Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část 21 (3. doplněk) - rok 1955 až 1967

17. 12. 2012

1955

 

            Dne 8. 1. se v Úročnici konal ples ČSPO a dne 22. 1. ples myslivců. V neděli dne 20. 2. pořádala mládež maškarní průvod obcí a večer taneční zábavu.

            Dne 14. 1. jednal MNV v Úročnici o soupisu půdy, který má být proveden za spolupráce MNV s katastrálním měřičským úřadem v Benešově. Protože někteří zemědělci nesouhlasí s výměrou pozemků a podali odvolání na ONV a dosud jim nebylo odpovězeno, bude podána urgence ONV. Dne 4. 2. se v obci projednával přípis o získání pracovníků do zemědělství, nikdo se nepřihlásil, proto místní farmě musely vypomáhat ženy. Dne 20. 4. rozhodla rada MNV vysázet členy zdejší myslivecké společnosti asi 3 000 stromků v „Trutinci“ na pozemku, který se nehodí k obdělávání. Dne 10. 5. Byla v obci ustanovena komise, která bude provádět evidenci půdy.

Dne 14. 1. se nad obcí Úročnice přehnala velká vichřice (rychlost větru byla 140 km/hod.), způsobila veliké škody na budovách i porostech (polámala hodně stromů v lesích).

Dne 6. 5. se v Úročnici konala pouťová zábava.

Družstvo žáků 11 až 14 let zvítězilo na okrskové soutěži v požárním sportu v Kozmicích. Požární družstva mužů a žáků do 12 let z Úročnice se zúčastnily okresní soutěže v požárním sportu v Poříčí nad Sázavou (muži - Kaprálek Miroslav, Hubínek Josef, Stojánek Otto, Havelka František, Pitelka František, Novák Jaroslav, Kaprálek Jiří, Tengler Jiří, Kaprálek Josef,…; žáci 11 až 14 let – Josef Jirák, Josef Novotný, Jiří Fulín, Jaroslav Kubánek, František Kubánek, Josef Kaprálek, Stanislav Čeněk, Václav Novotný a Josef Vašák). Muži i žáci obsadili II. místo. V soutěži „O nejlepší požární družstvo ČSR“ obsadilo družstvo hasičů z Úročnice v rámci okresu 5. místo. Předsedou MJ ČSPO byl František Jirák, členové: Jaroslav Novák, Josef kaprálek, Božena Kubánková, Čeněk Kaprálek, Jiří Kaprálek, Otto Stojánek, Ladislav Franěk, Jaroslav Vnouček, František Pitelka, František Franěk a Josef Hubínek.

            30. mechanizovaný pluk posádkou v Benešově byl přejmenován na 79. Mechanizovaný pluk (rozkaz ministra národní obrany č. 006 ze dne 31. 3.).

            Dne 21. 7. provedla rada MNV v obci Úročnice rozpis technických plodin soukromým zemědělcům, majitelů půdy od 2 do 3 ½ ha museli sít mák, od 3 ½ ha a výše hořčici, mák a cukrovku, a sice 9 až 10% z celkové výměry. Dne 12. 8. rada MNV projednávala průběh žňových prací a zjistila, že soukromí zemědělci zvládnou žně sami a ČSSS bez pomoci ne.

            Dne 1. 9. bylo v jedné třídě při Jedenáctileté střední škole v Jiráskově ulici zahájeno vyučování na zvláštní škole (dnes základní škola praktická). Škola byla jednotřídní s prvním, druhým a třetím postupným ročníkem a měla 15 žáků.

            Dne 12. 9. rada MNV v Úročnici jednala o žňových pracích a průběžném plnění dodávkových úkolů, někteří soukromí zemědělci dodávky nesplnili a proto budou předvoláni na MNV k pohovoru. Dne 2. 11. rada MNV v Úročnici hodnotila plnění zemědělských prací a zjistila, že soukromí zemědělci plní práce dobře, ale problém je u ČSSS, kde dosud není posekána otava a přeoráno po bramborách. Dne 16. 12. Však bylo konstatováno, že mimo dvou zemědělců splnili plán a dodávky všichni.

Dne 9. 10. a 10. 10. se v Úročnici konala posvícenská zábava. V sobotu dne 26. 11. sehrál v Úročnici závodní klub Metaz Týnec nad Sázavou divadelní hru „Jedenácté přikázání“. V obci pravidelně byla pořádána filmová představení, které obstarávalo putovní kino. V zemědělství pracovalo v obci 65 lidí.

Byl založen vlastivědný kroužek v Týnci nad Sázavou. K zakládajícím členům patřili i Václav Stejskal (* 20. 10. 1918, † 20. 9. 2000) a Miroslav Berka (* 23. 7. 1930, † 28. 7. 2001).

V Úročnici si v tomto roce zakoupil první televizor v obci Miroslav Kaprálek z č. p. 37.

 

1956

 

            Dne 8. 1. se v Úročnici konala výroční členská schůze u příležitosti 50 výročí konání požárního sboru. Podle ústního podání pamětníků byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1906. Členové tohoto prvního sboru byli členy hasičského sboru v Bukovanech, neboť v té době byla Úročnice osadou obce Bukovany. Požárnímu sboru byla vyměněna stříkačka, za starý stroj byl dodán stroj s novým motorem a čerpadlem. Dále byly sboru přiděleny:2 požární opasky, 1 baterie, 1 houkačka s požárním signálem, 2 pneumatiky k autu, 1 proudnice B, spinky na kalhoty pro 2 družstva a 9 košil, přiděleno bylo 260 lt benzinu, 10 lt nafty a 14 lt olejů. Sbor má 64 členů, z toho 51 mužů a 13 žen. Do 2 požárních družstev je zařazeno 20 mužů. Výbor: předseda František Jirák, místopředseda Josef Kaprálek, velitel PS Jaroslav Novák, jednatel Božena Kubánková, hospodář Čeněk Kaprálek, výcvikový referent Jiří Kaprálek, organizační referent Otto Stojánek, kulturní referent Ladislav Franěk, preventivní referent Jaroslav Vnouček, členové – František Pitelka, František Franěk, Josef Hubínek, náhradníci – Jiří Řehák, Jiří Lacina, Jaroslav Štěpánek. Revizoři účtů – František Příhoda, Josef Jirák a Josef Franěk.

            Dne 8. 2. se požární sbor z Úročnice zúčastnil požárních prací v Hrusicích u Marků.

            Dne 1. 2. jednalo MNV v Úročnici a konstatovalo, že v obci pracuje v zemědělství 57 lidí, většinou přestárlých. Dne 24. 2. Jednalo MNV o návrhu ONV, aby místnosti MNV byly přestavěny na hasičskou zbrojnici, na tuto přestavbu bylo povoleno 20 000 Kčs. MNV však konstatovalo, že přestavba není řešením a proto radě ONV podal návrh, aby nová zbrojnice byla postavena mezi starou budovou MNV a domkem Marie Štěpánové. Dne 7. 3. MNV schválilo zakoupení nových pneumatik pro požární auto (1 270 Kčs).

            Dne 4. 7. MNV Úročnice konstatovalo tento stav zvířectva v obci: hovězí skot 107 ks, z toho 65 krav, 128 ks vepřového, z toho 12 prasnic, 17 ks ovcí, drůbež 1 334 ks, z toho 720 slepic. Obděláváno (mimo ČSSS) bylo soukromými zemědělci 133,74 ha.

            Požární družstvo mužů z Úročnice se dne 15. 7. zúčastnilo celostátní soutěže v požárním sportu v Teplýšovicích a okresního kola na Konopišti, kde obsadilo III. místo (Kaprálek Miroslav, Hubínek Josef, Lacina Jiří, Štěpánek Jaroslav, Stojánek Otto, Jirák František, Kaprálek Josef, ….). Družstvo žáků na okresní soutěži v Kozmicích obsadilo I. místo. Obec zakoupila požárníkům nové pracovní a vycházkové stejnokroje.

V  obci Úročnice se konaly I. motocyklové závody v části obce „Na drahách“. V usedlosti č. p. 3 (statek „U Kolářů“) byla zřízena „Stanice první pomoci“.

            V tomto roce byla požárníkům z Týnce nad Sázavou přidělena štábem Civilní ochrany kraje automobilová stříkačka AS 16 Praga RN.

            Hořela stodola p. Macháčka v Chlebích, hasil i požární sbor z Podělus.

            Některé usedlosti v Bukovanech byly zabrány pro Plemenářský státní statek Benešov (č. p. 13 Lavických, č. p. 22 Bartákových, č. p. 23 Chrpových, č. p. 9 Hauzarových, č. p. 18 Marie buzarové, č. p. 2 Přeučilových, č. p. 24 Havlíčkových. Č. p. 28 hruškových a č. p. 4 Františka Kohouta). V Bukovanech byla zřízena farma státního statku v čele s Miroslavem Kadlecem.

            V Chlebích, Chářovicích, Krusičanech, Peceradech, Podělusích a Týnci působila státní traktorová brigáda.

            V Bukovanech byla v usedlosti č. p. 128 zřízena mateřská školka.

            V Bukovanech byla ustanovena tělovýchovná jednota Sokol, předseda Jindřich Kostinec, pokladník Josef Drazdík, místopředseda Ladislav Bělohlávek, jednatel Ladislav Štěpán, pokladník Josef Drazdík, náčelník Ludvík Svoboda.

V Jawě byl konstruován postranní vozík (sajdkára)k motocyklu Jawa 350 „kývačka“, jeho výrobu však převzalo družstvo Velorex v Hradci Králové.

Zemřel akademický malíř Ladislav Šíma (*1885), který svou tvorbou zobrazil především krajinu Benešovska, působil současně jako středoškolský profesor na místním gymnáziu, kde měl široké zázemí pro šíření kulturní osvěty, a to i mimo hranice školy. Jeho jméno nese výstavní síň Muzea umění a designu v Benešově.

           

1957

 

            Dne 9. 1. MNV v Úročnici vzalo na vědomí návrh ONV, aby obec Úročnice nepatřila pod matriční ob vod Bukovany, ale po Václavice. Dne 4. 3. MNV opět plánovalo na další období výstavbu požární zbrojnice, částečnou regulaci potoka a výsadbu asi 2 ha lesa. Dne 20. 3. byli schváleni občané obce do volebních komisí: místní, okrskové a obvodní. V květnu byli do MNV zvoleni: předseda Josef Hájek č. p. 57, finanční referent František Jirák č. p. 64, stavební referent Josef Jirák č. p. 30, tajemník Jaroslav Kůt č. p. 12, zemědělský referent Miloslav Straka č. p. 3, kulturní referent Otto Stojánek č. p. 22, členové Jaroslav Novák č. p. 6, Václav Vnouček č. p. 44, Čeněk Kaprálek č. p. 52, Jan Havelka č. p. 18 a Jaroslav Fulín č. p. 61. Dne 3. 7. byl za nemocného předsedu Josefa Hájka novým předsedou zvolen Jaroslav Fulín č. p. 61. Dne 18. 7. byly rozepsány žňové hlídky, každou noc 2 osoby. Dále byly zjišťovány důvody, proč někteří zemědělci v období let 1954 až 1956 nesplnili dodávky, důvody byly MNV uznány a bylo doporučeno ONV, aby jim nedodávky byly odepsány a prominuty.

Obnovilo se v našem okolí JZD v Krusičanech.

            V obci Úročnice se konaly II. motocyklové závody v části obce „Na drahách“.

            V lednu hořela chata ve Zbořeném Kostelci, mimo jiné hasil požární sbor z Týnce nad Sázavou.

            V druhé polovině ledna začal vycházet organizační požární časopis „Pracovník ČSPO“, který byl pracovním časopisem požárníků i z místních sborů.

            Požárníci z Bukovan získali požární automobil.

            V Bukovanech zanikl oddíl odbíjené a současně bylo zrušeno jejich hřiště. Vznikl však hokejový oddíl. Kluziště v zimě zřizoval na fotbalovém hřišti. Mantinely tvořily čela z postelí, které zůstaly v obci po německém vojsku. Později zřídili stálé kluziště v nynějším areálu letního hostince stodola. V té době působil i hokejový oddíl v Týnci nad Sázavou a v Benešově.

            Byl vyvinut prototyp Jawa 500 OHC v šasi „kývačky“, do výroby nebyl zaveden. Byla zahájena výroba kuriózního motocyklu Jawa pro potřeby švédské armády (Jawa vyhrála konkurz, kterého se zúčastnily i další světové firmy švédské Husqvarna a Monark a, anglická BSA). Byl to stroj, jehož základem byla „kývačka“ 350 na devatenáctipalcových kolech, se dvěma sklopnými kovovými skluznicemi (lyžemi) a s ručním i nožním řazením. Dodávky do Švédska byly ukončeny v roce 1972.

            Profesor Josef Jirko a PhDr. Jiří Tywoniak založili přírodovědecký kroužek při Okresním vlastivědném muzeu v Benešově. Profesor Jirko se stal také konzervátorem státní ochrany přírody pro okres Benešov.

 

1958

 

            Dne 14. 1. bylo na veřejném jednání MNV v obci Úročnice jednáno o znovu založení JZD, ale bez výsledku. Dne 3. 2. bylo navrženo, aby ONV přispěl na opravu staré kůlny u č. p. 5 a její přestavbu na požární zbrojnici. Dne 3. 3. MNV projednal přípis ONV, že zemědělci, kteří nesplnili dodávky za rok 1957, mohou je splnit do 31. 3. 1958, aniž by byli nějak trestně stíháni. Dne 24. 3. byly při MNV zřízena bezpečnostní komise: Jaroslav Novák č. p. 6, František Jirák č. p. 64, Josef Hájek č. p. 57 a Josef Vašák č. p. 42. K 1. 4. provedli soupis domácího zvířectva: František Jirák č. p. 64, Josef Hájek č. p. 57, Jan Havelka č. p. 18 a Otto Stojánek č. p. 22. Dne 14. 4. Rada MNV potvrdila nájemní smlouvu o pronajmutí domku č. p. 48 Janu Havelkovi, který bydlel v č. p. 14. Janu Havelkovi (z č. p. 18) byla vyměřena stavební parcela o výměře 10 arů „Na sádce“, s podmínkou, že si zde vystaví rodinný domek. Dne 16. 6. na veřejné schůzi v Úročnici bylo opět jednáno se soukromě hospodařícími zemědělci, aby znovu založili JZD, žádný ze zemědělců však vstoupit nechce a to s ohledem na špatnou zkušenost z činnosti JZD v roce 1953. Po stálém přesvědčování pracovníků ONV předali zemědělci z Úročnice (celkem 35) svoji půdu do bezplatného nájmu ČSSS. Na schůzi každý ze zemědělců podal svoji přihlášku na předání půdy ČSSS. Rada MNV přihlášky schválila s podmínkou, že všem zemědělcům bude řádně proplacen živý i mrtvý inventář včetně osiv a krmných dávek za výkupní ceny, jak bylo s nimi na veřejné schůzi ujednáno s přítomnými zástupci ONV a státního plemenářského statku. S ohledem na předání půdy na podzim tohoto roku ČSSS, byl ONV vrácen rozpis půdy a státních dodávek mimo 2 zemědělců, kteří půdu nepředali.

            V únoru uspořádalo Sdružení rodičů při škole na Chlístově již třetí svůj ples s bohatou tombolou.

Bylo ustanoveno JZD v Bukovanech („dobrovolně“, předseda Josef Dvořák, účetní Jaroslava Jiroušková, 68 členů), Peceradech a Zbořeném Kostelci.

Práce MNV v Konopišti (předseda Jan Posl, tajemník Jaroslav Urbanec, vedoucí finanční komise Václav Dráb) se během celého roku soustředila na pomoc JZD (zootechnik František Šmejkal). V Konopišti již nebyli soukromí hospodáři. Také v Chlístově a ve Zbožnici zemědělci pracují již v JZD. Zemědělci ze Žabovřesk a Poměnic pracují na farmách ČSSS.

Do Zbožnice byla zavedena nová linka rozhlasu. V osadě Chlístov byla postavena nová autobusová čekárna.

            V obci Úročnice se konaly III. motocyklové závody v části obce „Na drahách“. Proběhly v obci oslavy 50 - tého založení Dobrovolného hasičského sboru v Úročnici.  Oslavy se skládaly – z výroční členské schůze, čestné stráže a položení věnců u Pomníku padlých a společným fotografováním účastníků a členů Sboru v nových uniformách, které si Sbor sám zakoupil. Členové požárního sboru – Kaprálek Josef, Jirák František, Pitelka, Kaprálek Miroslav, Kaprálek Jiří, Novák Jaroslav, Stojánek Otto, Havelka Václav, Vašák Josef.

            V obci Úročnice demolován dům č. p. „Simůnkova chalupa“, stál vedle domu č. p. 36 (Brzobohatých), demoloval p. Havelka Jan č. p. 8. V obci skončila svoji činnost trafika v usedlosti „U Drábků“.

            Do tohoto roku sloužila požárníkům z Benešova stará hasičská zbrojnice v Tyršově ulici, požárníkům byl nově pro sídlo přidělen někdejší tzv. Orlíkův dům č. p. 148 v ulici Čs. Armády (nyní Pražská) s prostorným dvorem. 10)

                Obecní lesy byly odebrány okolním obcím a jako majetek státu předány do užívání Krajské správy lesů Praha.

            Ve Václavicích byl nalezen kostrový hrob se dvěma záušnicemi (květen).

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou bylo zřízeno učňovské středisko pro obory nástrojař, soustružník kovů, frézař, elektromechanik, strojní zámečník, instalatér a automechanik.  Byla zahájena výroba nízkoobjemového stroje mopedu Jawetta. Stroj byl vybaven jednoválcovým ležatým motorem o objemu 50 ccm, měl však nižší výkon, aby vyhovoval dopravním předpisům v zahraničí, kde byla u mopedů v zdobě určována maximální rychlost. Moped byl vyráběn ve dvou provedeních – jako cestovní moped a model Sport. Výroba byla ukončena v roce 1962.

            V Bukovanech vznikl oddíl základní tělesné výchovy, zapojil se do přípravy druhé celostátní spartakiády (1959 – 1960).

            Dne 7. 8. se Marie Stojánková z č. p. 22 stala vedoucí prodejny smíšeného zboží v Úročnici.

            O prázdninách došlo k výměně učitelského sboru ve škole na Chlístově, dvě učitelky nahradil František Němec (ředitel školy, bydlel ve škole) a Jaroslav Rezek (učitel, dojížděl z Týnce). Pro školu MNV zakoupil pozemek pro školní hřiště. Ve druhém pololetí hrál školní loutkový kroužek loutková představení a v zimě byly promítány filmy pro děti.

            Dne 15. 9. MNV v Úročnici povolil MJ ČSPO závod „Pionýrů“, tj. motocyklů do obsahu 100 m3, a to v místě mezi Úročnicí a Hrusicemi. Dne 22. 9. při přejímání půdy soukromých zemědělců zástupci ČSSS, bylo rozhodnuto MNV, že bude ponechán pozemek na hřiště a cvičiště a to, „Na drahách“ naproti č. p. 61 (majitel Jaroslav Fulín) přes silnici. Těm občanům Úročnice (10), kteří neměli u svých domů zahrádky a zahrady, byl při přejímání pozemků ponechán pozemek o výměře 8 arů „Na drahách“ za „Drábkovi“. Ostatním občanům obce byly u jejich rodinných domků ponechány v užívání zahrady.

            V září požárníci z Úročnice hasičským autem odváželi sklizenou úrodu (pomáhali soukromým zemědělcům) do Benešova, aby byl splněn termín dodávek do 5. 9.

            V září byla pro zvláštní školu v Benešově otevřena nová samostatná budova v Hodějovského ulici se dvěma prostornými učebnami. Třídy školy byly postupně rozmístěny po celém Benešově (Základní škola Jiráskova, Základní škola Karlov, ulice Gottwaldova, Nová hospoda ve Fučíkově ulici, bytová jednotka ve Fučíkově ulici, Zikova vila), neboť prostory v Hodějovského ulici již nepostačovaly.

            V zimních měsících ochotnický kroužek při škole na Chlístově pod vedením Marie Velkové sehrál hru J. Gogola „Ženitba“, 2x na Chlístově a 1x ve Václavicích.

Dne 24. 11. navrhla rada MNV v Úročnici znovu ONV, aby byla v obci postavena nová požární zbrojnice a to, zařazením stavby mezi akce Z (materiál dodá a zaplatí ONV a práci občané obce).

 

1959

 

            Dne 12. 1. rada MNV v Úročnici rozhodla, že stavební komise zpracuje materiální dokumentaci nové požární zbrojnice, též schválila žádost Josefa Jiroty, který koupil rodinný domek č. p. 40 od Bohumila Kreifa, o povolení adaptace domu a zřízení 1. patra. Dne 19. 2. byl předseda a tajemník informován, že pro nedostatek stavebního materiálu a finančních prostředků není jisté, zda bude v tomto roce realizována stavba požární zbrojnice. Budou-li nějaké prostředky, bylo doporučeno, aby byla postavena ze stávajících místností MNV a to vlevo od prodejny Jednoty. Dne 6. 3. rozhodla rada udělit odznak mateřství III. stupně Marii Žabové č. p. 45 a vyššího stupně Marii Jirákové č. p. 53 a Antonii Horákové č. p. 3. Dne 2. 4. MNV konstatovalo, že byla řádně vybrána daň domovní, z představení, ze psů a poplatky z hospodářského zvířectva.

            JZD Konopiště pomáhal se zemědělskými pracemi jeho patronátní závod Nářadí Racek. V lednu byla ve Zbožnici dokončena výstavba nového kravína, všechny dojnice a většina jalovic byla do tohoto kravína převedena. Na Chlístově byl byla ve vepříně zřízena hluboká podestýlka, postaveny dřevěné prasečáky a výběhy. Na výroční schůzi bylo zvoleno představenstva družstva: František Šmejkal (Zbožnice), Miroslav Bakos (Chlístov), Jan Přibyl (Zbožnice), Václav Zoula (Chlístov), Jaroslav Chlístovský (Chlístov), František Dráb (Chlístov); revizní komise: Milan Strnad (Chlístov), Anežka Lánová (Chlístov). Během roku postupně žádala většina členů družstva o jeho likvidaci.

Při těžbě drti pro stavební účely vedle kostela svatého Petra v Poříčí nad Sázavou byly nalezeny zbytky historických staveb, je zde předpokládáno feudální sídlo, ze kterého vedl vchod do prvního patra věže a empory kostela.

Ze dne 27. 3. při archeologickém ohledání v Poříčí nad Sázavou byly nalezeny 2 bronzové náramky – únětická kultura – hrob? Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.

Dne 4. 4. zemřel benešovský rodák a jeden ze zakladatelů moderní české architektury Otakar Novotný (*11. 1. 1880).

Dne 18. 4. tajemník MNV v Úročnici podal zprávu o jednání na ONV ohledně výstavby nové požární zbrojnice, na tento rok bylo uvolněno 10 000 Kčs na přípravu stavby, materiál bude zajištěn až příští rok.

Dne 20. 4. provedli požárníci v Úročnici sběr druhotných surovin, sebrali 1 440 kg železného šrotu, 200 kg starého papíru, 56 kg mosazi a 8 kg kostí, částka za sběr byla věnována na činnost žákovského družstva.

Dne 15. 6. MNV v Úročnici schválil žádost Jaroslava Kůta a Miroslava Kaprálka o stavební parcely na „Žížalovém poli“ (vlevo vedle č. p. 40), neboť i majitel Josef Žížala souhlasil. Též schválil i žádost Josefa Čeňka č. p. 27 o stavební parcelu na pozemku č. kat. 1189 o výměře 8 arů, kterou mu odkázal jeho otec. Dne 6. 7. MNV schválil, že letošní 2 členné hlídky zajistí MJ ČSPO.

Dne 3. 9. MNV v Úročnici schválil objednávky brambor na zimní uskladnění pro občany obce, na jednu osobu bude přiděleno 50 kg.

Dne 1. 10. další soukromý zemědělec z Úročnice předal svoji půdu farmě ČSSS.

IV. závod pionýrů proběhl v Úročnici dne 5. 10. – vítězem závodu se stal Pitelka František z Úročnice č. p. 31 (další jezdci Borl, Dvořák ml. Vítězem závodu mopedů (4 startující) se stal p. Šeps, který zajel 8 kol za 12,44 minut, druhý byl p. Šobíšek, třetí p. Kašpar (čtyři závodníci – Šobíšek, Kašpar, Šeps, Votruba). Ředitelem závodu byl p. Jiří Lacina st. Trať uzavíral, na svojí motorce JAWA 250, Havelka Jan z č. p. 18. Trať vedla od hřiště přes Hrusice lesní cestou na „Markovci“, odtud dolů do „Ve stádlích“, přes potůček na kopec podél „Novákovy skály“ do Úročnice a po silnici zpět do prostoru startu.

Dne 19. 10. bylo v Úročnici s konečnou platností rozhodnuto o výstavbě požární zbrojnice, občané se zavázali při ní odpracovat 1 570 brigádnických hodin zdarma. V zimních měsících bude dovezen kámen z „Březin“ a žula kopaná z Krusičan.

            Byla zahájena výstavba rybníků Dolní a Horní úročnický na Hanovském potoce, který u Hrusic (Hamrů) vtéká do Janovického potoka.

            Požárníci z Bukovan si pořídili sušák na hadice a uhasili požár družstevního stohu.

Město Týnec nad Sázavou převedlo bývalou továrnu/manufakturu na kameninu, přestavěnou arcivévodou Františkem Ferdinandem d‘Este na hotel (levé křídlo) na národní podnik Metaz, který ve dvou etapách přestavěl hotel na dělnickou ubytovnu a později na kulturní středisko.

V Týnci nad Sázavou bylo otevřeno Městské muzeum, které významně přispělo k poznávání a ochraně historie okolí města. Zásluhy na vybudování muzea měl i Václav Stejskal (* 20. 10. 1918, † 20. 9. 2000). Dokázal kolem sebe shromáždit skupinu obětavých lidí, kteří sesbírali nepřeberné množství písemností, předmětů a vzpomínek od občanů Týnecka.

Na konci roku byly v Úročnici tyto stavy hospodářského zvířectva: 47 ks krav, 14 ks telat, 83 ks ostatního skotu, 17 ks prasnic, 32 ostatních ks vepřového, 13 ks koní. Byl rozbourán domek č. p. 35, dřívější majitel František Simůnek, který se po válce v roce 1945 odstěhoval do pohraničí a do obce se již nevrátil.

Na konci roku JZD Konopiště na veřejné schůzi se rozhodlo, by bylo lépe část družstva přiřadit k lépe prosperujícímu mužstvu a část ke státním statkům.

Na Racku byl do správy MNV předán dům č. p. 11. V knihovně na Chlístově byl zřízen kulturní koutek, v zimních měsících se jednou týdně promítal film a jednou měsíčně na Racku a v Žabovřeskách. Rovněž bylo zajížděno do Vidlákové Lhoty. Ve škole na Chlístově proběhly oslavy 50 let od založení školy, zúčastnilo se jich 500 občanů. Dále byly během roku uspořádány 2 taneční zábavy.

           

1960

 

            Došlo ke změně správního rozdělení ČSSR (Česká část) na 7 krajů a Prahu a okresy. Okolí obce Úročnice patří do Středočeského kraje a okresu Benešov, který sousedí s okresy: Praha – západ, Praha – východ, Kolín, Kutná Hora, Havlíčků Brod, Pelhřimov, Tábor, Písek a Příbram. V Benešově se Místní národní výbor se přeměnil na Městský národní výbor. Město Benešov se spojilo s obcí Konopiště (osady Konopiště, Pomněnice). K Benešovu byla připojena osada Baba (dosud obec Dlouhé Pole) a osada Radíkovice (dosud obec Myslíč).

            Osady Buková a Vidlákova Lhota byly odděleny od obce Bukovany a přičleněny k obci Chlístov. Osada Radíkovice, Pomněnice, Baba a Konopiště byly přičleněny pod obec Benešov. Osada Zbožnice byla přičleněna k Václavicům. Obec Úročnice se stala osadou obce Chlístov. Nový hospodářský celek v okolí se skládal z osad: Úročnice (farma ČSSS), Buková a Vidlákova Lhota (farma ČSSS), Chlístov a Žabovřesky (farma ČSSS) a Racek (závod Nářadí).

            Pozemky obce Chlístov byly přičleněny k farmě ČSSS Žabovřesky a pozemky osady Zbožnice k pozemkům JZD ve Václavicích. Územní reorganizací zaniklo JZD Konopiště.

            Dne 8. 2. MNV informoval, že poslednímu místnímu zemědělci byla předepsána na tento rok dodávka 2 300 vajec, hospodaří na 5,05 ha zemědělské půdy. Výkup provede místní prodejna Jednoty. Dále MNV konstatoval, někteří občané obce žádají o schválení postavení obytných místností ze stodol a chlévů, které již nepotřebují k používání, neboť již soukromě nehospodaří. U č. p. 51 Václav Havelka zřídil obytnou místnost ze stodoly a u č. p. 9 Václav Vnouček obytnou místnost z chléva. Dne 21. 3. MNV vzal na vědomí, že podle vládního usnesení má dojít v letošním roce ke slučování obcí a jednotných zemědělských družstev na větší. Obec Úročnice měla být přičleněna k nově zřízenému MNV na Chlístově, a to společně s osadami Buková Lhota, Vidlákova Lhota, Žabovřesky a Racek. Dne 24. 4. MNV řešilo plnění dodávek posledního soukromého zemědělce v obci Františka Vašáka, měl předepsány dodávky: 2 300 ks vajec, 2 200 litrů mléka, 710 kg masa a zemědělskou daň ve výši 7 513 Kčs, rada MNV se proti této neúměrné výši předepsané ONV odvolala.

            Dne 12. 5. byla v Úročnici konána první brigáda na výstavbu nové požární zbrojnice, vedle č. p. 7, zúčastnilo se jí 32 brigádníků, kopaly se a zdily základy, dovážel se kámen z lomu u Bukovan („Březin“) a kopaná žula z „Kopanin“ u Krusičan. Bylo schváleno rozbourání stodoly u č. p. 29, majitel Ladislav Franěk, stodolu majitel nepotřeboval již k hospodářství a zřídil na jejím místě zahrádku. Část kamene věnoval na výstavbu požární zbrojnice.

            Sloučením muzea benešovského, vlašimského a votického vzniklo Muzeum Benešov se sídlem ve Vlašimi a s pobočkami v Benešově a Růžkových Lhoticích. 204)

V Úročnici (31. 7.) se jel V. ročník závodu pionýrů, vítězem se stal p. Petr Dobrý z Prahy (8 kol za 11 minut 15 vteřin) a na druhém místě se umístnil p. Jiří Tengler z Úročnice č. p. 24., na třetím místě p. Antonín Dvořák. Ředitelem závodu byl velitel požárního sboru v obci p. Jiří Lacina st. V průběhu závodu byl oceněn jeden ze závodníků p. Vnouček Jaroslav za 15. let v požární ochraně. Závod byl organizován pod záštitou Požárního sboru Úročnice. Byla dokončena jihozápadně od obce výstavba rybníků Dolní a Horní úročnický a probíhala svépomocná výstavba požární zbrojnice, zdila se půda a dělal krov. Požární sbor Úročnice je posílen novým dopravním automobilem DVS Avia 30 se stříkačkou PS 12. P. Otto Stojánek se stává členem pléna a komise okresního výboru Svazu požární ochrany okresu Benešov. Za člena základní organizace požární ochrany byl přijat p. Příhoda František (*1893, důchodce), Československý svaz požární ochrany, kraj Pražský, okres Benešov.

            Dne 14. 8. bylo založeno Stavební bytové družstvo občanů (SBDO) v Benešově (do podnikového rejstříku bylo zapsáno dne 8. 12.), předseda František Bouška z Benešova. Sídlilo v budově, která stála na místě dnešního obchodního domu „Hvězda“.

V 50. letech začaly být na našem území v době tzv. „studené války“ budovány základny protiletadlových raketových zbraní, byla vytvořena 71. protiletadlová raketová brigáda Praha – Ruzyně a s ní související raketové oddíly protivzdušné obrany státu (PVOS). Nejdříve byly budovány západní oddíly a poté v roce 1960 východní oddíly. Jedním z nich byl 5. protiletadlový raketový oddíl Bukovany. Všechny oddíly byly vyzbrojeny raketami SA-75M DVINA. (Kasárna se skládala z ubytovacího objektu, tzv. monobloku, garáží, skladů, velitelského stanoviště, šest palebných postavení raket, radiolokátor FANG SONG – „Ventilátorová píseň“, přehledového radaru P-12, sportoviště, cvičná „opičí“ dráha, oplocení a elektrická zabezpečovací stěna. Kasárna jsou dodnes v dobrém stavu, ubytovací objekt je obydlen.) 210)

            Na počátku roku příslušné instituce rozhodly, že v Benešově bude také (nejen Zemědělská dvouletá škola) Střední zemědělská technická škola (SZTŠ) se třemi možnostmi studia (denní, dálkové a funkcionářské), ale jednou ze základních podmínek pro zřízení bylo i to, že při škole musí být školní statek. Po delším jednání okresní orgány rozhodly, že pro tento účel bude vyčleněna farma Pomněnice od státního statku Benešov a ovocná školka od komunálních služeb Benešov.

            Při reorganizaci českého školství byly poslední tři ročníky (tzv. třetí stupeň) odděleny od tzv. jedenáctileté střední školy (také střední všeobecně vzdělávací školy) a v budově školy v Jiráskově ulici pak zůstala škola pro 1. až 9. postupný ročník (také základní devítiletá škola).

            Při stavbě kulturního domu v Brodcích nad Sázavou byly nalezeny lidské kostry z období 9. až 11. století (noviny Jiskra ze dne 9. 9. 1960).

Byl založen požární sbor v Soběšovicích.

Nová obec Chlístov měla 723 občanů, z toho 363 žen, 170 obydlených domů, 24 rekreačních chat. Volby do nového MNV se konaly v květnu, předseda Václav Dráb (Chlístov), tajemník Jaroslav Urbanec (Racek), členové rady Jan Votruba (Racek), Josef Vlček (Žabovřesky), Josef Vorel (Lhoty), Jan Kůt (Úročnice), Karel Paleček (Žabovřesky), Vlasta Němcová (Chlístov). Zemědělská komise: Josef Vlček, Jan Havelka, Čeněk Kaprálek; školská a kulturní komise: Jan Votruba, Otto Stojánek, Jiří Vorel; technická komise: Josef Vorel, Václav Novák, Josef Jirák; finanční komise: Jaroslav Kůt, Jaroslav Fulín, Jaroslav Havelka.

Poslancem okresního výboru za Úročnici a okolí se stal Stodola z Bukovan.

Zemřel František Vnouček (1903 – 1960), divadelní a filmový herec, který pro svůj bytostný vztah k divadlu zběhl i ze studia práv a stal se raději elévem naší největší národní scény. Později působil v Devětsilu, v souboru Osvobozeného divadla, Městských divadel pražských, po roce 1945 pak v D 34. Byl také literárně, překladatelsky a pedagogicky činný (AMU: umělecký přednes a herecká výchova).

            Hostinec sídlící v usedlosti č. p. 72 (zřízena prodejna potravin) a dům č. p. 37 (zřízeno řeznictví) v Bukovanech byly začleněny do Lidového spotřebního družstva Jednota v Benešově.

            Poslední soukromý zemědělec z Bukovan František Klenovec (č. p. 19) a soukromí zemědělci z Bukové a Vidlákovy Lhoty předali pozemky, živý a mrtvý inventář, hospodářské stroje a zásoby do trvalého užívání Státního plemenářského statku v Benešově. V témže roce statek vše předal JZD Bukovany.

            V Benešově byla ukončena činnost průmyslové školy stavební, škola byla přemístěna do Vlašimi.

            V Bukovanech do organizace Sokol vstoupil oddíl české házené, ihned se zúčastnil turnaje v Týnci nad Sázavou. Sokol uspořádal i první terénní závody motocyklů o kubatuře 50 ccm.

            V zimních měsících byly opět promítány filmy v obcích Úročnice, Chlístov, Racek, Lhoty a Žabovřesky (Jan Votruba, Oldřich Kožant, Vladislav Linhart, Otto Stojánek). Ve škole na Chlístově byl každý měsíc promítnut film pro děti a každých 14 sehráno loutkové představení.

            Od tohoto roku byly učebnice a veškeré školní potřeby všem žákům poskytovány zdarma.

            V obci Chlístov a jejích osadách byly 3 prodejny a 3 hostince Jednoty (Úročnice, Lhoty, Chlístov).

            V Úročnici byla do konce roku dokončena výstavba nové požární zbrojnice, stanovený plán 55 500 Kč byl splněn.

 

Poválečné období

 

            V Benešově navazují na dobrou kvalitu objektu pivovaru výrobní areály mlékárny v Konopišťské ulici, pekárny v Křižíkově ulici a haly strojírenského závodu v Černoleské ulici.

 

60 - tá léta

 

            Severovýchodně od obce Bukovany byla postavena protiraketová základna, pro jejíž důstojníky bylo v obci v letech 1961 až 1962 postaveno pět nových bytových domů.

 

1961

 

Od 1. 1. se mění Městská hudební škola Josefa Suka v Benešově na Lidovou školu umění v Benešově.

V tomto roce vznikl školní statek Benešov jako pracoviště Střední zemědělské školy technické.

Počátkem roku byl obnoven oddíl kopané v Bukovanech a zahájil výstavbu fotbalového hřiště.

Na Chlistově byly v únoru dětem promítnuty filmy a 2x bylo sehráno loutkové představení.

Úročnice se stává osadou obce Chlístov v okrese Benešov (do roku 1979). Chlístov se spolu se Žabovřeskami oddělil od obce Konopiště a společně vytvořili jednu obec Chlístov. Místní národní výbor přesídlil z Úročnice na Chlístov.

V Úročnici zemřel kronikář obce Ladislav Franěk z č. p. 61, ve psaní „Pamětní knihy obce Úročnice“ pokračoval nový kronikář Jaroslav Novák z č. p. 6 (*1923).

V tomto roce proběhlo v zemi další sčítání lidu, domů a bytů, osada Úročnice měla obec 250 obyvatel a 59 domů. Podle mapy katastrálních území měla obec Úročnice 603 ha, lidnatost je vykazována v hodnotě 70 - 100. V té době se rozlišuje lidnatost u 71 obci Benešovska (v kartogramu z roku 1974) v kategoriích: 7,44 – 50 (42 obcí); 50 – 70 (11 obcí); 70 – 100 (7 obcí); nad 100 (11 obcí).

Obec Chlístov se všemi osadami měla 116 rodinných domků, 33 zemědělských usedlostí, 15 bytových (činžovních) domů, 1 ubytovací zařízení (dětský domov), 2 neobydlené budovy, 3 provizorní stavby, 24 rekreačních chat, tj. 188 bytů trvale obydlených, 5 neobydlených, 6 819 m2 obytné plochy. Celkem 723 občanů, z toho 363 žen., 53 osob dočasně nepřítomných, 18 osob dočasně přítomných. Občané vlastnili: 86 televizorů, 275 radií, 130 elektrických praček, 25 ledniček.

Při kontrole jednotlivých farem ČSSS bylo konstatováno u farmy Úročnice: „Krmiči neplní své úkoly. Kromě toho je v Úročnici zakořeněn polní pych a veliký odpor k pastvě dobytka“.

Předsedou Stavebního bytového družstva občanů (SBDO) v Benešově se stal Václav Vopátek z Benešova.

V březnu byly ve škole na Chlístově sehrány dvě divadelní loutkové hry pro děti a jedno promítání filmu.

V květnu byly na Chlístově promítnuty dva celovečerní filmy pro dospělé. Obecní knihovny pracovaly ve škole na Chlístově a v osadě Úročnice.

Dne 30. 6. byl proveden v celé obci Chlístov soupis hospodářského zvířectva. Při škole na Chlístově bylo zřízeno fotbalové hřiště, hřiště na odbíjenou, doskočiště pro skok daleký a vysoký.

Znovu bylo v Úročnici založeno družstvo mladých požárníků a pod vedením p. Stojánka Otty a p. Jiřího Laciny st. se zúčastnili své první soutěže v požárním sportu v Netvořicích (Žížala Josef, Kaprálek František, Vašák František, Lacina Jiří ml., Havelka Jan, Velíšek Josef, Stojánek Ota, Kaprálek Ladislav, Havelka František, Havelka Vladimír, Franěk Ladislav). Družstvo mužů Úročnice obsadilo III. místo na okrskové soutěži požárních družstev v Benešově a zúčastnilo se okresní soutěže na Konopišti. V tomto roce pokračovala v obci úročnice výstavba požární zbrojnice u objektu č. p. 7, tj. vedle obchodu se Smíšeným zbožím provozovaným spotřebním družstvem Jednota. Zbrojnice byla budována svépomocí, obyvateli obce a požárníky. V obci bylo od jara vybudovat svépomocí obecní kanalizace (zatrubnění potoka) od prodejny jednoty před Kubánkovi a Kaprálkovi. Požárníci z Úročnice se zúčastňují oslav 1. Máje v Benešově (Čeněk Josef st., Lacina Jiří st., Kubánek František, Hájek Josef st., ….). Dne 16. 9. se konal pohřeb Čeňka Kaprálka, průvod na hřbitov z Úročnice do Václavic šel starou „pohřební cestou“ zvanou „Za luky“ okolo staré vrby. Pohřební vůz doprovázela čestná stráž z členů požárního sboru v Úročnici. Hasiči se zúčastnili i pohřbu p. Ladislava Fraňka. V obci bylo na podzim zahájeno budování kanalizace – zatrubnění potoka, dne 24. 10. byla položena první roura před usedlostí č. p. 16 u Hubínků. Rouru položili – pp. Čeněk Havelka, Václav Havelka (č. p. 55) a Jan Havelka (č. p. 18). Dne 30. 10. bylo již položeno 45 metrů kanalizačních trub. Dne 21. 12. proběhla nadílka „Dědy Mráze“ v hostinci „U Žabů“.

            Při záchranném výzkumu v areálu týneckého hradu byly nalezeny střepy nádob, charakterizované do doby haštalské (s tuhovanou keramikou) a kostry z hrobů patřících ke slovanskému pohřebišti kolem rotundy. 93)

            Muniční sklad v Tvoršovicích patřil pod 4. armádu, 52. dělostřeleckou základnu z Bílku.        

            Během roku bylo v Úročnici realizováno v rámci akce Z zatrubnění potoka a jeho přemostění.

V Benešově se od jedenáctileté střední školy oddělil od základní devítileté školy 3 ročníky a vznikla všeobecně vzdělávací střední škola. Obě školy spravovalo jedno ředitelství.

V Benešově působil Benešovský dívčí sbor a Benešovský pionýrský sbor.

V Benešově byl Mgr. Václav Kovařík jmenován zpravodajem pro ochranu přírody.

V Benešově byla kulturní činnost soustředěna do Sdruženého kulturního domu (později Klub kultury a východy a dále Městské kulturní středisko) Benešov pod patronací průmyslových závodů města.

V říjnu bylo na Chlístově sehráno jedno loutkové představení pro děti a promítnut jeden film.

V listopadu dochází k reorganizaci Lidové školy umění v Benešově, ta se stala kmenovou školou a byly k ní připojeny jako pobočky hudební školy z Votic, Sedlce a Čerčan. Ředitelem se stal Gustav Pechar (dříve ředitel hudební školy ve Vlašimi), zástupcem byl Karel Moravec (dříve ředitel hudební školy v Benešově).

Za obvod v okolí Úročnice byl za soudce z lidu zvolen Josef Vašák z Úročnice a Josef Pelíšek z Bukovan.

JZD Bukovany se sloučilo s JZD Pecerady, vzniklo JZD Cíl v Peceradech (tisíc hektarů zemědělské půdy) s farmou v Bukovanech (agronom Bohumil Lavický, zootechnička Božena Jiráková, skladník Jaroslav Breburda).

V zimník období se pravidelně promítaly filmy na Racku a pro děti na Chlístově, kde se sehrály i 4 loutková představení.

 

1962

 

            V lednu byly na Chlístově promítnuty dva filmy a sehrány dvě divadelní loutková představení.

V únoru byly v obci Chlístov a jeho osadách zkontrolovány obytné domy a opraveno vadné číslování domů. Také byl promítnut 1 film na Chlístově a 1 na Racku, stejně tak i v březnu a dubnu.

V rámci ČSSS byla v Žabovřeskách zřízena drůbežárna. ČSSS pěstovaly pšenici, ječmen, oves, cukrovku, jetel červený, vojtěška, mák, směska jarní, směska podzimní a bob.

V květnu se v Úročnici pokračovalo s kanalizací a budovaly se vjezdy na silnici. V Bukové Lhotě se opravovala hráz rybníka.

V květnu byly na Chlístově sehrány dvě loutková představení a byl promítnut 1 film.

V červnu byly v Úročnici přidělovány pozemky pro výstavbu rodinných domů: Antonín Dřízhal z č. p. 4, Jaroslav Kůt z č. p. 12, Josef Vnouček z č. p. 44, Josef Čeněk ze Žabovřesk č. p. 7. Jmenovaní se měli mezi sebou dohodnout o hrazení pozemků a o přívodu vody.

V červenci byla zbořena Podelhotská lávka přes Konopišťský potok.

Na Racku byla provedena důkladná oprava mostku přes Konopišťský potok.

Družstvo mladých požárníků z Úročnice se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově (doprava autobusem – 11 Kč za jízdenky). Sbor měl 65 členů. Ve zbrojnici byl opravován vodovod a elektroinstalace. Dne 27. 1. proběhl v obci Úročnice požárnický ples, 11.3. Mezinárodní den žen, 13. 5. pouť a 6. 10. posvícení. Požárnímu sboru byl v tomto roce Štábem civilní ochrany okresu Benešov zapůjčen hasičský vůz Praga RN (lidově „Erena) s plným vybavením hadicemi, stříkačkou PPS 8 a ostatním nářadím. Vůz převzal řidič p. Hájek Josef a velitel p. Lacina Jiří st. Stávající vůz Steyer byl předán požárnímu sboru ve Vysoké Lhotě. Před požární zbrojnicí se budovala komunikace a parčík (brigáda 23. 4.). Družstvo mladých požárníků od 9 do 12 let se zúčastnilo okresní soutěže v Benešově. Dne 15. 7. proběhl na hřišti v Úročnici „Na Drahách“ přátelský fotbalový zápas muži  - dorost Úročnice „O sud piva“. Muži, dorost – pp. Lacina Jiří, Žaba Josef, Kaprálek Josef, Krampera Miroslav, Štěpánek Jaroslav, Havelka Stanislav, Řehák Jiří, Havelka Jan, Havelka František, Vnouček Václav, Novák Jaroslav, Stojánek Otto, Kůt Jaroslav, Jirák Ladislav, Kaprálek Václav, Novotný Václav.

V září ČSSS krechtovalo brambory na Chlístově. Siláž byla v Úročnici a v Žabovřeskách.

V říjnu přišla do školy na Chlístově nová učitelka Květa Horálková namísto učitele Jaroslava Rezka.

V říjnu byly na Chlístově u č. p. 5 vystaveny nové prasečáky a založena plemenná buňka, která produkuje chovný materiál. Vedení ČSSS převzal po J. Vlčkovi pan Šedivý.

V listopadu byl na Chlístově promítnut film pro dospělé a na Racku pro děti. Při škole na Chlístově byla obnovena činnost Sdružení rodičů a přátel školy. Byla opravena a vyštětována cesta do Bukové Lhoty a začala se budovat autobusová čekárna. Na Chlístově a v Úročnici bylo opraveno veřejné osvětlení. V Žabovřeskách byl zrušen chov koní a byl převeden do Pecínova.

 

Vila „Katuška“ v Benešově na Konopišťské ulici připadla československému státu, Městskému národnímu výboru v Benešově – domovní správě.

Továrna na drátěné pletivo v Benešově, která byla součástí šroubáren Hvězdonice, byla převzata Blanickými strojírnami ve Vlašimi.

Ředitelem Městské hudební škole Josefa Suka v Benešově se stal Gustav Pechar.

Na MNV Chlístov se projednávalo přiškolení obce Úročnice ke škole na Chlístově na místo ke škole Václavice, většina občanů osady Úročnice přiškolení odmítla.

Dne 24. 10. se narodil benešovský malíř Sidonius Jiro (překlad původního jména do latiny), na svých obrazech upřednostňuje postavu. Portréty v realistickém či hyperrealistickém stylu nebo v moderním stylu – kombinace moderní olejomalby s klasickou kresbou a s otisky kontur a siluet.

V čele místního Národního výboru v Bukovanech vystřídal Františka Pazderu Josef Stibůrek (do roku 1970).

V Bukovanech bylo rekonstruováno a rozšířeno veřejné osvětlení.

Jako prvá v republice byla v Benešově zřízena automatická telefonní ústředna pro meziměstský telefonní styk s Prahou.

Knihovna s čítárnou v Bukovanech byla umístěna v sokolovně, knihovníkem byl Petr Platil.

Sokol Bukovany se rozšířil o šachový oddíl pod vedením Jaroslava Turka.

Základním výrobním závodem Jawy se stal závod Jawy v Brodcích nad Sázavou (bylo tam přeneseno i ředitelství), byly zrušeny výrobní provozovny v Praze Strašnicích (dříve OGAR, přemístěn tam byl Výzkumný a vývojový závod n. p. Jawa) a v Praze Libni.

Od tohoto roku začaly na Posázavské železniční trati z Prahy – Modřan do Světlé nad Sázavou jezdit patrové vlakové soupravy.

Kronikářem na Chlístově byl František Němec, řídící ve zdejší škole.

 

1963

 

            Dne 12. 1. se na Chlístově konal ples SRPŠ.

            V rámci MNV Chlístov v Úročnici pracovala vlastní samospráva. Na Chlístově pak výbor žen.

Družstvo mladých požárníků a mužů z Úročnice se zúčastňuje soutěže v požárním sportu.  Žáci v Bystřici na okresní soutěži obsadili I. místo (Lacina Jiří, Havelka Jan, Velíšek Josef, Stojánek Ota, ……). Dorostenci obsadili II. místo (Pazdera, ....)  a muži III. místo na okresní soutěži v Teplýšovicích. Družstvo mladých požárníků se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově (Vašák František, Havelka František, Žížala Josef, Kaprálek František, Pudil Pavel, Kaprálek Ladislav, Velíšek Josef, Havelka Jan, Stojánek Ota, Havelka Vladimír, Lacina Jiří, Franěk Ladislav). Dne 5. 1. proběhl v obci Úročnice požárnický ples, 9. 5. pouť, dále pak posvícení a Mikulášská nadílka. V požární zbrojnici se opravují omítky, instalace a provádí se obklady, lakýrnické a malířské práce a před objektem se vysazují růže.

K Benešovu byla připojena obec Dlouhé Pole s osadou Boušice a Okrouhlice a osady Chvojen a Bedrč.

Byla dokončena v Benešově výstavba prádelny a čistírny, nového objektu Okresního národního výboru, vojenské objekty za okupace nedostavěné a zvané „Pompeje“ byly přestavěny na kulturní dům, školní družinu a jídelnu.  Do zkušebního provozu byl uveden mincovní telefonní přístroj pro přímé spojení s Prahou. Ve městě se rozšířil rozhlas po drátě s jednou stanicí/programem. Na sídlišti Bezručova byla postavena kotelna, transformátor a panelárna. Pokračovala výstavba Zemědělské školy technické a obřadní síně, byla provedena rekonstrukce koupaliště. Byly zrušeny hotely Nigrín a Pošta a nejstarší hostinec „Na špitále“. Začala se plánovat výstavba motelu s autokempinkem v části města „Na šancích“. Byly uzavřeny malé holírny a trafiky a instalovaly se automaty na cigarety. Parkově bylo upraveno Vítězné náměstí.

V Konopišti na svahu „U kotvy“ bylo vybudováno přírodní divadlo a zřízeno osvětlení přístupových cest. Byla zahájena kulturní akce „Konopišťské září“ (Dvořákova Rusalka s operními pěvci z Národního divadla v Praze).

V tomto roce, pro velké mrazy, bylo uhlí na příděl – domácnosti měly nárok na 16 q a ve školách byly 3 týdny „uhelných jarních prázdnin“.

V Benešově v č. p. 74 (po vyklizení muzejních sbírek) byly zřízena veřejná čítárna.

V květnu byla po lékařské přednášce dr. Hofta založena pobočka Červeného kříže.

V Benešově hořel dům poštovního úřadu ve Vlašimské ulici.

V Benešově ve svahu „Pod beranicí“, vpravo od Vlašimské silnice, vznikla zahrádkářská kolonie (město pronajímalo půdu už od roku 1958).

Dopravní závod 108 Benešov přešel od ústředního ředitelství Československé státní autobusové dopravy pod Krajský národní výbor a byl zřízen podnik ČSAD KNV Praha s dopravním závodem 114 Benešov.

V benešovské nemocnici se stal ředitelem MUDr. Jiří Khun.

Benešovské Okresní muzeum bylo vysídleno na zámek Jemniště.

Kuželkářský oddíl mužů z Benešova postoupil z krajského přeboru do II. národní ligy.

V říjnu začal lesník Paleček budovat v Žabovřeskách nové bažantí líhně, bude obnovena známá konopišťská bažantnice.

Dne 29. 11. se na Chlístově konala veřejná schůze, předmětem bylo připojení osady Racek k Benešovu. Po hlasování, kdy 49 občanů bylo proti a 3 pro, byla schůze ukončena.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou byla zahájena sériová výroba zlepšených motocyklů značky Jawa 250 a 350 Sport. Motocykly byly i ve sportovním provedení a zapojily se do mezinárodních terénních motocyklových soutěží (tzv. Šestidenní) a do motokrosu.

V lese za Tarankou (les mezi Týncem a Bukovany) zkoumala dr. Eva Soudská mohyly, obehnané příkopem, které jsou z doby laténské nebo pozdněhaštalské.

Oddíl ledního hokeje v Bukovanech trénoval Josef Franěk.

 

1964

 

            Dne 4. 1. se v Úročnici v hostinci Jednota „U Žabů“ konal požárnický ples.

            Dne 25. 1. požárníci z Chlístova společně se SRPŠ při tamní škole uspořádali ples v sále hostince Jednoty „U Drábů“.

Benešov měl 9 478 obyvatel. Předsedou Městského národního výboru se stal opět B. Cink, náměstkem F. Špale a tajemníkem A. Rosa. Město Benešov se sloučilo s obcí Dlouhé Pole (osady Okrouhlice, Dlouhé Pole, Boušice, Červený Dvůr - 51/1964 NV). K Benešovu byla připojena osada Bedrč (dosud obec Soběhrdy) a osada Chvojen (dosud obec Jírovice), rozhodnutí - 51/1964 NV.

V tomto roce zemřel v Praze Josef Burda (†29. 5. 1964) 8) a v Bechyni Bohumil Dobiáš st. (†11. 4. 1964), oba pocházeli z Úročnice. 9)

            V tomto roce byl ještě provozován přívoz mezi hradem a obcí Zbořený Kostelec.

            Státní statek Benešov, na farmě Žabovřesky pěstoval velké stádo koní.

Zásluhou všech občanů obce Úročnice byla dokončena výstavba nové požární zbrojnice a do ní byla přemístěna i požární stříkačka včetně nářadí a hadic. V Úročnici se konala soutěž požárním sportu, družstvo žáků obsadilo I. místo a muži II. místo. Dne 4. 1. proběhl v obci požárnický ples a následně pouť, posvícení a nadílka Dědy Mráze. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově (Stojánek Oto, Lacina Jiří, Havelka Jan, Kaprálek Ladislav, Velíšek Josef,….). Před objektem požární zbrojnice byly vysazeny další růže a byla dokončena oprava zbrojnice. Volební místnost při volbách dne 14. 6. 1964 byla v hostinci „U Žabů“. Ve dnech 4. a 5. 7. probíhaly, v rámci 100. výročí požární ochrany v Čechách ve Velvarech v roce 1964, v obci Úročnice oslavy „Otevření nové požární zbrojnice“. Program: Slavnostní schůze, předání diplomů, kulturní pořad, diskuse – 4. 7. nástup před požární zbrojnicí, předání zbrojnice požárníkům, položení věnce u pomníku padlých v I. světové válce, soutěž ZK mládeže, závody mládeže, fotbalové utkání, PS Benešov – PS Úročnice, taneční zábava – dne 5. 7. Oslav se zúčastnili i požárníci z Václavic. (Kronika obce Chlístov uvádí jako den otevření požární zbrojnice v Úročnici 12. 7.)

V polovině 60. let se začal rozrůstat Státní statek Benešov, tehdy měl výměru přes 4 tisíce ha a z území Benešovska k němu patřily jen 4 hospodářství. Později přibyly do něj další obce nebo osady od sousedního Státního statku Netvořice a některá JZD. Takže v roce 1974 obsahoval – Benešov, část Blaženic, Chářovice, Chleby, Chrášťany, Konopiště, Krusičany, Chlístov, Nespeky, Neštětice, Neveklov, Přibyšice, Tisem, Úročnice a Václavice.

Dne 16. 8. se v Černém lese v Benešově konala výstava hospodářského zvířectva, na ní byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé okresu, Jan Smolka z Chlístova byl vyhodnocen nejlepším v chovu prasnic.

Farmu ČSSS na Chlístově a v Žabovřeskách navštívili američtí farmáři.

Na Chlístově byla provedena v září generální oprava školy, zejména střechy, oplocení a cest.

V Benešově byla zřízena Strojně početní stanice (stroje na děrné štítky), v místě zvaném „Třešňovka“ a „Na Šancích“ byl vybudován Motel – autocamping, byla osamostatněna Střední všeobecně vzdělávací škola a ponechána v budově gymnasia, kam byla přemístěna i Střední zdravotnická škola. Byla dokončena stavba obřadní síně. Do provozu byla dána přístavba administrativní budovy Okresního národního výboru, byl uvolněn hotel Pošta, dále pak byla zprovozněna prádelna a čistírna Komunálních služeb Benešov. Byla dokončena obřadní síň a ubytovna na zimním stadionu. Na sídlišti Bezručova byly dokončeny dva bytové bloky (80 bytů) a kotelna. Ve školách bylo zavedeno směnné vyučování.

V Benešově byla zahájena činnost Klubu přátel džezové a taneční hudby při Sdruženém závodním klubu.

V červnu proběhly volby do MNV, na Chlístově se stal předsedou opět Václav Dráb, tajemníkem opět Urbanec, vyměnilo se jen několik členů komisí.

V benešovské nemocnici bylo uvedeno do provozu rehabilitační oddělení.

Podnik Jawa brodce nad Sázavou převzal výrobu plochodrážních motocyklů v Divišově.

            Na okraji Benešova a konopišťského zámeckého parku byl postavem Motel Konopiště, jednalo se o luxusní výletní dependance pražského interhotelu Jalta na Václavském náměstí. Projektoval ing. arch. J. Melichar ze Státního projektového ústavu obchodu v Brně. Areál byl postaven ve stylu, který vyjadřoval lehkost doby osvobozené možnostmi nových technologií (převrácené sedlové střechy, sestavené z lehkých kovových příhradových nosníků, které se vznášely nad kubusovými hmotami obytných, hygienických a stravovacích zařízení. V areálu je také bazén, tenisové kurty a minigolf.

Ve školním roce 1964/1965 se oddělila v Benešově devítiletá škola od střední všeobecně vzdělávací školy a k ní byly připojeny i třídy střední všeobecně vzdělávací školy z Votic.

Pobočný závod 02 n. p. Závody 9. května v Brodcích nad Sázavou byl přejmenován na Jawa, n. p. Týnec nad Sázavou. Současně došlo k přesunutí sídla podniku z Prahy do Brodců nad Sázavou. V podniku byla zprovozněna závodní jídelna a kiosky pro denní občerstvení. K podniku byl přičleněn divišovský provoz ESO a kovárna v Jiříkově s obrobnou ve Filipově (okres Děčín).

Osamostatňují se pobočky Lidové školy umění v Benešově, a to ve Vlašimi, Čerčanech a Sedlci. Ředitelem Lidové školy umění v Benešově se stal Václav Novák.

Kovář Zdeněk Vrbický při norování králíků u lesíka nad myslivnou Tarankou, v bukovanském katastru v části „Na Vápenkách“, nalezl 7 kusů střepů, které byly označeny jako „časně středověké“ a předány do benešovského muzea.

Na farmě v Bukovanech byl dán do užívání čtyřřadový kravín, prasata zůstala v č. p. 38 u Neterdů a v č. p. 30 u Drázdíků, prasnice v č. p. 47 u Drábů, telata v č. p. 29 u Kohoutů.

Sokol Bukovany uspořádal terénní motocyklové závody motocyklů o kubatuře 50 ccm a 250 ccm.

Profesor Antonín Hejna zahájil archeologický průzkum na Chvojně, mimo jiné přinesl důkazy o keltském původu zdejšího hradiště (výzkum byl ukončen v roce 1672).

Při Tělovýchovné jednotě Benešov vznikl oddíl juda.

 

1965

 

            Město Benešov má 69 ulic, 3 náměstí, 3 sídliště a 1 221 domů, z toho 897 soukromých.

Od 1. 1. byl ČSSS odebrán Chvojen a zpět vrácena Zbožnice (od JZD Václavice). Hlavní vedoucí ČSSS Z. Fulín, zootechnik p. Kadlec, agromechanizátor p. J. Fulín, obdělávaná plocha 781,01 ha. Pěstuje se: řepka ozimá, žito, pšenice ozimá, pšenice jarka, ječmen, oves, řepa cukrovka, jarní směska, směska ozimá, řepa krmná, hrách, travní semeno (jetel), brambory, směska landsberská. V novém kravíně ve Zbožnici bylo ustájeno 75 ks dojnic, v žabovřeskách a na Chlístově jalovice, v úročnici ve 4 stájích dojnice a v 1 stáji jalovice (na připouštění), ve Lhotách telata, ve Vidlákově Lhotě je kravín s TBC kravami před likvidací (40 ks). Poslední TBC kravín na hospodářství Státního statku v Benešově je v Mariánovicích. Celkem 15 ks tažných koní, 2 ks koně služební, 226 krav, 96 ks telat do 3 měsíců, 32 ks jalovic do 1 roku, 98 jalovic do 2 roků, 45 ks jalovic nad 6 měsíců březích, 5 ks skot (býci jateční), na Chlístově se pěstují aukční vepři: 3 ks plemeníci, 22 ks prasnic, 86 ks prasniček, 54 ks selat, 57 ks chovných kanečků (do aukce), 48 ks prasat na výkrm. Dříve se pěstovala rasa bílá česká od tohoto roku anglická rasa (tzv. landrasa). Dále se pěstovaly v Žabovřeskách, v Bukové Lhotě kachny, v Žabovřeskách slepice (snůška 148 ks vajec na slepici) a ve Vidlákově Lhotě kuřata.

Dne 21. ledna se občané Chlístova a školní děti zúčastnili odchytu zajíců, kteří se vyváželi do zahraničí.

Psaní kroniky obce Chlístov převzala paní Marie Kožantová (*1928 v Praze) z Racku (přistěhovala se v roce 1950).  Ke zlepšení své práce se zúčastnila školení kronikářů v Českém Šternberku.

V dubnu začal archeologický výzkum na Chvojně.

V Benešově proběhla okresní spartakiáda (8 800 cvičenců). Lidová škola umění byla rozšířena o výtvarný a dramatický obor. Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí byla přejmenována na „Socialistickou akademii“.

Školní statek Pomněnice, se v tomto roce rozšířil o statek v Bezejovicích.

Družstvo mladých požárníků z Úročnice se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově. Mladí požárníci se zúčastnili okrskové soutěže (dvě družstva), vedoucí pp. Stojánek Otto a Jiří Lacina st. Požárnický ples se konal v Úročnici v sobotu dne 6. 2. v hostinci „U Žabů“. Vstupné 7 Kč. Hudba p. Bohumila Stibůrka z Bystřice. Okresního plesu požární ochrany dne 27. 3. se zúčastnili i požárníci z Úročnice. Dále se pořádalo posvícení a nadílka Dědy Mráze. Byla provedena první úprava hřiště dne 10. 5. Zastávka autobusu byla Na návsi před domem č. 12 u Kaprálkových. V té době pokračovala v obci svépomocná výstavba zatrubnění potoka v části před prodejnou družstva Jednoty (č. p. 7) a před Kubánkovými (č. p. 35).

V květnu začal vycházet v Benešově měsíčník „Kulturní kalendář Benešova“, který se z původního pouhého seznamu filmů benešovského kina stal skutečným zpravodajem města Benešova (další názvy „Benešovský kulturní kalendář“, „Benešovský kalendář“).

Členové národního divadla hráli v červnu na Konopišti Prodanou nevěstu a Libuši a v září (v rámci akce Konopišťské září) hrálo Vinohradské divadlo hru Naši furianti.

V květnu a v červnu se konaly okresní spartakiády v Benešově.

Dne 17. 7. proběhla zdejším územím velká bouře s průtrží mračen, velká voda strhávala stráně podél cest a vítr lámal a vyvracel stromy.

V srpnu zemřel Jan Posl, kastelán konopišťského zámku. V této době byli u zámku 2 medvědi. Kastelán za okupace ukryl část zámeckých sbírek a po válce další část našel v solných dolech v rakousku.

V Bukové Lhotě byla upravena prodejna Jednoty, v prvním poschodí staršího domu u rybníčka.

Předsedou hospodářství ČSSS v Žabovřeskách byl p. Fulín.

Zemřel Stanislav Dvořák (*1884), středoškolský profesor a ředitel gymnásia v Benešově (měl zásluhu na poválečném návratu gymnázia do původní budovy a o její opravu (gymnázium bylo po odchodu německých vojsk značně zdevastováno), kulturní pracovník, zejména v ochotnickém divadle jako režisér a dramaturg. Má hrob na starém hřbitově v Benešově. Je autorem literárně historických přednášek a článků.

V Bukovanech byla zahájena přeložka/odklon silnice Benešov – Týnec (dokončeno v roce 1968).

Konopiště převzalo do správy Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje.

V Benešově byla ukončena výstavba očistných lázní, strojně početní stanice v Žižkově ulici a obřadní síň u starého hřbitova, dokončovala se stavba autoservisu ve Vnoučkově ulici a úpravy hotelu Pošta. Pokračovala výstavba bytových jednotek na sídlišti Bezručova a byla zahájena na sídlišti Na Tržišti. Byla provedena sadová úprava území po zbořeném hostinci „Na špitále“ (při bourání bylo nalezeno gotické zdivo a závěr někdejší kostelní zdi).

 

1966

 

            Družstvo mladých požárníků a dorostu z Úročnice se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově. Dne 26. 1. 1966 proběhl v obci požárnický ples, 8. 5. pouť a následně posvícení. Mladí požárníci se zúčastnili okrskové soutěže (dvě družstva).

            Požárníci z Bukovan se zúčastnili okresního cvičení v Krusičanech.

Poprvé se uskutečnil Filmový festival Konopiště.

Dne 19. 1. zemřel spisovatel, básník a redaktor Jan Noha (*26. 11. 1908 v Benešově). V Benešově byla po něm pojmenována ulice „Nohova“.

Dne 12. 2. se konal v hostinci „U Drábů“ na Chlístově požárnický ples. Dne 14. 2. byl zvolen nový výbor Rady žen na Chlístově: předsedkyně M. Havelková (Chlístov), zástupce V. Němcová (Chlístov), jednatel V. Čápová (Chlístov), pokladník V. Johnová (Racek).

V březnu změnil název časopis „Kulturní kalendář Benešova“ na „Kulturní kalendář Benešova“.

Dne 6. 3. sehráli žáci školy na Chlístově maňáskové divadlo v hostinci „U Drábů“, maňásky a kulisy si sami vyrobily. Zúčastnili se i žáci ze školy v Poříčí nad Sázavou. Učitelkou na Chlístově byla pí. Korcová.

V Poříčí nad Sázavou zemřel malíř Václav Pavlík (*1901 Černilov), obrazy Slunečnice ve váze, Kytice, Kytice ve váze.

V Benešově byly zahájeny za Sokolovnou práce na nové budově kuželníku.

Ředitelem Lidové školy umění v Benešově se stal Jaroslav Procházka.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou byla zahájena sériová výroba motocyklů značky Jawa „Californian“. Bylo to na přání amerických zákazníků, jednalo se o sportovní stroj. Následně byl vyráběn i stroj Jawa Oilmaster s odděleným olejovým mazáním (vycházel z tradiční „kývačky“).

 

1967

 

            Dne 18. 2. proběhl v obci Úročnice požárnický ples a následně pouť, posvícení a dne 8. 12. nadílka Dědy Mráze. Družstvo mladých požárníků z Úročnice se zúčastnilo oslav 1. Máje v Benešově. Mladí požárníci se zúčastnili okrskové soutěže (dvě družstva).

            MNV Chlístov řešil umístění prodejny smíšeného zboží Jednota na Racku, zatím umístěna v domě u Ratajů, má však výpověď, nedořešeno. Pokračovala stavba nové silnice Benešov – Týnec, autobusy a auta jezdily přes Úročnici. Silnice byla vedena mimo obec Bukovany. Při stavbě byla zbourána budova MNV na Chlístově, stála osamocena proti usedlosti Zoulových. Nové místnosti MNV byly přistavěny ke škole, současně byl upraven dřevník.

Dne 19. 3. se v Benešově narodil historik PhDr. Petr Kubín, Ph. D., absolvent benešovského gymnázia, studoval archivnictví, pomocné vědy historické, historii a katolickou teologii na univerzitách v Praze, Eichstättu a Jeně. Autor knihy Blahoslavený Hroznata (Kritický životopis).

Zemřela Pavla Řeháková (*1885), ředitelka měšťanské školy v Benešově, poslankyně zemského zastupitelstva, kulturní pracovnice. Urnu má v urnovém háji v Benešově.

V Benešově vznikl Družstevní podnik drůbežářský na Mydlářce.

Ve smuteční obřadní síni v Benešově realizoval malíř Vladěk Antušek nádhernou mozaiku.

V továrně JAWA v Brodcích nad Sázavou bylo zprovozněno nové závodní zdravotní středisko.

Z let 1967 až 1970 pochází nálezy 17 kusů keramiky z 15. století, fragmenty keramiky z 16. století a 17. století a renesanční kachel s postavou Mojžíše z poloviny 16. století (areál hradu Týnec nad Sázavou).

V obci Chlístov byly provedeny práce: 200 bm kanalizace a čekárna na autobus na Chlístově, 150 bm kanalizace a rekonstrukce osvětlení na Racku, 300 bm kanalizace a druhá autobusová čekárna („Na drahách“) v Úročnici, demolice vepřína u Baťhů, hospodářské budovy u Dřízhalů a přemístění tarasu u Piskáčků v důsledku rozšíření silnice, část kanalizace, prodloužení hráze rybníka, studny u Baťhů a u Dřízhalů v Bukové Lhotě. Jednota zakoupila na Racku část kůlny od podniku Nářadí, v ní bude uřízena nová prodejna, stavba byla zahájena v prosinci.

Požárníci z Chlístova postavili u požární kolny sušák na hadice.

Z tohoto roku pochází nákres hradu Zbořený Kostelec od Miroslava Berky.

V tomto roce pracovaly odbočky Červeného kříže v Úročnici a na Chlístově.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář