Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válečná a poválečná historie obyvatel rodinného domu č.p. 9 v Úročnici.

4. 10. 2008

Válečná a poválečná historie obyvatel rodinného domu č.p. 9 v Úročnici.

V letech 1939 -1943 (a dříve) vlastnili usedlost č.p. 9 v Úročnici a s ní související pozemkové parcely číslo katastrální 58 stavební parcela, 1266/1 a 1266/2 zahrada, 1323 role, 1136 pastva, 1137 a 1533 role manželé Václav a Anežka Vnoučkovi.

V souvislost s vybudováním cvičiště zbraní SS (neboli výcvikový prostor zbraní SS, Waffen SS) v blízkosti Prahy (bylo definitivně rozhodnuto v Himmlerově štábu v létě 1941, název cvičiště „SS Truppenübungsplatz Beneschau) dal dne 14. března 1942 okresní hejtman v Benešově v příslušných obcích týkajících se I. zóny vyvěsit vyhlášku, která nařizovala jejich vyklizení do 15.9.1942 a týkajících se II. zóny do 1. dubna 1943 (Okupanti vystěhované území Benešovska a Sedlčanska nazývali, po skončení II. fáze v říjnu 1943, „SS – Truppenübungsplatz Böhmen“).

Stěhování zóny II. a do 1. dubna 1943, zóny II. b do 15.5.1942 (17 obcí ze soudního okresu Neveklov, z nejbližších obcí pak Chrášťany a Krusičany a 13 obcí ze soudního okresu Benešov, včetně Úročnice a z nejbližších obcí Buková Lhota, Bukovany, Chlistov, Pecerady, Václavice, Vidlákova Lhota a Zbožnice) se dotklo i obyvatel usedlosti č.p. 9. Tito si pak našli náhradní ubytování během roku 1943 v Peceradech v č.p. 27. (Ačkoli byla část obce Pecerad vystěhována, stěhovaly se do opuštěných domů obyvatelé jiných vystěhovávaných obcí.)

Podle vyvlastňovacího výměru G.Z. (č.j.) Auro.83/Id3 ze dne 11. února 1943 Usnesením č.j. Auro.83/Lüsch./-Je. (Č.d.2032/43) ze dne 26. září 1943 Okresní soud v Benešově povolil v pozemkové knize pro katastrální území Úročnice vklad vlastnického práva pro „Das Deutsche Reich vertrelen durch den Reichführer-SS und Chef der deutsches Polizei (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt) ein verleibt). Současně ve složce číslo 83 jako složce hlavní vymazal zástavní právo podle kvitancí ze dne 8.4.1943 a výmazného prohlášení ze dne 10.2.1943 pro Okresní záložnu hospodářskou v Benešově ve výši 1 800,- K a 6 500,- K a provedl výmaz výměnku pro Anastázii Kočovou a Josefa Kočího. Současně to samé vymazal ze složky vedlejší číslo 393. Nabyvatel Das Deutsche Reich vyplatil 100 250,- K zcizitelům Václavu a Anežce Vnoučkové, Aurotschnitz Nr. 9. Dokument za správnost vyhotovení potvrdil dne 28. září 1943 František Mareš, aktuárský tajemník.

ObrazekObrazek

 

 

Usnesení Okresního soudu v Benešově č.j. Auro.83/Lüsch./-je. ze dne 26.9.1943 o vkladu vlastnického práva pro Das Deutsches Reich k nemovitostem ve vlastnictví manželů Vnoučkových, Úročnice č.p. 9.

Před podepsanými svědky SS-Ustuf. Bittner und SS-Oscha. Rieder učinili v Benešově dne 14. července 1944 Leiter der SS-Standortverwaltung SS-Tr. Ueb. Pl. „Böhmen“ SS-Sturmbannführer Fiedler (pronajímatel) a Václav Vnouček, Pecerady č.p. 27 (nájemce) prohlášení o nájmu bytu č. I v domě č.p. 27 v přízemí v Peceradech.

 

Předmětem nájmu byl byt č. I (ve štítě domu) sestávající z 1 kuchyně, 1 pokoje, ½ předsíně, ½ spíže, 1 záchodu, 1 sklepa, ½ půdy, 1 kůlny ,1 stodoly, ½ chléva, ½ chlívku a ½ zahrady. Do bytu se stěhovalo 6 osob, manželé Vnoučkovi, jejich dvě děti a rodiče paní Anežky, manželé Kočovi. S sebou mohli vzít též dvě krávy a jednu kozu. Byt č. II užívala rodina p. Řeháka, která se sem přestěhovala taktéž z Úročnice č. 17.

Když se nedlouho po vystěhování p. Vnouček pokusil z Úročnice odvézt slámu pro krávy, byl chycen německou hlídkou a málem zastřelen za krádež.

 

Nájemní poměr byl na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a začínal zpětně dnem 1. ledna 1944. Současně si pronajímatel vyhradil právo okamžitého zrušení nájemního poměru z důležitých výpovědních důvodů, obzvláště vyžadují-li to zájmy vojenské. Současně nájem končil ukončením služebního poměru nájemcova v Benešově nebo v obvodu vojenského cvičiště – SS-Tr. Ueb. Pl. „Böhmen“.

Nájemné činilo se všemi poplatky a dávkami dle výměru Okresního úřadu v Benešově (ze dne 24.6.1944 č.j. 11416/44) ročně 126,- RM (říšských marek) a platilo se  čtvrtletně a činilo 31,50 RM. Navíc bylo ihned zpětně splatné nájemné za dobu od 1. ledna 1944 do 30. září 1944 v částce 94,50 RM. Osvětlení, otop a spotřebu vody platil nájemce ze svého.

Součástí smlouvy byl závazek nájemce zároveň zaplatiti pronajímateli za užívání dřívějšího bytu v Úročnici č.p. 9 v době od 1. dubna 1943 do 31. prosince 1943 celkem 54,- RM. Z této částky si mohl nájemce srazit paušální nájem ve výši 7,80 RM dříve zaplacený. Platilo se na konto č. 82 SS-Standortverwaltung SS-Tr. Ueb. Pl. Böhmen u Městské spořitelny v Benešově nebo na šekové konto č. 98651 u Poštovní spořitelny v Praze.

Nájemce se musel zavázat, že bude nájemní prostory a k nim patřící zařízení užívat šetrně. Podnájemníky směl přijímat jen se souhlasem pronajímatele. K nájemcově tíži připadlo i čištění najatých místností a udržování osvětlovacích těles. Musel oznamovat škody vzniklé v najatých prostorách a ručil za škody vzniklé pronajímateli, které po nastěhování způsobil zaviněně nebo z nedbalosti sám, příslušníci domácnosti a vůbec jeho lidé domácí, jakož i jím objednaní řemeslníci apod. Bez souhlasu pak nesměl provádět žádné stavební změny.  

Tímto „Pamětním zápisem“ bylo legalizováno pro rodinu p. Václava Vnoučka náhradní ubytování za vystěhování z obce Úročnice z domu č.p. 9.

Obrazek

Obrazek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

Obrazek

 

Opis. – Abschrift. „Pamětního zápisu“ o pronájmu bytu č. I v Peceradech č.p. 27 manželům Vnoučkovým z Úročnice č.p. 9.

V květnu 1945 se manželé Vnoučkovi vrátili z Pecerad se svými dvěma dětmi a rodiči zpět do Úročnice č.p. 9.

Dne 10. ledna 1947 vydal Zemský národní výbor v Praze pod č.j. IV-2a-1096/6-1946 Výměr o stavební obnově obce Úročnice, okres Benešov“. V tomto výměru bylo konstatováno, že obyvatelé obce Úročnice, politický okres Benešov, byli za okupantů nuceně z obce vystěhováni a jejich majetek byl vyvlastněn ve prospěch bývalé německé říše. Opuštěná stavení byla zničena drancováním a střelbou německých jednotek. Zemský národní výbor proto vyhlásil v Úředním listě č. 150, částka 116 ze dne 4. července 1946, že pro obec Úročnice, okres Benešov platí ustanovení zákona o stavební obnově ze dne 12. dubna 1946 č. 86/1946 Sb.

Při informativním řízení konaném VIII. Zemskou komisí pro stavební obnovu dne 24. října 1946 v obci zjištěno, že byly zničeny objekty č.p. 19 a 59, velmi těžce poškozena regulace místního potoka a těžce poškozeny objekty č.p. 7, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 9, č.p. 17, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 48 a č.p. 16. Bylo celkem ztraceno 3 jednotky bytové a 17 jednotek zemědělských. Současně byl pro obec pořízen určovací plán pro stavební obnovu obce, protože obec neměla platný regulační plán.

Na místním šetření, kterého se zúčastnili zástupci Zemského národního výboru, experta pro zemědělsko-technické plánování a zájemníků. Vlastníkům dotčených stavebních objektů byla dána možnost, aby se vyjádřili k navrhovaným úpravám. Všichni je přijali.

U objektu č.p. 9 bylo uvedeno: Spoludržiteli objektu č.p. 9 jsou Václav a Anežka Vnoučkovi. Obnovou zničeného vepřince bude získána 1 zemědělská jednotka.

Obnova obce (tedy i č.p. 9) byla vedena jako jedna stavební akce podle § 11 zákona č. 86/1946 Sb. o stavební obnově. Regulační stavební čáry byly uvedeny v určovacím plánu výstavby obce. Sedlové střechy musely být kryty pálenými taškami a přízemí muselo mít podlahu min. 45 cm nad nejvyšším bodem terénu v obvodu budovy. Zmocněncem pro obnovu objektů jmenoval Zemský národní výbor p. Františka Štrumla, mistra zednického v Týnci nad Sázavou, č.p. 159, telefon č. 512 a jako náhradníka p. Františka Jiráka v Úročnici č.p. 53.

Podle odhadu předpokládal Zemský národní výbor, že pro stavby ve výše uvedeném výměru uvedené bude zapotřebí 200 000 kusů cihel, 250 m3 vápna, 50 000 kusů tašek a 80 m3 dřeva. Jako pravděpodobná potřeba pracovních sil přicházelo v úvahu 10 pracovních sil po dobu 6 měsíců. Schválené náčrty určovacího plánu byly Místním národním výborem v Benešově veřejně vyloženy. Výměr vydal referent Zemského národního výboru p. Ing. R. Brázda. Obnovu poškozených objektů a výstavbu nového objektu provedl p. Václav Vnouček vlastními silami za pomoci rodinných příslušníků. Jako zajímavost lze uvést, že v celém objektu byly spáleny veškeré dřevěné konstrukce a zařízení mimo nosných částí krovů a podbití stropních konstrukcí, ale i ty byly na několika místech poškozeny tím, jak němečtí vojáci stropy propadli, když likvidovali dřevěné záklopy stropů. Studna pak byla plná německých zbraní a nábojů včetně granátů. Její čištění bylo též provedeno majitelem domu a nalezené zbraně a náboje (mimo granátů) byly zakopány u plotu v severní části pozemku (zde se občas při zemních pracích daly nábojnice nalézt i v nedávném období).

Obrazek Obrazek

 

 

 Obrazek


 

 

 

 

 

 

 


OPIS - Výměr o stavební obnově obce Úročnice č.j. IV-2a-1096/6-1946 ze dne 10.1.1947.

Teprve 10. února 1948 povolil Okresní soud v Benešově v pozemkové knize pro katastrální území Úročnice ve vložce číslo 83.393 a 457 změnu zápisu ve vlastnictví nemovitostí z Deutsches Reich na manžele Vnoučkovi z Úročnice č.p. 9.

Jednalo se o zrušení neplatného zápisu vkladu vlastnického práva pro Deutsches Reich ve vložce číslo 457. Z této vložky byly odepsány nemovitosti čkat. 58 stavební parcela usedlost č.p. 9 a pp. čkat. 1266/1, 1266/2 zahrada a 1323 role a připsaly se do původní, znovu otevřené, vložky číslo 83 p. k. k. ú. Úročnice. Vlastnictví z Deutsches Reich se přepsalo na manžela Václava a Anežku Vnoučkovi každému na polovici. Současně byl opět na listu vlastnictví obnoven vklad výměnku pro Josefa a Anastázii Kočí, rodičů Anežky Vnoučkové, rozené Kočové. Nad rámec původních zápisů byl ve vložce č. 83 a 393 p. k. k. ú. Úročnice vložen a poznamenán zákaz zcizení a zatížení nemovitostí bez svolení Fondu národní obnovy v Praze.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení Okresního soudu v Benešově Č.d.183/48 ze dne 10. 2. 1948 o změně zápisu práva vlastnického z Deutsches Reich na manžele Vnoučkovi, Úročnice č.p. 9.

Dne 4. listopadu 1948 byl sepsán v Úročnici mezi zástupcem Okresního úřadu Benešov a Fondu národní obnovy p. soudním kontrolorem j. Vackem, k restituci oprávněných p. Vnoučkem Václavem a pí. Anežkou Vnoučkovou a za Místní národní výbor p.starostou  L. S. Štěpánem „Zápis o mimosoudní dohodě o majetkoprávním vypořádání nároků dle §§ 6 a 7 zákona č. 128/1946 Sb., ve znění zákona č. 79/1948 Sb.“. Dohoda byla schválena předsedou (místopředsedou Fondu národního majetku v.z. Dr. Czivišem dne 21. března 1949.

Tato mimosoudní dohoda byla zpracována po sdělení výsledků zjištěných odškodňovacích nároků a vyplacených náhrad za vrácený majetek a byla uzavřena mezi Fondem národního majetku a manželi Vnoučkovými. Hrubý nárok Fondu národního majetku na vrácení (výkupní cena, úroky, náklady na novou úrodu, zhodnocení okupanty apod.) byl  propočten na 101 323,90 Kč. Nároky oprávněných na srážku podle znalců byl stanoven na 28 731,- Kč, tj. zbylo ve prospěch Fondu 72 592,90 Kč. Po odpočtu vlastníkem (i výměnkářem) vrácených hotově 70 000,- Kčs a vrácení Pozemkovému úřadu 3 440,- Kč, vznikl přeplatek ve prospěch oprávněného ve výši 847,10 Kč. Tento přeplatek byl vrácen na vázaný účet oprávněných u Okresní hospodářské záložny v Benešově.

Teprve tímto dokumentem byl ve vlastnickém listu oprávněných č. 83 a 393 pozemkové knihy katastrálního území úročnice vymazán (výše uvedený) vklad, resp. poznámka, zcizení a zatížení nemovitostí ve prospěch čsl. Státu (Fondu) z titulu zadržené výkupní ceny.

ObrazekObrazek

 

 

 

Opis. – Zápis o mimosoudní dohodě čj. ZR-4546/49-Úroč 83 ze dne 4.11.1948 (schválený dne 21.3.1949) týkající  se nároku Fondu národního majetku za vrácené nemovitosti manželům Vnoučkovým, Úročnice č.p. 9.

Konečná obnova všech nemovitostí včetně výstavby nového hospodářského objektu byla dokončena v roce 1949. Jednalo se o zpevnění střešních konstrukcí, opravu podbití stropů a nových omítek, nové dřevěné záklopy stropů, vyčištění studny, zasypání zákopů na zahradě a vybudování nového dřevěného oplocení.

Z vyprávění pamětníků, resp. osob které měli možnost se do Němci obsazené obce podívat, lze uvést, že usedlost č.p. 9 sloužila pro ubytování důstojníků německého jezdeckého útvaru včetně jejich koní a sousední nemovitost č.p. 29 pro ubytování řadových vojáků, kteří mimo jiné cvičili v zákopech na zahradě u usedlosti č.p. 9.

Z této doby je známa historka (vypráví ji p. Miloslav Vnouček, syn majitelů usedlosti) jak koza patřící majitelům usedlosti č.p. 9 okousala papírovou učební pomůcku jednoho německého vojáka ubytovaného v domě č.p. 29, jenž ji zapomněl na okraji zákopu na zahradě u usedlosti č.p. 9 (usedlost č.p. 29 byla vystěhována před usedlostí č.p. 9). Tento voják pak byl veřejně zbit svým nadřízeným důstojníkem za špatnou péči o německý majetek.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář