Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 24 (3. doplněk) - rok 1999 až 2012

17. 12. 2012

1999

 

            Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Úročnici: starosta Václav Havelka (č. p. 38), náměstek starosty Jaroslav Kohout, velitel Miroslav Horák, Strojník Oto Stojánek (č. p. 22), referent prevence Miroslav Potěšil, jednatel Jan Havelka st. (č. p. 4), hospodář ing. Josef Velíšek (č. p. 75), kronikář Václav Vnouček st. (č. p. 8), referent materiálně technického zabezpečení Ladislav Kolář ml., člen výboru Jiří Lacina, revizor Jaroslav Kůt. Celkový počet členů 67, z toho 6 žen.

            Základní údaje z Územně identifikačního registru: Katastrální území Úročnice, kód KÚ 65129 0, výměra 663,37 ha, obec Benešov, okres Benešov.

            V obci Úročnice proběhl dne 29. 1. hasičský ples (hudba Josefa Sedlana) a dne 16. 10. posvícenská zábava (hudba Jiřího Procházky). Hasiči se zúčastnili pohřbu p. Jaroslava Fulína a p. Ladislava Koláře. Hasičský sbor měl 65 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč).

            V TJ Úročnice bylo založeno další fotbalové družstvo - mužů B. 126)

Dne 30. 6. vznikl svazek obcí malé Posázaví, patří do něj i obec Nespeky a Poříčí nad Sázavou.

Dne 1. 10. zahájila v Benešově činnost Galerie Palma v tyršově ulici č. 2070, činnost zahájila výstavou fotografií Petra Kouteckého o Nepálu.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii mladší žákyně skončila Nikola Straková z Benešova na 3. místě.

V Benešově byl dne 26. 10. ve Villaniho ulici postaven č. p. 2130 zprovozněn objekt „Domov seniorů“ (Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců), projektoval architekt Línek a Sezemský a architektka Dubská.

Dne 30. 10. S e v Šímově síni v Benešově konala vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Cidlinského (k jeho 65. výročí jeho narození).

Ve Středním odborném učilišti obchodním v Husově ulici v Benešově byl otevřen učební obor kadeřník/kadeřnice a kosmetička.

V Benešově zemřel fotograf Benešovska Jiří Danihelovský (*1910).

V Bukovanech byla zahájena plošná plynofikace obce, proběhla I. etapa ve staré části obce.

V Bukovanech u Příbrami proběhl sraz obcí Bukovany.

V tomto roce byl poprvé udělen titul „Blanický rytíř“, mimo jiné ocenění „Blanický rytíř in memoriam“ obdržel i Jiří Tywoniak (* 30. 3. 1919 v Lounech, † 31. 7. 1995v Benešově, roku 1930 se s rodinou přestěhoval do Benešova). Titul získal za celoživotní dílo, zejména za jeho rozsáhlou celoživotní práci historika a archiváře, za významnou organizační, osvětovou, výchovnou a bohatou publikační činnost.

 

Konec 90. let

 

            K objektu České spořitelny ve Vnoučkově ulici byla realizována přístavba dle projektu arch. J. Pleskota. Přístavba vyřešila problém různorodého stylu dvou sousedních objektů – vysoké strohé pojišťovny a nižšího dekorativního novorenesančního domu.

            Z tohoto období je Domov důchodců Pod Karlovem, areál se sestává ze tří expresívních, diagonálně situovaných barevně odlišených objektů, v objektu je veřejná kavárna, v okolí vzniká park. Projektoval arch. Jan Línek a Věra Dubská, projekt byl oceněn v soutěži Grand prix Obce architektů.

            Výše uvedení projektanti také projektovali víceúčelový dům Pod Karlovem v sousedství Domova důchodců Pod Karlovem.

 

Počátek nového tisíciletí

 

            Z tohoto období pochází budova Lékárny Na Bezděkově, projektoval arch. prof. Ladislav Lábus, objekt je charakteristický vyabstrahovanou sloupovou formou.

            Podle projektu arch. prof. Lábuse byl rekonstruován obytný dům Na Karlově, původní objekt byl z roku 1854.

 

2000

 

Benešov byl začleněn do Vyššího územního správního celku Středočeský kraj se sídlem Praha (VÚSC kraj Středočeský).

Na hradu Zbořený Kostelec působí občanské sdružení Řád rytířů bílého kříže.

V tomto roce byl založen mikroregion Týnecko, jeho součástí jsou obce Bukovany, Krhanice, Pecerady, Netvořice, Chleby, Chářovice, Chrášťany a Václavice.

V Benešově byl založen sportovní klub SK Florbal Benešov a divadelní spolek Svatopluk pod vedením P. Němce.

V obci Úročnice se konal dne 22. 1. hasičský ples (hudba Vladimíra Korece), dále dne 4. 3. dětský karneval a dne 8. 10. posvícenská zábava (hudba Jana Krejzara). Hasiči se zúčastnili dne 3. 6. soutěže v Peceradech. Hasiči Úročnice se zúčastnili pohřbu p. Františka Jiráka. Hasičský sbor měl 65 členů (členské příspěvky byly ve výši 50 Kč). Dne 7. 3. vznikl v obci Úročnice Autoklub Přátel jedné stopy, IČO 70828636, sídlo Úročnice č. p. 57. Právní forma Sdružení (svazek, spolek, společnost, klub, aj.), činnost – Činnost sportovních klubů, ostatní sportovní činnosti. 133)

V červnu byl v Benešově v ulici Pod Lihovarem zprovozněn nový areál Státního oblastního archivu a Hasičského záchranného sboru a v budově Polikliniky nová městská knihovna.

Dne 18. 1. proběhlo ve Voticích ustavující jednání Mikroregionu Džbány, sdružení obcí Voticka a Bystřicka, jehož součástí jsou i Tvoršovice, Jarkovice, Hůrka, Jírovice a Semovice.

Dne 18. 1 se v Benešově uskutečnila první akce nově založeného Dámského klubu.

V Benešově byl zprovozněn bezdrátový rozhlas s pokrytím celého území města.

Zámek Konopiště byl v dubnu prohlášen Národní kulturní památkou (10 ve Středních Čechách).

Dne 6. 5. se do benešovských kasáren vrátil z vojenské mise v Bosně 4. Mechanizovaný prapor.

Ve dnech 3. 5. až 21. 6. uspořádaly 3 benešovské církve v předsálí obřadní síně městského úřadu výstavu „Ručně psaná bible“. Rabínu Rudolfu Blánovi, učiteli náboženství, a devíti studentům gymnázia (Gustav Dub, Milan Frank, Jaroslav Friedman, Josef Kollinský, Jiřina Fürthová, Zdeněk Herz, Hana Herschmannová, Jiří Kraus, Adéla Picková), kteří byli zavražděni během okupace.

V budově Gymnázia Benešov byla v rámci vzpomínkových pietních obřadů na utrpení židovských občanů Benešova odhalena dne 5. 5. pamětní deska (na památku rabína R. Blány a studentů gymnázia).

Dne 22. 6. přešla štábní budova benešovských pražských kasáren z majetku státu do majetku města, bude rekonstruována na byty.

Dne 23. 6. se dožila paní Anna Neterdová jako první obyvatelka obce Bukovany 100. let.

V Benešově byla provedena parková úprava vnitrobloku v Tyršově ulici. Projektoval ji ateliér Kosa Zlín (Ing. Tuzarová) a sadovou úpravu řídil Ing. Schuch z Kostelce nad Černými lesy.

Dne 27. 6. byla v Benešově slavnostně otevřena novostavba/areál Státního okresního archivu a výjezdové jednotky hasičského záchranného sboru v ulici Pod Lihovarem. Budova archivu má pět podlaží a budova hasičů je dvoupodlažní. Projektovala je kancelář IPROS (Ing. Pecka a Ing. Reinhardt). Za 15 měsíců ji postavila firma Sládek a.s. Na investici se podílely okres Benešov, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí a město Benešov.

Na jaře vznikl v divadelní soubor „Divadelní spolek Svatopluk“, o. s. Benešov („Svaťáci“), který navázal na činnost souboru stejného jména (lidově řečeno „Svaťák“), jenž ukončil činnost v roce 1970.

V Růžové zahradě u zámku Konopiště byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce zámeckých skleníků.

Koncem července byla v Benešově obnovena činnost Jednoty československé obce legionářské (ČsOL).

Od srpna do listopadu 2000 byla komplexně zrekonstruována Vnoučkova ulice, byl opraven rozvod vody, plynu a kanalizace. Dílo projektoval Vodomont Benešov a realizovaly firmy VHS s.r.o. a P. Šach.

Od 1. 9. zahájila (byla ukončena rekonstrukce) Benešovská knihovna provoz v nových prostorách v budově polikliniky. Přestropením bývalého zasedacího sálu vznikla půjčovna pro dospělé čtenáře, studovna a čítárna, nové informační centrum (projektovali- projekt - doc. akad. architekt J. Kadlec, arch. M. Kadlecová, projektovou dokumentaci – H-Projekt, ing. J. Hlavnička). Stavbu realizovala firma Sládek a.s. 

            Úpravou domu č. p. 740 v Husově ulici (dříve okresní ředitelství Policie ČR) město Benešov získalo 8 bytů.

Dne 8. 9. byla v Benešově otevřena „nízkoprahová klubovna D“ určená 10 – 15letým.

V listopadu v Benešově začalo stěhování do nového Domova důchodců ve Villaniho ulici. Hodnota stavby 100 mil. Kč, ředitel J. Stojánek.

V listopadu bylo otevřeno hřiště v Hráského ulici. Má umělý trávník, desku na stolní tenis a lezeckou stěnu. Postavila ho firma Sport Technik Bohemia.

Na křižovatce u nemocnice byla otevřena kruhová křižovatka. Stavbu provedla

firma BES s.r.o.

Dne 12. 11. vykonal kardinál M. Vlk pastorační návštěvu v benešovské farnosti a sloužil mši v kostele sv. Mikuláše.

Dne 20. 11. začal v Benešově vysílat regionální televizní zpravodaj okresu Benešov.

Dne 30. 10. Město Benešov udělilo čestné občanství PhDr. Jiřímu Tywoniakovi (im memoriam) a JUDr. Josefu Drábovi (plk. v záloze, přezdívka „Pius“, ruský legionář).

V Bukovanech proběhla II. etapa plynofikace obce, byla dokončena rekonstrukce vodní nádrže pod obcí a došlo k obnovení zásobování obce pitnou vodou z vlastních studní vodárenského zdroje Pecerady – Bukovany.

V Bukovanech proběhlo II. kolo setkání obcí Bukovany.

V Bukovanech byla postavena nová budova klubovny TJ Sokol. Zastupitelstvo obce Bukovany odsouhlasilo vstup obce do dobrovolného sdružení obcí Týnecko. Obec Bukovany koupila od firmy Metaz a.s. Týnec nad Sázavou objekt bývalé mateřské školky.

Ocenění Blanický rytíř za celoživotní dílo, zejména za osvětovou, výchovnou a publikační činnost, kterou významně přispěl k poznávání a ochraně historie svého okolí a zvláště za zásluhy na vybudování Muzea v Týnci nad Sázavou získal v tomto roce Václav Stejskal (* 20. 10. 1918, † 20. 9. 2000). Oceněný patřil v roce 1955 k zakládajícím členům vlastivědného kroužku v Týnci nad Sázavou. Měl největší zásluhu na vybudování Městského muzea a jeho otevření v roce 1959. Dokázal kolem sebe shromáždit skupinu obětavých lidí, kteří sesbírali nepřeberné množství písemností, předmětů a vzpomínek od občanů Týnecka.

 

2001

 

Město Benešov mělo 15 425 obyvatel a včetně osad 16 323.

Osobnost Františka Ferdinanda Rakouského d´Este a jeho svatbu za Žofii Marii Josefínu Albína Chotek (Hraběnka z Chotkova a Vojnína, od roku1900 kněžna z Hohenbergu od roku 1909 vévodkyně z Hohenbergu  - *1. 3. 1868, † 28. 6. 1914), která se konala před více, než sto lety (1. 7. 1900 v Zákupech (Reichstadt), připomíná komorní expozice v sousedství císařského salonku nádražní budovy v Benešově.

Dne 13. 4. byla benešovskému občanu Mgr. Václavovi Kovaříkovi udělena cena Blanický rytíř, za regionální ochranu přírody a krajiny po dobu 40 let.

Dne 3. 5. bylo v Benešově založeno občanské sdružení Evropský klub.

Byla otevřena za spolupráce Benešovské radnice s Klubem českých turistů nová cyklotrasa – 44,3 km – Motel Konopiště – Chvojen – Kožlí – Václavice – Hrusice – Úročnice – Krusičany – Týnec nad Sázavou – Zbořený Kostelec – Čížov – Ledce – Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Čerčany – Podmračí – Soběhrdy – Benešov.

Základní a mateřské školy v Benešově – ZŠ na Karlově (19 tříd, 508 žáků), ZŠ Jiráskova (28 tříd, 723 žáků), ZŠ Dukelská (29 tříd, 757 žáků), ZŠ Benešov (9 tříd, 108 žáků), MŠ longenova (2 třídy, 48 dětí), MŠ Na Karlově (2 třídy, 52 dětí), MŠ Bezručova (4 třídy, 100 dětí), MŠ Dukelská (6 tříd, 135 dětí), MŠ Spořilov (4 třídy, 85 dětí) a MŠ Táborská – speciální třídy (5 tříd, 89 dětí).

U konopišťského zámku byla postavena žulová fontána „Dračí kašna“ o průměru 340 cm, autor K. Hořínek.

V expozici ve dvoře Muzea umění v Benešově byl instalován „Twin Towers“ „Rozum a cit“, objekt symbolizující duchovní rozměr lidského bytí a zároveň toleranci potřebnou ke vzájemnému soužití různých kultur světa. 

V rekonstruované školce v Bukovanech se usídlil obecní úřad a místní knihovna.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii mladší žákyně skončila Nikola Straková z Benešova na 2. místě.

Svoji činnost zahájilo středisko Probační a mediační služby ČR Benešov (činnost podléhá Ministerstvu spravedlnosti ČR, probační – zkoušení, ověřování; mediační mimosoudní zprostředkování řešení konfliktu mezi poškozeným a obviněným).

V Bukovanech po volbách pokračoval ve funkci starosta Miroslav Šiška a místostarostka Blanka Štikarová.

V tomto roce byla zahájena na zámku Konopiště (dokončena 2003) rekonstrukce Galerie svatého Jiří, je v 1 500 exponátů.

Ocenění Blanický rytíř za celoživotní dílo, zejména za celoživotní práci v poznávání a ochraně přírodního bohatství a krajiny Podblanicka, za bohatou výchovnou, osvětovou a publikační činnost získal Václav Kovařík (* 26. 9. 1933). Oceněný se již plných 40 let věnuje regionální ochraně přírody a krajiny. V roce 1961 byl jmenován zpravodajem pro ochranu přírody a v roce 1972 nastoupil po Františkovi Váňovi do funkce konzervátora ochrany přírody pro okres Benešov.

V Benešově byla v říjnu na náklady města upravena jižní strana Masarykova náměstí a zřízeno zde parkoviště pro 51 osobních aut. Je vybaveno parkovacím automatem. Práci provedla firma Šach. Dále proběhla rekonstrukce Školní ulice a byla adaptována budova č. p. 146 v Pražské ulici (tzv. „štábní budova“) na obytný dům se 24 byty. Přestavbu provedla f. Bemoinvest. Dům č. p. 526 U Elektrárny přestavěla firma Sládek a.s. na bytový dům s 10 byty.

 

2002

 

Benešov přestal být sídlem okresního správního úřadu (byl od roku 1868).

Dne 15. 1. byl v benešovské nemocnici Rudolfa a Stefanie rekonstruován gynekologicko – porodnický pavilon.

V dubnu se v Muzeu umění v síni Ladislava Šímy konalo Bienále výtvarníků Benešovska.

Dne 13. 4. Byl v Benešově otevřen polyfunkční dům ve Vnoučkově ulici, projektovala architektka M. Cajthamlová.

V Benešově dne 8. 6. na Masarykově náměstí byl start XXII. ročníku Pražské veterán Ralley.

Dne 11. 6. byla v Benešově slavnostně otevřena nádražní budova (I. etapa).

Dne 21. 6. V Benešově v Táborských kasárnách proběhl Den otevřených dveří k 8. výročí vzniku Brigády rychlého nasazení.

Dne 22. 6. na zámku Konopiště obnovil Sbor benešovských učitelek koncerty sborového zpěvu „Konopišťské nokturno“.

V červenci byl Sboru dobrovolných hasičů v Peceradech slavnostně předán u památníku padlých za 1. světové války spolkový prapor (autoři velitel Roman Hudrlík, starosta Jaromír Kuchta, grafická podoba Adriana Bursová, malířka Lenka Útratová, praporečník Zdeněk Radačovský).

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii starší žákyně skončila Nikola Straková z Benešova na 2. místě a na 3. místě v soutěži družstev.

Povodňový rok 2002 na Benešovsku – Benešovský potok (odnesena lávka, v Bedrči strženy dva můstky přes potok, zatopeno koupaliště Na Sladovce), Konopišťský potok (rozvodněný).

Dne 10. 8. se v Konopišti konalo Mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu (plavání Zámecký rybník, čtyři okruhy – 3,8 km; jízda na kole přes Jarkovice na Slapy – třikrát 60 km; běh patnáct okruhů kolem Zámeckého rybníka – 42 km; kategorie muži, ženy, veteráni a veteránky).

Dne 11. 9. K 60. výročí transportu benešovských židovských občanů byl na židovském hřbitově otevřen Památník.

Dne 14. 9. se po šesté konala sportovní akce Konopišťská toulka – pěší trasy od 5 do 50 km a cyklotrasy od 20 do 80 km.

V září 220 vojáků benešovské posádky odstraňovalo následky povodní v Jílovém u Prahy, Libčicích, Veltrusech, Litoměřicích, Kralupech nad Vltavou a v Praze – Karlíně.

V Benešově se v rámci akce Podblanický podzim uskutečnil zahajovací koncert za účasti houslisty Václava Hudečka, pěvkyně Jiřiny Markové, herce Radovana Lukavského a Československé komorní filharmonie.

Dne 12. 10. se uskutečnil 6. ročník běžeckého závodu Konopišťská desítka.

Na Benešovsku a zejména pak v Konopišťském parku napáchal dne 27. 10. Značné škody.

Starosta Města Benešov ing. Mojmír Chromý získal za podporu kultury převzal v prosinci pamětní medaile T. G. Masaryka a Václava Havla.

Ocenění Blanický rytíř in memoriam za celoživotní dílo, zejména za celoživotní přínos k poznání a propagaci Dolního Posázaví, za dlouholetou práci v neziskových organizacích zaměřených na poznání a ochranu kulturního dědictví a za přínos k rozvoji Týnce nad Sázavou získal Miroslav Berka (* 23. 7. 1930, † 28. 7. 2001). Již koncem 60. let vydal publikaci o hradu Zbořený Kostelec a v 80. letech knihu o Posázavském pacifiku, nevydán zůstal rukopis jeho knihy o vorařství, který dopsal nedlouho před svou smrtí.

 

 

2003

 

Město Benešov přestalo být sídlem okresního správního úřadu a stalo se sídlem obecního úřadu s rozšířenou působností.

V Benešově působí Umělecká galerie Karlov a v ní světově známý malíř Jan Dvořák (*1942 v Táboře, žák Cyrila Boudy, Karla Lidického, Martina Salomana), jeho hlavní výrazové prostředky jsou malba a osobitý způsob „přednesu“. Novější tvorba je označována jako „meditativní“.

Zvláštní škola v Benešově se stala od 1. 1. příspěvkovou organizací.

V Benešově v interiéru Společenského centra Na Karlově byl instalován monumentální skleněný lustr. Dnes objekt slouží jako komerčně – výstavní centrum s příležitostním pořádáním pop – koncertů a plesů.

V Benešově získala právní subjektivitu Mateřská školka v Dukelské ulici a byla spojena s Mateřskou školkou v Longenově ulici (odloučené pracoviště) a nesou název „U kohoutka Sedmipírka“. Současně byla spojena Mateřská školka Na Karlově 372 se základní školou v Základní a mateřskou školu Benešov Na Karlově 372.

V Benešově v motelu Benica v ulici Ke stadionu č. p. 2045 došlo k náročné obnově interiérů, kde mimo jiné byla instalována díla malíře Aleše Lamra.

Zrekonstruovaná svatojiřská sbírka umístěná v Muzeu svatého Jiří pod jižní terasou zámku Konopiště obdržela památkářského „Oskara“, cenu Evropské unie pro kulturní dědictví (Europa Nostra). Kopie plastiky bohyně Diany (Artemis) se přestěhovala z míst zvaných „Dianin sad“ (pod hrází rybníka, kde je dnes malé parkoviště) spodní jižní terasu zámku. Odtud se socha římského krále Rudolfa I. Habsburského přestěhovala na terasu zámku.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii dorostenky skončila Nikola Straková z Benešova na 1. místě, v Jičíně na Mezinárodním turnaji olympijských nadějí na 3. místě, v Heilbornu na Mezinárodním turnaji NSR na 17. místě. Nikola Straková se umístila na 7. místě v hodnocení sportovců Středočeského regionu ze všech odvětví sportu.

Dne 4. 10. byla v konopišťském zámeckém parku (národní kulturní památka) slavnostně otevřena z iniciativy Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Benešově (otec myšlenky Mgr. Václav Kovařík) naučná stezka „Historie a příroda konopišťského zámeckého parku“. Stezka se skládá z dvanácti zastávek s informačními tabulemi, obsahem informačních textů jsou historická fakta týkající se vzniku a vývoje zámeckého parku, popisy konkrétních míst v parku, staveb a uměleckých děl, upozornění na dendrologické zvláštnosti parku a další.

V listopadu byl na místě malého pomníčku amerických letců v Konopišti postaven nový pomník, přispěl i Robert A. Nowell.

 

2004

 

            Ke chlapecké obecné a měšťanské škole T. G. Masaryka v Jiráskově ulici byla přistavěna tělocvična. Hala svým jednoduchým tvarem oblouku vhodně reaguje na funkcionalistickou hmotu kubusu školy.

            V Benešově v budově č. p. 1700 na Malém náměstí – Městská knihovna a poliklinika – ve foyeru byla zpřístupněna Městská výstavní síň.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii juniorky skončila Nikola Straková z Benešova na 9. místě.

V konopišťském parku byla zpřístupněna (i za pomoci města Benešov) naučná stezka „Historie a příroda konopišťského zámeckého parku“. Je 7 km dlouhá, značena zelenobílými značkami a začíná i končí v podzámčí na parkovišti.

V Benešově byl obnoven Sbor dobrovolných hasičů (založen v roce 1883, zrušen v roce 1995), má 9 členů.

 

2005

 

Dne 3. 1. zemřel benešovský starosta, historik a heraldik Mojmír Chromý (* 2. 3. 1940).

Dnem 1. 9. se Zvláštní škola v Benešově přejmenovala na Základní školu.

V rámci reorganizací armády ČR Ministerstvo obrany rozhodlo o zrušení benešovské posádky v Táborských kasárnách. Přes všechny zvraty událostí a dvě světové války ve 20. století je jisté, že vojsko náleželo po dlouhých 120 let k neodmyslitelnému koloritu města Benešova, byť modré uniformy rakouských infanteristů vystřídaly od 20. let minulého století stejnokroje barvy khaki a v posledních Ietech byl prapor rychlého nasazení oblečen do uniforem s maskovacím vzorem a červenými barety. Novou, nesporně pozitivní tvář získal prapor i svou účastí v mírových misích na Balkáně, zejména v Bosně.

V Bukovanech při příležitosti oslav 110 – tého výročí založení sboru dobrovolných hasičů proběhla dne 21. 5. okrsková soutěž v požárním sportu okrsků Týneckého a Benešovského.

Pro akci „Infrastruktura Týnecko“ bylo vydáno územní rozhodnutí, akce obsahuje výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, sdružených v mikroregionu Týnecko – svazek obcí.

V Benešově se stal principálem divadelního spolku Svatopluk J. Hřebíček a uskutečnil se první Majáles (Gymnázium Benešov, SZŠ Benešov a OA Vlašim.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii juniorky skončila Nikola Straková z Benešova na 9. místě a v kategorii ženy na 5. místě.

Ocenění Blanický rytíř in memoriam za celoživotní dílo, zejména za přínos k rozvoji kultury a za úsilí o zachování kulturního a přírodního dědictví Podblanicka získal starosta města Benešov Mojmír Chromý (* 2. 3. 1940, † 3. 1. 2005). Při své veřejné činnosti se projevoval jako výrazná kulturní osobnost v mnoha směrech. Podpořil mj. převzetí Galerie Benešov pod Město Benešov v roce 1991, podpořil obnovení pobočky vlastivědného muzea v Benešově, má zásluhu na projektech významných českých architektů v Benešově. Oceněný pravidelně publikoval v regionálních tiskovinách historické studie - zejména studie zaměřené na genealogii a heraldiku, inicioval a zahajoval výstavy umění, připravoval vlastní přednášky z historie regionu a podílel se na scénářích některých historických výstav (např. o Františku Ferdinandovi či o rodu Šternberků). Organizačně přispěl k zajištění rekonstrukcí památek v Benešově. Za podporu kultury převzal v prosinci 2002 pamětní medaile T. G. Masaryka a Václava Havla.

.

2006

 

Město Benešov - obec Benešov (osady Baba (k. ú. Benešov), Bedrč (k. ú. Benešov), Benešov (k. ú. Benešov), Boušice (k. ú. Benešov), Červený Dvůr (k. ú. Benešov), Chvojen (k. ú. Benešov), Konopiště (k. ú. Benešov), Buková Lhota (k. ú. Úročnice), Vidlákova Lhota (k. ú. Úročnice), Mariánovice (k. ú. Benešov), Okrouhlice (k. ú. Benešov), Dlouhé Pole (k. ú. Benešov), Pomněnice (k. ú. Benešov), Radíkovice (k. ú. Benešov), Úročnice (k. ú. Úročnice), celkem 15 osad, celkem 2 katastrální území. Město Benešov mělo 14 994 obyvatel a včetně osad 15 425.

Dne 6. 2. zemřel dlouholetý předseda Konfederace politických vězňů benešovský rodák JUDr. Josef Dráb (*5. 11. 1910), četný občan Benešova.

Dnem 1. 9. se Základní škola (dříve Zvláštní škola) v Benešově přejmenovala na Základní školu a Praktickou školu Benešov, Konopišťská 386. Škola sídlí ve vile „Katuška“, využívá tělocvičnu v Sokolovně a jídelnu Základní školy v Jiráskově ulici.

Na přelomu července a srpna se v Bukovanech konal již 14 sraz obcí Bukovany.

Předsedou Stavebního bytového družstva Benešov se stal Miroslav Kundrt z Benešova.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov získala titul „Baby friendly hospital“ („Nemocnice přátelská k dětem“), titul získala zásluhou gynekologicko – porodnického oddělení (jako jedna z prvních porodnic v kraji).

V Benešově vznikl divadelní spolek Banda, pod vedením P. Němce.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii juniorky skončila Nikola Straková z Benešova na 5. místě.

Ocenění Blanický rytíř za celoživotní dílo, zejména za přínos k rozvoji kultury a za úsilí o zachování kulturního dědictví Podblanicka a za její výchovnou činnost získala Jaroslava Hocková (* 14. 9. 1945 v Benešově). Od začátku své profesní dráhy se věnovala výchově dětí jak předškolního, tak školního věku a ve své práci využívala svých znalostí z oblasti folkloru, převážně z Podblanicka. Již od mládí se věnovala lidovým tancům a folklórním zvykům, zprvu jako členka tanečního souboru manželů Franclových, kteří byli průkopníky folklóru na Benešovsku, později v rámci přípravných kurzů význačného Vycpálkova souboru. V září roku 1980, v době svého působení na základní škole Dukelská Benešov, zakládá folklórní soubor Benešáček, zpočátku jako dívčí skupinu, později byli získáni i chlapci.

Nový zákon z tohoto roku opět zavedl povinnost vést obecní kroniky.

 

2007

 

Byla zahájena (dokončení v roce 2010) druhá etapa rekonstrukce benešovského nádraží a byla zahájena rekonstrukce železniční tratě Benešov – Stránčice (v rámci Optimalizace trati Benešov u Prahy – Stránčice je druhou stavbou na IV. tranzitním železničním koridoru Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště) a je součástí prioritního projektu č. 22 Transevropské sítě, osa Praha – Linec.

Dne 11. 8. se hasiči muži a ženy zúčastnili oslav 110. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru v Okrouhlici a obdrželi pamětní list, součástí oslav bylo námětové cvičení a dne 28. 4. se v téže obci zúčastnili taktického cvičení „Hoří les“.

V Benešově byl z důvodu nesplnění technických a hygienických podmínek, statut „koupaliště Na Sladovce“ změněn na požární nádrž a koupání bylo dovoleno jen na vlastní nebezpečí.

Dne 22. 7. proběhl hasičský den na Konopišti.

V Úročnici proběhla pod patronací SDH Úročnice a Osadního výboru Úročnice akce „Bobřík odvahy“ pro děti spojená s opékáním buřtů. Zúčastnilo se cca 40 soutěžících a diváků.

V Úročnici proběhlo dne 10. 9. pod patronací SDH Úročnice společenské setkání členů SDH a občanů Úročnice. Akce se uskutečnila na hřišti a byla spojena s hudbou a tancem.

V Úročnici proběhla na návsi pod patronací SDH Úročnice a Osadního výboru Úročnice dne 27. 10. akce k 90. výročí vzniku ČR (diskuse, opékání buřtů).

            V medvědáriu na zámku Konopiště zemřela medvědice Máša (původem z Bratislavy), družka medvěda Kazimíra (původem z Vratislavi).

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii juniorky skončila Nikola Straková z Benešova na 5. místě.

Ocenění Blanický rytíř (2007) za celoživotní dílo, zejména za celoživotní vědeckou práci v oblasti poznávání a dokumentace kulturního dědictví Podblanicka, za bohatou publikační činnost a organizaci vlastivědné práce získal Jaroslav Pánek (* 23. 1. 1947). V roce 1970 nastoupil do Okresního archivu v Benešově na místo ředitele. Při svých rozsáhlých aktivitách si oceněný vždy našel čas pro regionální práci, zejména historii středních Čech a zvláště Benešovska. Od roku 1972 je nepřetržitě členem a od roku 1995 předsedou redakční rady Středočeského sborníku historického. Od roku 1972 pracuje i v redakční radě Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, kde také publikuje. Oceněný také napomáhal současnému vymezení regionu Podblanicka pro vlastivědnou práci.

 

2008

 

 V Úročnici byly zahájeny oslavy 100. výročí založení SDH v obci, ve dnech 16. a 17. 5. proběhl Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici (č. p. 7), všem návštěvníkům byla umožněna prohlídka zbrojnice, požární techniky a nářadí – nové i historické – a byla spojena s výstavkou dobových dokumentů (matrik, zápisů ze schůzí a valných hromad,…), diplomů, pohárů ze soutěží, fotografií a uceleným písemným materiálem o historii hasičského sboru v Českých zemích a v obci Úročnice. Účast – více než 250 návštěvníků.

Hlavní oslavy proběhly o víkendových dnech 24. a 25. 5. na obecním fotbalovém hřišti. V sobotu byl slavnostní den zahájen shromážděním všech později cvičících hasičských sborů, hostů a obyvatel obce před hasičskou zbrojnicí, odtud šel průvod k Pomníku padlých v I. světové válce, kde byl přednesen krátký vzpomínkový projev, zahrána státní hymna a k pomníku položen věnec. Od pomníku odešel průvod na hřiště, kde proběhly soutěže družstev v hasičském sportu mužů a žen okrsků Benešov a Týnec nad Sázavou. O přestávce Hasičský záchranný sbor Benešov předvedl svoji zásahovou techniku a vozidlo. Po skončení soutěží byly vítězným sborům předány diplomy a hodnotné věcné ceny, zasloužilým členům Sboru čestná uznání, diplomy a medaile a na závěr byl přečten děkovný dopis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. Večer se konala společenská zábava, hrála skupina CODA. Účast – 16 Sborů s 10 až 12 členy a funkcionáři, více než 300 návštěvníků. Muži i ženy SDH Úročnice se umístili na 1. místě okrsku Benešov, v jednotlivcích ženy se Monika Balatová umístila na 2. místě a Lenka Švecová na 3. místě.

 Oslavy byly ukončeny v neděli dětským dnem, celé odpoledne se konaly sportovní soutěže a soutěže v hasičském sportu. Účast – více než 70 dětí a přes 50 členů jejich doprovodů a hostů.

Dne 20. 6. se v Bukovanech uskutečnila oslava 690 let od první písemné zmínky o existenci obce.

Dne 21. 6. se 10 zástupců Sboru zúčastnilo Krhanické hadice. Družstvo mužů se umístilo na 4. místě.

            Město Benešov se umístilo na 1. místě v soutěži „Město pro byznys 2008“ z celkem 26 měst Středočeského kraje. Z 205 měst České republiky obsadil 9. místo.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii ženy skončila Nikola Straková z Benešova na 9. místě.

Dne 15. 7. se 12 zástupců Sboru zúčastnilo oslav 80. výročí založení Sboru v Chářovicích. Družstvo žen se umístilo na 1. místě.

Dne 16. 8. ve Václavicích proběhly oslavy 110. výročí založení SDH, oslav se zúčastnili i zástupci SDH úročnice, soutěžilo se v netradičních disciplínách. Družstvo žen se umístilo na 6. místě a družstvo mužů na 2. místě.

Členové SDH Úročnice se zúčastnili dne 20. 8. soutěže v požárním sportu v Krhanicích.

Dne 15. 8. se zástupci SDH Úročnice, 15 osob, zúčastnili soutěže v zatloukání hřebíků v Okrouhlici, Antonín Pitelka se umístnil na 1. místě v kategorii muži.

V Úročnici proběhla dne 30. 8. pod patronací SDH Úročnice a Osadního výboru Úročnice při Městském úřadu Benešov akce „Bobřík odvahy“ pro děti na vrchu „Na Trutinci“, akce byla spojena s opékáním buřtů. Zúčastnilo se cca 50 soutěžících a diváků.

Členové SDH Úročnice se zúčastnili oslav 80. výročí založení SDH Chářovice.

Založena Benešovská hasičská liga s Ferdinandem.

Oslavy 100. výročí založení SDH v obci byly zakončeny společenským večerem na hřišti dne 13. 9. za účasti více než 100 obyvatel obce a hostů. Zde bylo znovu poděkováno všem sponzorům a těm občanům a členům co pomohli při přípravě a průběhu oslav.

Dne 27. 10. Osadní výbor Úročnice při Městském úřadu Benešov společně se Sborem uspořádaly oslavy 90. výročí vzniku Československa jako samostatného státu. Občané obce a děti s lampiony se sešli před hasičskou zbrojnicí, kde zástupce Osadního výboru přednesl krátký vzpomínkový proslov a pak se průvod odebral k Pomníku padlých v I. světové válce, kde byl položen k pomníku věnec a kde zazněla státní hymna. Závěr oslav byl u ohýnku „Na návsi“ s opékáním vuřtů. Účast – více než 90 dětí a dospělých.

Dne 28. 11. V Praze zemřel akademický malíř a sochař Miloslav Chlupáč (žák malíře Ladislava Šímy;  narodil se v Benešově dne 29. 11. 2008), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1941 až 1947) a Soukromé školy kresby a malby v Paříži, člen skupiny Máj, tvorba vychází z figurativního tvaru ve zdůrazněných objemech a z kubistických prostorových plánů. Jako zastánce taille directe si dokonce i hrubou kamenickou přípravu provádí sám. Ve svém životě působil jako odborný publicista, malíř, sochař, historik umění, fotograf, kurátor a pedagog.

Dne 4. 12. se ujal funkce nový ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kutnohorský MUDr. Milič Řepa.

Na mistrovství světa v aerobiku dvojic, které se konalo v ruském Dubně, zvítězili a stali se mistry světa Pavel Sirotek, cvičitel benešovského S-Centra, se svou partnerkou Veronikou Šindelářovou.

Ocenění Blanický rytíř za celoživotní dílo získal profesor Zdeněk Brandl (* 10. 10. 1939 v Benešově). Po odborné stránce je oceněný uznávaným vědcem. Jeho specializacemi jsou zooplankton, zejména studium dravých korýšů, taxonomie buchanek (Cyclops), produkční následky melioračních zásahů v mělkých zarostlých rybnících a podobná tématika. V roce 1974 se stal redaktorem přírodovědné části Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a od té doby tuto funkci dosud vykonává. Ocenění Blanický rytíř in memoriam za celoživotní dílo získal i MVDr. Josef Zemánek (* 16. 10. 1931 v Suchém Vrbném u Českých Budějovic, † 25. 12. 2007). Na počátku devadesátých let minulého století se velkou měrou zasloužil o obnovení a pokračování tradice tzv. Benešovských rorátů. Podstatnou měrou se zasloužil o opravy – varhan v kostele sv. Mikuláše v Benešově a opravu pozdněgotické zvonice stojící samostatně poblíž něho. Dále pak o opravu kostela sv. Petra v Poříčí nad Sázavou, i dalšího poříčského kostela sv. Havla, výklenkové kapličky ve Zbožnici, kapličky poblíž dvora Marianovice u Benešova, kapličky v Mrači při cestě z Podmračí do Žíňánek a výklenkové kapličky u sv. Jana na rozcestí z Konopiště na Chvojen.

 

2009

 

Začátkem roku byla na Konopišti zprovozněna restaurace „Stará myslivna“. Jsou v ní k vidění zajímavé památky: orchestrion (Automatic piano, výroba H. Horvilleur & Georges – Presberg, Paříž, začátek 20. století, označení Jazz band Rex), socha svatého Huberta (sousoší postavy s jelenem, dřevořezba z lipového dřeva, řezbář Miroslav Šimek ze Zdemyslic, restaurátor Viktor Brůžek, 29. 7. 2011 posvětila jeho Milost kanovník svatoštěpánské kapituly Martin Davídek), trofejní výzdoba, autentické střelné zbraně, historické obrazy, lovecké artefakty, terče, historické obrazy a rytiny Martina Eliase Ridingera z 1. poloviny 18. století a originální olejomalba, portrét v životní velikosti Františka Ferdinanda d‘Este a kyvadlové hodiny.

Dne 1. 4. byla na zámku Konopiště zahájena výstava „Pietní výstava atentátu na Františka Ferdinanda d‘Este“ (do 30. 9.).

Na jaře byla zahájena výstavba bezpečné cesty pro pěší i cyklisty z Bukovan do Týnce nad Sázavou. Stezka vede podél frekventované silnice č. 106 (dokončena byla v létě).

Dne 4. 4. se v Benešově na střelnici Kavčín konala střelecká soutěž „Benešovské předovky o terč arcivévody“. Soutěž ze střelby z pušek a pistolí nabíjených zpředu, uspořádal benešovský střelecký klub.

Dne 24. 4. byly na Konopišti zahájeny Konopišťské slavnosti akcí „Slavnosti svatého Jiří“.

Dne 30. 4. bylo slavnostně otevřeno v Konopišti nové turistické informační centrum, nachází se na parkovišti v multifunkční budově s občerstvením, prodejnou skla a toaletami. Toto turistické informační centrum vzniklo ve spolupráci města Benešov a Miroslava Němce z Týnce nad Sázavou, jež úspěšně provozuje turistické centrum v Týnci nad Sázavou.

Dne 1. 5. v rámci oslav 95. výročí zastřelení arcivévody Františka Ferdinanda v Sarajevu se konal Benešovský jarmark „Benešovské slavnosti za účasti Františka Ferdinanda d‘Este“ (příjezd císařského salónního vozu, jízda kočárem, prohlídka císařského salónku, přehlídka ostrostřelců, oslavy na náměstí).

Dne 16. 5. se hasiči z Úročnice zúčastnili soutěže v požárním sportu v Peceradech.

Dne 23. 5. proběhly na Konopišti „Císařské a královské manévry na Konopišti za účasti Františka Ferdinanda d‘Este“, jednalo se o akci pořádanou Obecně prospěšnou společností Posázaví. Bylo to k 95. výročí sarajevského atentátu. Program – přehlídka, výcvik vojska C. a k. armády, polní manévry, střelby, bitva ve dne i v noci, …).

Dne 30. 5. uspořádal SDH Úročnice a Osadní výbor Úročnice dětský den na hřišti, kterého se zúčastnilo 35 dětí a 50 dospělých. Děti obdržely hezké ceny za umístění v jednotlivých soutěžích.

Dne 1. 6. začala v Benešově přestavba bývalé budovy Okresní vojenské správy u nádraží na obchodní prostory. V nemocnici Rudolfa a Stefanie byla slavnostně otevřena stomatologická ordinace, která bude držet pohotovost ve všední dny i o víkendech.

Dne 5. 6. se konal v Budějovicích 13. ročník degustační soutěže „Pivo roku 2009“. Benešovský pivovar Ferdinand získal 1. místo v kategorii „Tmavý ležák“, 1. místo v kategorii „Polotmavé pivo“ svým speciálem „Sedm kulí“ a třetí místo v kategorii „Ležák Premium“.

Dne 13. 6. se konal „Hasičský den na Konopišti“ s mezinárodní účastí. Do Benešova přijeli hasiči z Čech, Moravy, ale také z ciziny, a to ze Spišské Nové Vsi, z Budapešti a z Lagowa u Poznaně. Den začal dopoledním průvodem a spanilou jízdou hasičské techniky z Masarykova náměstí do Konopiště. Odpoledne v areálu přírodního divadla na Konopišti pak byl nejen zábavný program, ale také nultý ročník mezinárodní soutěže v obsluze ručních stříkaček.

Dne 13. 6. proběhla soutěž v požárním sportu „Krhanická hadice“, které se zúčastnili i hasiči z Úročnice.

Dne 20. 6. proběhly v obcích Buková a Vidlákova Lhota oslavy 600. Výročí jejich založení.

Dne 27. 6. se hasiči z Úročnice zúčastnili soutěže v požárním sportu v Krusičanech, soutěž se uskutečnila v rámci oslav 85. Výročí založení SDH Krusičany a byla spojena se setkáním rodáků z Krusičan. Ženy se umístnili na 1. místě ve štafetě i v požárním útoku.

V Benešově bylo založeno „Zájmové sdružení obcí přivaděč Javorník“, cíl sdružení – zkapacitnění přivaděče pitné vody Javorník – Benešov.

Dne 30. 6. byla slavnostně dána do provozu lávka pro pěší v Benešově spojující přes železniční trať ulici Táborskou s ulicí Křižíkovou.

Dne 11. 7. se v Bedrči konal již druhý ročník hasičské soutěže, uspořádali SDH Bedrč a SDH Žíňany.

Od 18. 7. je v Benešově v provozu zařízení Baby Box, je na vnějším plášti budovy pavilonu G v benešovské nemocnici (27 město v republice).

V Benešově dne 31. 7. zemřel malíř a spisovatel Jan Veselý (*26. 1. 1934 v Mysliči u Benešova). Studoval na benešovském gymnáziu a výtvarný obor v Uměleckém domu armády v Praze. Pracoval jako pomocný výtvarník dekorací v oblastním divadle v Benešově pod vedením zdejšího známého malíře Václava Pavlíka (byl to jeho vzor). Maloval českou krajinu a květinová zátiší. Vydal sbírku čtrnácti sci – fi povídek Čtvrtý rozměr s vlastními ilustracemi.

Dne 1. 8. se zástupci SDH Úročnice, 8 osob, zúčastnili soutěže v zatloukání hřebíků v Okrouhlici (7. ročník), Václav Jindřich ml. se umístnil na 1. místě v zatloukání hřebíků pěstí a na 3. místě v zatloukání 60 mm hřebíků. Petr Čeněk byl na 2. místě v kategorii muži v zatloukání 200 mm dlouhých hřebíků, v téže kategorii se Antonín Pitelka se umístnil na 3. místě a v zatloukání pěstí také na 3. místě.

Dne 15. 8. proběhly na Konopišti Letní ovocné slavnosti – byly věnovány letním kratochvílím původních majitelů zámku.

Chirurgické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie a. s. Benešov u Prahy v měsíci září 2009 rozšířilo svoje služby o ordinační hodiny ambulance hojení chronických ran.

Na hasičském cvičišti „Na Sladovce“ Sbor dobrovolných hasičů Benešov uspořádal dne 5. 9. pro děti velmi pěkné zábavné odpoledne pod názvem „Konec prázdnin“. Děti se zájmem sledovaly ukázky záchranářských prací hasičů a policie a prohlédly si vystavenou moderní hasičskou techniku.

V areálu benešovského pivovaru proběhly dne 19. 9. tradiční „Pivovarské slavnosti“. V zábavném programu vystoupily benešovské skupiny KEKS a RuceNohy. Na „Žatecké dočesné 2009“ benešovská piva získaly tato ocenění - 1. místo získal polotmavý speciál „Sedm kulí 13o, 2. místo „Ležák tmavý“ 11o a 3. místo získal „Ležák světlý“ 12o.

Dne 31. 10. byly na Konopišti ukončeny Konopišťské slavnosti akcí „Slavnosti sv. Huberta aneb lovecké kratochvíle“.

Byla zahájena (ukončení se předpokládá v roce 2013) modernizace železniční trati Benešov – Votice, v rámci výstavby dojde ke zdvojkolejnění trati a zvýšení rychlosti až do 160 km/hod. Současně byla dokončena rekonstrukce železniční lávky, která je součástí cyklistické stezky.

Dne 1. 8. se členové SDH Úročnice zúčastnili 7. ročníku Hřebíkiády v Okrouhlici (zábavná soutěž v zatloukání hřebíků).

Dne 29. 8. se v Bedrči konal již 7. Ročník kuchařské soutěže „Zlatá husa bedrčská“.

Byla zahájena rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Benešova (dokončena v roce 2010).

V Základní škole Dukelská v Benešově bylo předáno do užívání Informační a komunitní centrum, které je zaměřeno na zvýšení výuky.

Dne 10. 9. Občanský výbor a SDH Úročnice uspořádaly na hřišti společenský večer s tancem.

Dne 10. 10. uspořádal Osadní výbor a SDH Úročnice posvícenské posezení.

V Benešově byl od listopadu v prostorách vyšší odborné a Střední odborné zemědělské školy Benešov zahájen přednáškový cyklus „Svět kolem nás“ v rámci projektu Vzdálené výuky univerzity třetího věku (VU3V).

Benešov dne 15. 11. navštívil Jeho Eminence kardinál Miroslav Vlk, pozván byl benešovským farářem Gustavem Sikorou při příležitosti ukončení obnovy interiéru kostela svatého Mikuláše. Obnovu prováděli restaurátoři z Brumova Z. Strnka a J. Skřek.

V noci ze dne 17. na 18. 11. hořela průmyslová hala firmy JASA s. r. o. v Křižíkově ulici v Benešově, požár likvidovalo na 90 hasičů z Benešova a osmi jednotek SDH z našeho regionu a hasičská protichemická jednotka z Kamenice.

V Benešově zrestauroval benešovský rodák sochař Miloš Suchánek sochu Mistra Jana Husa na Husově náměstí.

Dne 14. 12. zastupitelstvo města Benešov vydalo územní plán, který nabyl účinnosti dne 25. 1. 2010. Tato územně plánovací dokumentace byla zpracována pro celé území města, tedy pro katastrální území Benešov u Prahy a Úročnice.

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov byl „zateplen“ pavilon nové interny a byla rekonstruována nemocniční kotelna.

Město Benešov se umístilo na 3. místě v soutěži „Město pro byznys 2009“ z celkem 26 měst Středočeského kraje (v kategorii „Cenové podmínky“ byl na 1. místě).

Město Benešov se umístilo na 5. místě v ČR v soutěži deníku MF Dnes „Nejlepší místo pro život“.

Památní ovocný strom hrušeň u Přibyšic stojící uprostřed pole „Na Krasnici“ má obvod v prsní výši 297 cm, avšak dolní část kmene do výšky cca 180 cm je odlomena.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii ženy skončila Nikola Straková z Benešova na 3. místě).

V tomto roce byla v Týnci nad Sázavou a v přilehlých obcích (98% obyvatel města,Pecerady, Zbořený Kostelec, Podělusy a Chrást nad Sázavou, mimo Krusičan a Čakovic) vybudována nová gravitační a tlaková kanalizace (19 km). Město také provedlo rozsáhlou rekonstrukci týnecké základní školy (výměna oken, zateplení fasády).

Ocenění Blanický rytíř za dokončené dílo získala Barbora Čmelíková (* 12. 9. 1963). Od 1. března 2005 pracuje ve společnosti Posázaví o.p.s. jako projektová manažerka se zaměřením na mikroregion Malé Posázaví. Její specializací jsou kulturní a společenské akce, v roce 2006 přišla s nápadem vyčistit řeku Sázavu a její bezprostřední okolí od odpadků, tak se její zásluhou zrodil se projekt "Čistá Sázava".

 

2010

 

Od 1. 1. vstoupily v platnost smlouva a stanovy Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska.

Dne 5. 1. hořelo v areálu Rosova mlýna v Benešově.

Dne 18. 1. zahájilo činnost nové Dětské centrum Krokodýl v budově bývalého Telecomu v Jiráskově ulici.

Dne 1. 3. byla zahájena v Městské výstavní síni Benešov výstava obrazů malířek Benešovska Bohumily Fialkové a Dagmar Zavadilové.

Dne 4. 3. byla uvedena do provozu nově zrekonstruovaná kotelna a spalovna benešovské nemocnice.

Dne 16. 3. byly vyhlášeny výsledky soutěže „Hudebník Benešovska“, zvítězili zpěvačka Jitka Maršíková, zpěvák Vlasta Horvát a skupina Lahvator.

Dne 10. 4. Sportovní střelecký klub Grand uspořádal na střelnici na Kavčíně střeleckou soutěž „O terč arcivévody Ferdinanda“ (střílelo se z historických předovek, tj. pistolí a pušek nabíjených zpředu).

Ve dnech 16. až 18. 4. se konal 5. ročník projektu „Čistá Sázava“. Patronkou tohoto ročníku byla zpěvačka Aneta Langerová, byla i dobrovolnou sběračkou.

Dne 30. 4. v Benešově skončil závěrečným koncertem jubilejní 20. Ročník hudebního festivalu Jaro Josefa Suka.

Dne 4. 5. se vrátila do Benešova na Masarykovo náměstí ke kostelu svaté Anny socha svatého Floriána (sochu restauroval akademický sochař Mgr. Daniel Talavera, svatý Florian zemřel mučednickou smrtí dne 4. 5. 304).

Dne 1. 5. v centru Benešova na Masarykově a Malém náměstí proběhly Benešovské slavnosti, celý program byl připomenutím doby arcivévody Františka Ferdinanda d‘Este.

V květnu (17. 5.) byl v Benešově v Černoleské ulici zahájen zkušební provoz nově zrekonstruovaného plaveckého bazénu.

Dne 22. 5. se v Bukovanech uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu, muži SDH Úročnice se umístili na 1. místě a ženy na 2. místě. V jednotlivcích byl Václav Kaprálek nejml. na 1. místě, Jaroslav Průša na 3. místě a Petra Motyčková na 2. místě. Muži – Jaroslav Průša, Antonín Pitelka, Oto Stojánek, Petr Dřízhal, Petr Havelka, Václav Jindřich ml., Josef Žížala ml., Václav Kaprálek nejml., Petr Čeněk; ženy – Petra Motyčková, Petra Pilíková, Hana Pilíková, Lucie Kočová, Eliška Šedivá, Kristýna Datheová, Zuzana Havelková. Velitel – Jiří Lacina st., starosta – Miroslav Horák, rozhodčí Ladislav Kolář.

Město Benešov neschválilo grant/příspěvek Soně Strakové z Úročnice na knihu „Jak se dělá fotbal v Úročnici“. Důvodem byla skutečnost, že se jedná o komerční projekt, neboť se má publikace prodávat.

Dne 25. 5. daroval doc. PhDr. Jiří Šetlík městu Benešov do sbírky umění města téměř 60 obrazů v hodnotě několika milionů korun.

Městská sportovní zařízení Benešov otevřelo nově zrekonstruovaný krytý plavecký bazén (tzv. „Bioska“) a otevřený bazén v Dukelské ulici.

Dne 5. až 6. 6. se v západočeských Plasích stal mistrem republiky v bezmotorovém létání ve třídě Kombi 15 Michal Suchánek z Benešova.

Dne 6. 6. uspořádal SDH Úročnice a Osadní výbor Úročnice dětský den na hřišti, kterého se zúčastnilo 39 dětí a 45 dospělých. Děti obdržely hezké ceny za umístění v jednotlivých soutěžích.

Dne 25. a 26. 6. uspořádal v hasičské zbrojnici SDH Úročnice Den otevřených dveří, zbrojnici a vystavené exponáty si prohlédlo 40 občanů.

Dne 4. 7. se v Přírodním divadle na Konopišti uskutečnil 14. Ročník běžeckého závodu Konopišťská desítka.

Dne 10. 7. uspořádal SDH Úročnice a Osadní výbor Úročnice na hřišti společenský večer, zúčastnilo se cca 120 osob a k tanci a poslechu hrála kapela Šakalí dech.

Dne 31. 7. se hasiči z Úročnice zúčastnili soutěže v zatloukání hřebíků v Okrouhlici, pořádané SDH Okrouhlice, na stupních vítězů se umístnili Petr Čeněk, Václav Jindřich ml. a Antonín Pitelka.

V Úročnici proběhla dne 28. 8. pod patronací SDH Úročnice a Osadního výboru Úročnice při Městském úřadu Benešov akce „Bobřík odvahy“ pro děti na vrchu „Na Trutinci“, akce byla spojena s opékáním buřtů. Zúčastnilo se cca 55 soutěžících a diváků.

            V září hořela kolna u domu č. p. 3 v Úročnici. Hasili hasiči z HZS Benešov a SDH Úročnice.

            Od 2. 9. je v Benešově v ulici Nová Pražská v provozu „Dům na půli cesty“, je to pomocná ruka podaná mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy, iniciátorem akce bylo Občanské sdružení CERPOS (předsedkyně RSDr. K. Studničková. Objekt má 12 lůžek, klienti mají 18 až 26 let.

Dne 9. 10. se konaly na nádvoří benešovského Pivovaru Ferdinand, první Farmářské trhy Benešov, jejichž organizátorem bylo město Benešov společně s Pivovarem Ferdinand.

Dne 3. 11. v Městské výstavní síti v Benešově byla zahájena výstava maleb a kreseb benešovského malíře Jiřího Hodíka.

Dne 5. 11. uplynulo 100 let od narození benešovského rodáka JUDr. Josefa Drába, čestného občana Benešova. Byl dlouholetým předsedou Konfederace politických vězňů, poté také její čestným předsedou. Byl také funkcionářem Klubu filatelistů, sběratelem a v mládí funkcionářem i hráčem bývalého Lawn tenisového klubu v Benešově. Mnoha našim občanům byl znám pod přezdívkou Pius.

Dne 6. 11. v Jičíně na Mistrovství republiky v judu mužů a žen skončila Nikola Straková z Benešova na 5. místě.

Dne 10. 11. se stal starostou Benešova ing. Jaroslav Hlavnička, místostarosty ing. Roman Tichovský a Tomáš Podhola.

Dne 20. 11. se v prostorách pivovaru Ferdinand v Benešově konaly druhé „Farmářské trhy“, tentokráte však v duchu zabíjačky a vepřových hodů.

Dne 28. 11. se u nově vysazeného smrčku před hasičskou zbrojnicí pod patronací Osadního výboru v Úročnici konalo zahájení Adventu, rozsvícení vánočního stromečku, básničky od dětí a dárky.

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov byly rekonstruovány horkovodní rozvody tepla a objekt „staré lékárny“, kde bylo zřízeno oddělení klinické mikrobiologie a byl zateplen „vstupní objekt“.

V Benešově žije a pracuje malíř Sidonius Jiro (* 24. 10. 1962). V současné době se zabývá svým vlastním stylem, jenž spočívá ve staronovém pohledu na náš svět a krásu lidské tváře a těla a ve sdělování základních pravd prizmatem sugestivních skvrn, čar či otisků. Jedná se o nový umělecký styl kombinace moderní olejomalby s klasickou kresbou.

Na Mistrovství republiky v judu v kategorii ženy skončila Nikola Straková z Benešova na 5. místě a na 1. místě v kategorii družstva ženy (Praha – Vršovice).

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získali čestnou cenu Blanický rytíř 2009 za celoživotní dílo paní Hana Šedivá z Benešova, in memoriam, pan Jiří Šlehuber z Dolních Kralovic a Libže a paní doktorka Eva Procházková z Benešova.

Město Týnec nad Sázavou v tomto roce rozšířilo kapacitu mateřské školy o 50 míst.

Ocenění Blanický rytíř za celoživotní dílo PhDr. Eva Procházková (* 6. 2. 1950 ve Velkých Chvalovicích na Nymbursku). Po ukončení studia na konci roku 1973 nastoupila jako archivářka v Okresním archivu v Benešově, který od roku 1975 fakticky vedla, v roce 1978 se stala jeho ředitelkou i titulárně a tento post zastává dodnes. Od roku 1996 je redaktorkou Středočeského sborníku historického a jako dlouholetá členka redakční rady a kmenová autorka od roku 2004 převzala podstatnou část redakčních povinností ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Archiv povznesla a modernizovala, zasloužila se i o propagaci historického poznání a k oživení kulturního života na Benešovsku. Významná je i její badatelská činnost. Ocenění Blanický rytíř in memoriam za celoživotní dílo získala i Hana Šedivá (*29. 7 1955 v Benešově, † 2. 11. 2007). Velmi jí zajímala historie rodného kraje, proto dlouhodobě spolupracovat s Vlastivědným klubem P. A. N Vlasáka ve Vlašimi a okresním konzervátorem. Sama působila jako zpravodaj státní památkové péče. Aktivně se zapojovala do ochrany přírody a krajiny. Byla členkou Českého svazu ochránců přírody, kde působila jako místopředsedkyně základní organizace v Benešově. Pomáhala při organizaci naučné stezky věnované historii a přírodě Konopišťského zámeckého parku a Lesní naučné stezky Ferdinanda d‘Este. Podílela se na výstavách v Domě dětí a mládeže v Benešově, přednáškám o ochraně životního prostředí a cestování, organizaci vycházek do přírody, soutěží, úklidu černých skládek odpadů, mapování a označování stromů v Konopišťském parku. Také pomohla realizovat aktivitu Den stromů v Konopišti - soutěžní a poznávací odpoledne pro rodiče s dětmi i pro děti z Dětského domova Racek.

 

2011

 

Dne 10. 1. v anketě Benešovského deníku o nejlepšího zpěváka zvítězil Vlasta Horváth, Patricie Tvarůžková a teplýšovická skupina LemRoucha. Součástí akce se stalo jmenování do Síně slávy – jako první byl jmenován zakládající člen Big Bandu Pacholata p. Miroslav Šalát (saxofon, klarinet).

Dne 21. 1. zahájilo svoji činnost v nově upraveném a zařízeném prostředí Kulturní centrum Na Karlově.

Ve správním obvodu Benešov je prohlášených 471 nemovitých kulturních památek, 390movitých kulturních památek a mobilární fond zámku Konopiště, zámku Jemniště, hradu Český Šternberk a Sázavského kláštera.

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov byla zahájena výstavba nové budovy pro transfuzní a hematologické oddělení, stalo se tak slavnostním poklepáním na základní kámen dne 16. února 2011 v dopoledních hodinách za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, starosty Benešova ing. Jaroslava Hlavničky, ředitele nemocnice MUDr. Miliče Řepy, MBA a dalších hostů.

V únoru (2. 2.) zemřel medvěd Kazimír z medvědince zámku Konopiště, medvěd žil na Konopišti od roku 1998, kdy k nám přišel z Wroclavi.

Dne 4. 1. hořela od rozpáleného vařiče kuchyň v č. p. 44 v Úročnici, hasili hasiči z HZS Benešov a SDH Úročnice.

Na Konopišti se konalo noční cvičení hasičských sborů, za SDH Úročnice se zúčastnilo 8 hasičů, mimo jiné – Petr Čeněk, Tomáš Čeněk, Jaroslav Průša, Václav Kaprálek nejml., Martin Novotný.

Dne 23. 4. hořelo v noci v domě č. p. 62 v úročnici, zasahovali hasiči z HZS Benešov. Požár vznikl v rozvaděči elektrické energie.

Dne 30. 4. hořel „Žabů lesík“ v Úročnici, požár vznikl od elektrického vedení, hasil Petr Čeněk z SDH Úročnice.

Na jaře na slavnostech piva v Táboře benešovská piva „ polotmavý speciál Sedm kulí“ a pivo „Ferdinandův tmavý ležák“ získala stříbrné Pivní pečetě.

Ve dnech 5. až 19. 5. 2011 proběhla na Masarykově náměstí v Benešově výstava fotografií dokumentujících konec druhé světové války v Benešově. Autorem více než 100 snímků byl tehdejší bankovní úředník, člen Českého fotoklubu a nadšený fotograf Ladislav Drábek (otec známého MUDr. Pavla Drábka, který fotografie na výstavu zapůjčil).

V květnu se konal (21. 5.) na Konopišti Hasičský den mimo jiné byla součástí dne i mezinárodní soutěž v obsluze koňských stříkaček a volba Miss hasička Středočeského kraje, vyvrcholením programu byla světelná fontána. Zúčastnilo se i 9 hasičů z SDH Úročnice.

Dne 22. 5. proběhl v medvědáriu na zámku Konopiště slavnostní křest nového medvěda (medvěd ušatý, šestiletý kluk ze ZOO Zlín - Lešná), dostal jméno Jiří (dříve se jmenoval Brumbas).

V červnu probíhala v Benešově v Pražské ulici rekonstrukce bývalé městské věznice, později státního archivu, na moderní nebytové prostory a obchody.

Dne 9. 6. byla v Benešově zprovozněna nově zrekonstruovaná obřadní síň Městského úřadu Benešov. Autor projektu ing. arch. Jan Špaček. Za architektonický návrh získal v soutěžní přehlídce soudobé české architektury Grand prix architektů v kategorii „Interiér“ 3. místo.

Od června je v nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov zprovozněna nově zrekonstruovaná diabetologická ambulance. Dne 18. 6. bylo do babyboxu nemocnice odloženo poprvé čerstvé novorozeně, děvčátko Janička.

Dne 17. 6. Uspořádal Osadní výbor v Úročnici kácení máje spojené s opékáním buřtů a s oslavou Dne otců.

Dne 18. 6. uspořádal SDH Úročnice a Osadní výbor Úročnice dětský den na hřišti, kterého se zúčastnilo 36 dětí a 24 dospělých. Děti obdržely hezké ceny za umístění v jednotlivých soutěžích.

Dne 20. 6. se u zámku Konopiště konalo společné taktické cvičení dobrovolných (SDH Bystřice, SDH Neveklov, SDH Pyšely a SDH Čerčany) a profesionálních hasičů (HZS Benešov a HZS Vlašim).

Hasiči z SDH Úročnice se zúčastnili v Kozmicích soutěže v požárním sportu „O pohár starosty“, muži A se umístnili na 4. místě, muži B na 7. místě, ženy na 5. místě.

Dne 28. 6. se v kapli svatého Huberta na zámku Konopiště konala zádušní mše za arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a Žofii Hohenbergovou, mši celebroval dr. Vojtěch Eliáš. V kapli byla současně představena kopie kruhového reliéfu z carrarského mramoru, zobrazující portréty Františka Ferdinanda a Žofie (v zidealizované podobě výjev znázorňuje bezprostřední okamžik po atentátu, kdy Žofie umírá v náručí následníka trůnu). Je to kopie sádrového reliéfu zapůjčeného z Rakouska ze zámku Artstetten (je zde hrobka Hohenbergů, kde je pohřben arcivévoda, jeho žena a čtvrtý jejich potomek narozený mrtvý). O umístění se postaral nově založený (2011) Spolek přátel Konopiště. Později se jí stalo i pivo „světlý speciál d‘Este“.

V červnu se pivo „polotmavý speciál Sedm kulí“ z benešovského pivovaru stalo regionální potravinou.

O prázdninách se v Úročnici uskutečnil zápas v kopané mezi muži z SDH Úročnice a mužstvem muži B z TJ Úročnice, kteří vyhráli 4:1. Dívalo se cca 60 diváků.

V areálu „Zelený ostrov“ v Benešově se konal ve dnech 4. až 7. 8. 2011 hudební festival „Sázava fest“.

Muži SDH úročnice se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Přestavlkách jako rozhodčí.

Dne 27. 8. se na Dolním Úročenském rybníku konal Den vody.

V Benešově byla rekonstruována Základní škola Jiráskova (výměna oken, střecha, nová učebna a zateplení), v Mateřské škole Bezručova (výměna oken), v Mateřské škole Dukelská (oprava vstupu do budovy), v Mateřské škole Karlov (přístavba a stavební úpravy) a v gymnáziu (rekonstrukce záchodů).

V Benešově jsou provozovány dvě linky MHD – linka č. 1 – konečná stanice – železniční stanice – Kaufland – Pomněnice a linka č. 2 – železniční stanice – Spořilov – Marianovice – Černý les.

V Benešově působí 3 divadelní soubory – Banda (Benešovské Amatérské Nezávislé Divadlo Autorské), principál, režisér, autor – Pavel Němec), Komorní studio Áčko (principál, režisér a dramaturg – Anička Balatová), Divadelní spolek Svatopluk, o. s., Benešov (principál Jiří Hřebíček, režiséři Jiří Škoda a Josef Pšenička) a Dětský divadelní soubor při Domu dětí a mládeže.

Na okrskové soutěži v požárním sportu dne 25. 8. v Dlouhém Poli hasiči z Úročnice umístnili – muži na 4. místě, ženy na 2. místě, v jednotlivcích ženy – Michala Válová na 3. místě.

V září na degustační soutěži Českého svazu pivovarů a sladoven byl Ferdinandův tmavý ležák vyhlášen pivem 2011 v kategorii tmavých piv.

Dne 4. 10. proběhlo v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov slavnostní otevření nově rekonstruovaných operačních sálů a ARO, zúčastnil se hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

Dne 25. 10. byla zprovozněna v Benešově akce „přístavba a rekonstrukce“ Mateřské školy Karlov.

Dne 26. 10. město Benešov získalo titul „Nejlepší město pro podnikání ve Středočeském kraji“ a zvláštní cenu za nejlepší vyřizování emailové komunikace ve Středočeském kraji (a sedmé místo v ČR). V rámci republiky se Benešov umístil na 6. místě.

Pivo polotmavý speciál Sedm kulí z benešovského pivovaru je od října „Českou chuťovkou“. Benešovský pivovar se umístil na 3. místě jako „Pivovar roku 2011“.

Od 3. 11. do 25. 11. na Masarykově náměstí v Benešově byla instalována putovní výstava „Korupce po česku“.

Dne 3. 11. se v kapli svatého Huberta na zámku Konopiště konal tradiční svatohubertský koncert.

Dne 5. 11. v Jičíně na Mistrovství republiky v judu získala závodnice z SKP Benešov Barbora Křížková v kategorii žen do 52 kg 3. místo a bronzovou medaili.

Dne 6. 11. v Benešově proběhl slavnostní koncert amatérského hudebního souboru (orchestru/big bandu) Pacholata. Na jeho koncertech v minulosti účinkovali jako hosté i – Ferdinand Havlík, Evžen Jegorov, Zdeněk Pulec, Jaroslav Svěcený apod.

Dne 12. 11. se v areálu pivovaru Benešov konaly poslední farmářské trhy.

Dne 14. 11. na veřejném zasedání zastupitelstva města Benešov zastupitelé k 31. 12. zrušili Městské kulturní středisko a místo něho od 1. 1. zřídili příspěvkovou organizaci Kulturní a informační centrum.

Dne 27. 11. se u nově vysazeného smrčku před hasičskou zbrojnicí pod patronací Osadního výboru v Úročnici konalo zahájení Adventu, rozsvícení vánočního stromečku, básničky od dětí a dárky.

Město Benešov má tři nové ulice, jde o ulici Pod Karlovem, U Pivovaru a U Koupadel.

Dne 4. 12. zazněly v zámecké kapli svatého Huberta na zámku Konopiště benešovské roráty. Mši svatou celebroval Monsignor Michael Josef Pojezdný, opat královské kanonie premonstrátů na Strahově (strahovského kláštera).

Dne 6. 12. byl v Benešově v kostele svaté Anny instalován nový oltář z pískovce (pořízen byl ze sbírek benešovských věřících).

Dne 15. 12. bylo v benešovské nemocnici Rudolfa a Štefanie dáno do provozu anesteziologicko – resuscitační oddělení.

Dne 24. 12. se v kostele svatého Jakuba a Filipa na Chvojně konalo tradiční zpívání vánočních kostelních písní a českých vánočních koled.

V tomto roce se v Benešově ulice rozšířily o další tři – Pod karlovem, U Pivovaru a U Koupadel.

V Týnci nad Sázavou v ulici Komenského byla zprovozněna ve školním areálu nová budova školky (celková kapacita byla zvýšena na 209 míst).

Oceněný za celoživotní dílo, zejména za celoživotní snahu o rozvoj a udržení kulturního dědictví města Sázavy a okolí Milan Štědra (*26. 6. 1957 v Benešově). Publikuje ve sborníku Archeologie ve Středních Čechách a v časopisu Pod Blaníkem.

Nikola Straková se umístila v tomto roce na 3. Místě na akademickém mistrovství ČR – v judu ženy.

 

2012

 

V lednu zahájila Nemocnice Rudolfa a Stefanie a. s. Benešov program zaměřený na péči o válečné veterány. Ředitelem nemocnice se stal místo MUDr. Miliče řepy, MBA pan MUDr. Michal Oščipovský.

K 1. 1. měl SDH úročnice 60 členů činných a 16 přispívajících. Zásahová jednotka pracovala ve složení: Petr Čeněk (velitel), Tomáš Čeněk, Robin Hošek, Václav Kaprálek, Jaroslav Průša, Martin Novotný, Stanislav Vála, Lukáš Kohout.

Od 1. 1. začala v Benešově působit příspěvková organizace Kulturní a informační centrum namísto Městského kulturního střediska, která provozuje i Turistické a informační centrum Benešov.

Dne 5. 1. byla v Benešově v bývalé piaristické koleji otevřena výstava o architektu Otakaru Novotném (do 17. 2.). Výstava přibližuje jeho architekturu – např. rodinný dům malíře Václava Špály, spolkový dům SVU Mánes a vodárenská a majáková věž na letišti Kbely.

Dne 6. 1. Benešovský deník zveřejnil výsledky 3. ročníku čtenářské ankety o nejoblíbenějšího hudebníka Benešovska – nejoblíbenější zpěvák Vlasta Horváth, zpěvačka Alena Vašáková. Nejúspěšnějším sportovcem benešovského okresu se stal reprezentant České republiky ve freestyle motokrosu a tovární jezdec KTM Petr Pilát z Pyšel zvaný Pilník.

Od 7. 1. do 24. 2. pořádalo Muzeum umění a designu Benešov v Městské výstavní síni na malém náměstí (přízemí polikliniky) výstavu fotografií „Zmizelý Benešov“. Fotografie jsou ze sbírky benešovského patriota a sběratele Josefa Nerada a týkají se let 50. a 60. minulého století.

Dne 8. 1. se zásahové družstvo (8 členů) z Úročnice učilo u HZS Benešov teorii zásahů při požáru a dopravních nehodách, současně si prohlédlo objekt a techniku HZS.

Dne 9. 1. byla otevřena v bývalé vrátnici Táborských kasáren noclehárna pro občany bez domova (činnost ukončila dne 31. 3.).

Od tohoto roku začíná na území Místní akční skupiny (MAS) Posázaví fungovat značení regionálních výrobků a služeb „Kraj Blanických rytířů regionální produkt“.

Dne 22. 1. u HZS Benešov nacvičovalo zásahové družstvo hasičů (8 členů) z Úročnice lezecké dovednosti.

Dne 28. 1. se v Poříčí nad Sázavou konalo námětové hasičské cvičení za účasti 8 družstev hasičů včetně z 5 hasičů Úročnice.

Dne 29. 1. nacvičovalo zásahové družstvo hasičů (7 členů) z Úročnice v Hrusicích záchranu osob při požáru a dopravní nehodě. Také zkoušelo slaňování z balónu.

Zásahové družstvo z Úročnice nacvičovalo pod vedením Asociace dobrovolných záchranářů o. s. zdravotní záchranné práce.

Zásahové družstvo hasičů (6 členů) z Úročnice z mostu přes Vltavu na Živohošti nacvičovalo slaňování.

Dne 5. 2. došlo v Benešově v kostele sv. Anny k posvěcení obětního oltářního stolu, mši svatou celebroval Dominik kardinál Duka Arcibiskup pražský. Oltář je z pískovce a travertinu, zhotovil jej sochař P. Pickarz, autorem návrhu je ing. arch. J. Synek. Stůl představuje nejen propojení všech živlů, ale i Ježíše Krista. Ve stolu jsou ukryty ostatky světce a pamětní listina.

Dne 7. 2. bylo v Benešově otevřeno nízkoprahové zařízení, Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov.

Dne 24. 2. Muzeum umění v Benešově uspořádalo v piaristické koleji výstavu obrazů Michala Ščigola, podnětem k obrazům bylo násilné obsazení mužských klášterů tajnou policií v roce 1950).

V únoru začalo bourání některých poškozených objektů v bývalých Pražských kasárnách v Benešově. Prostory budou využity pro budoucí bytovou výstavbu.

Dne 28. 2. byla v Benešově otevřena výstava maleb, kreseb i grafického desingu benešovského výtvarníka M. Paďoura (narodil se v ústí nad orlicí, působil jako pedagog a ředitel na Základní škole Jiráskova).

Dne 28. 2. proběhlo na Státním zámku Konopiště „Requiem za Františka a Ferdinanda d‘Este a Žofii z Hohenbergu“. Mši celebroval dr. Vojtěch Eliáš v kapli svatého Huberta jako připomenutí tragické události v Bosně před 98 lety.

Město Benešov připravuje digitalizaci městského kina v Poštovní ulici s možností přehrávání 3D filmů při zachování projekce 35 mm filmů.

Začátkem března zásahové družstvo hasičů (8 členů) z Úročnice čistilo zanesenou obecní kanalizaci před hasičskou zbrojnicí a čtyřikrát odstraňovalo v obci větve resp. celé stromy hrozící zlomením či ohrožující elektrické vedení v části obce nad mostem.

Ve dnech 19. až 24. 3. proběhl v Benešově v Muzeu umění a desingu druhý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět o lidských právech a bezpráví Benešov, organizuje jej Občanské sdružení Pro Benešov.

V březnu se v Gymnáziu Benešov konala výstava „Cvičiště Benešov. Vstup zakázán!“

V březnu se v Benešově začalo s výstavbou ulice Karla Nového, bude spojovat ulici Vnoučkovu s ulicí Dukelskou.

V dubnu zahájila činnost nová Mateřská škola Nespeky s 56 místy pro děti.

Dne 1. 4. zásahové družstvo hasičů (10 členů) z Úročnice zasahovalo při požáru chaty v Pomněnicích.

Dne 6. 4. z rozhodnutí neziskových skupin Podblanicka získala Mgr. Věra Dudíková z Benešova ocenění Blanický rytíř (14. ročník) za významný počin – za založení mnohaletou organizaci festivalu Podblanický hudební podzim.

Dne 7. 4. zásahové družstvo hasičů (8 členů) z Úročnice čistilo prostor, kde budou páleny čarodějnice.

Ve dnech 13. a 15. 4. se opět uskutečnil sedmý ročník projektu „Čistá řeka Sázava“. Podílelo se na něm 922 dobrovolníků, kteří sebrali 30 tun odpadu. Patronát nad akcí opět převzala zpěvačka Aneta Langerová.

V obřadní síni vlašimského zámku se již počtrnácté rozdávaly tituly Blanický rytíř. Titul mimo dvě další osoby získala i Věra Dudíková z Benešova za založení a mnohaletou organizaci festivalu Podblanický podzim.

V Městské knihovně Benešov se uskutečnilo setkání kronikářů obcí.

Dne 30. 4. členové SDH Úročnice společně se členy Osadního výboru Úročnice uspořádali tradiční stavění „májky“ a pálení „čarodějnic“.

Dne 1. 5. se v železničním depu v Benešově na nádraží představila nově rekonstruovaná historická lokomotiva T 435 003 – Hektor. Cestující dvakrát svezla na trase Benešov – Postupice.

Dne 9. 5. bylo v Benešově otevřeno nově zrekonstruované Turistické informační centrum (Masarykovo náměstí č. p. 230).

Dne 19. 5. se v Peceradech konala soutěž v požárním sportu okrsků Benešov a Týnec nad Sázavou. Za okrsek Benešov se zúčastnilo 6 družstev mužů, pořadí – Václavice, Úročnice B, Úročnice A, Dlouhé Pole B, Petroupim, Dlouhé Pole A, a 4 družstva žen, pořadí – Úročnice, Petroupim B, Petroupim A, Václavice. Jaroslav Průša z Úročnice obsadil v běhu na 100 m překážek 2. místo, Eliška Balatová 1. místo a Petra Motyčková 2. místo. Za okrsek Týnec soutěžilo 10 družstev mužů, pořadí prvních 3 – Bukovany, Chářovice A, Chářovice B, a také soutěžilo 1 družstvo žen.

Zásahové družstvo hasičů (6 členů) z Úročnice cvičilo u SDH Čerčany používání dýchacích přístrojů.

Dne 31. 5. členové SDH Úročnice společně se členy Osadního výboru Úročnice uspořádali tradiční kácení „Májky“ spojené s opékáním buřtů.

V červnu získala obec Nespeky vlastní obecní symboly – znak a vlajku.

Dne 3. 6. členové SDH Úročnice společně se členy Osadního výboru Úročnice uspořádali na hřišti Tělovýchovné jednoty Úročnice dětské sportovní odpoledne tzv. „Dětský den“.

Dne 2. 6. v Benešově po opravě byla opět zprovozněna stylová venkovní plovárna s občerstvením zvaná „Koupadla na Sladovce“ neboli „Benešovská koupadla“ či „Sluneční louka“. Přes všechny opravy však zůstal koupadlům statut „požární nádrž“, tedy koupání na vlastní nebezpečí.

Od 1. 7. je v provozu „Turistické informační centrum na Konopišti“, je umístěno v historické budově na hrázi zámeckého rybníka.

Ve dnech 2. až 5. 8. proběhl v Benešově 12. ročník festivalu „Sázava Fest“.

Státní podnik Lesy ČR otevřel v zámeckém parku na Konopišti novou naučnou stezku pro děti a školní kolektivy nazvanou „Pod stromy“ a novou obůrku pro lesní zvěř. Stezka začíná na hrázi zámeckého rybníka a končí u odbočky na Šibernu. V obůrce je daněk skvrnitý a muflon, přibude ještě jelen sika Dybowský.

Dne 1. 9. se v Úročnici konali „Pivní slavnosti“ spojené se sportovním odpolednem pro děti a dospělé a večer s taneční zábavou.

Dne 18. 11. členové SDH Úročnice uklízeli hasičskou zbrojnici, opravovali hasičskou techniku a na hřišti opravovali zařízení dětského hřiště (houpačky, prolézačky, …).

Dne 27. 11. zásahová jednotka SDH Úročnice spolu se členy SDH Krusičany a Policií ČR hledala v okolí Úročnice a Bukovan pohřešovaného staršího muže.

 

20. století

 

V Týnci nad Sázavou byl ve 20. století postaven v ulici Benešovská u č. p 36 litinový kříž s kamenným soklem.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář