184.  Jan Bumba, České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, Praha, 2007

185. Jiří Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, Praha 2000

186. Ladislav Černý, Erich Einhorn, Hrady a zámky v srdci Čech, Orbis, Praha, 1968

187. Dobroslava Manclová, České hrady, díl první, Odeon SKLU, Praha, 1972

188. Dobroslava Manclová, České hrady, díl druhý, Odeon SKLU, Praha, 1972

189. Josef Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Nakladatelství Lidové noviny 1997

190. A. Hejna, Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 1983

191. T. Durdil, Encyklopedie českých hradů, Praha, 1995

192. Josef Žemlička, Počátky Čech královských (1198-1253), Proměna státu a společnosti, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002

193.  Karel Kuča, ing. Arch., České, moravské a slezské zvonice, LIBRi, Praha 1995

194. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I., LIBRI, Praha, 2000

195. Tomáš Durdil, Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Academia, Praha, 1998

196. Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II, ….Benešovsko…, LIBRI, Praha,

197.  Soňa Straková, Život ve vesnici Úročnice, Absolventská práce, Vyšší odborná škola publicistiky, Úročnice, 2007

198. Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš, Dějiny správy v Českých zemích od počátku státu po současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007

199.  100. let sboru dobrovolných hasičů Bukovany, 1895 – 1995

200.  65. let pomoci naším spoluobčanům, Hasičský sbor v Benešově u Prahy, 1947

201. Haasová – Jelínková Marie, PhDr., Berní rula 18 Kraj Kouřimský Díl. I, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1952

202. Lisá Eva PhDr., Berní rula 31 Kraj Vltavský, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1951

203. Muzeum okresu Benešov ve Vlašimi 1995, Krajina Podblanická, Výbor ze sběru Františka Půlpána k Národopisné výstavě českoslovanské 1895, Vlašim, 1995

204. Muzejní expozice Benešovska, Váňová Libuše, Vydavatelství LUH pro Muzeum Benešov, Praha

205. Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 4, 2006

206. Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 2, 2007

207. Tywoniak J., Ochotnické divadlo na Podblanicku XVI., Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 1, 2008

208. Filípková Mlada, Sonderlager v Bystřici (2), Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 4, 2007

209. Šolle Miloš, od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu, nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1996

210. Dvořák Jan, Protiletadlové rakety v okrese Benešov, Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 4, 2006

211. Pešout Pavel, Další památné stromy vyhlášeny, Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 4, 2006

212. Preislerová Ivana, Cesta z Vlašimi do Prahy v 19. století, Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 2, 2007

213. Renner Erich, Sběrné středisko Lešany 1945-1948 (1), Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 2, 2007

214. Pešout Pavel, Ocenění Blanický rytíř uděleno podeváté, Pod Blaníkem, Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví, vydává Podblanické centrum ČSOP a Muzeum Podblanicka, č. 2, 2007

215.  Úlovec Jiří, Hrad a zámek Líšno, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 44-47, 2007

216. Bartůšek Václav, počátky piaristického školního divadla v Benešově před třemi stoletími, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 44-47, 2007

217. Sedláková Monika, Pobočka koncentračního tábora Flossenbürg ve vystěhovaných Vrchotových Janovicích, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, č. 44-47, 2007

218. Lašťovička Jaroslav, Nedvorští z Březí, Vyprávění o časech minulých, Vlastivědný časopis Pod Blaníkem, 8. samostatná příloha, 2003

219. Pouzar Jaroslav, Podblanickou minulostí, díl II., Kapitoly z historie Vlašimska na 300 obrázcích, Praha, 2004

220. Krajské ústředí osvětových sborů v Benešově, Podblanicko, Nástin přírodního a kulturního života vltavsko-posázavského kraje, Benešov, 1940

221. www.encyklopedie.ckrumlov.cz

222. www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha

223. www.libri.cz/databaze

224. Marečková Marie, Příručka praktické genealogie, Jak sestavit rodokmen, Paseka, Praha – Litomyšl, 2004

225. Robek Antonín, Lidé bez domova, Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze, Praha, 1980

226. Berrová Petra, Mgr., PhD., Nahlédnutí do církevních matrik, časopis Veřejná správa, č. 8/2009

227. Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha, 2009

228. Trampler’s R.,Mittelschul-atlas, Grosse Ausgabe, vierte Auflage, Wien, Druck und Verlag der K.K.Hof-und Staatsdruckerei

229. David Petr, Soukup Vladimír, Velká turistická encyklopedie, Středočeský kraj, Knižní klub, 2007

230. www. Varhany.net

231. www. Pivety.com

232. www. Kpufo.cz

233. www. Alois-saamann.wz.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář